dnes je 19.6.2021

Input:

Vzor dohody o dočasnom pridelení zamestnanca podľa § 58 Zákonníka práce

15.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.2.3 Vzor dohody o dočasnom pridelení zamestnanca podľa § 58 Zákonníka práce

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


Stiahnuť vzor

Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca

uzatvorená v zmysle ust. § 58 ZP (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov)

1. ZAMESTNÁVATEĽOM :

................................. s. r. o.

so sídlom SR, ...............................

IČO : ............................

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu ............,

oddiel ................., vložka č. ...............

oprávnený konať v mene spoločnosti : .................... - konateľ

(ďalej ako „zamestnávateľ“)

a

2. Zamestnanec :

............................

nar. ...................., r. č. ...............................

trvalo bytom .............................................

(ďalej ako „zamestnanec“)

I.

Zamestnanec pracuje pre zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy zo dňa ......... ako .............. .

Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnanec bude počas dočasného pridelenia vykonávať prácu vo funkcii ......................... pre užívateľského zamestnávateľa, obchodnej spoločnosti ......................................... (ďalej len ako „užívateľský zamestnávateľ“). Zamestnanec bude pre užívateľského zamestnávateľa vykonávať najmä nasledovné pracovné činnosti: vypracovanie a realizáciu projektov zamestnávateľa, technická podpora v rámci všeobecného stavebného inžinierstva, poskytovanie technických služieb zákazníkom, udržiavanie kontaktov s výrobnou jednotkou zamestnávateľa. V prípade potreby je zamestnanec povinný vykonať ďalšie pracovné úlohy uložené mu užívateľským zamestnávateľom.

Pracovný čas zamestnanca pre užívateľského zamestnávateľa: 5 dní/ týždeň, 8h/deň.

Počas dočasného pridelenia vykonáva zamestnanec pracovné úlohy podľa pokynov užívateľského zamestnávateľa. Užívateľský zamestnávateľ taktiež organizuje, riadi a kontroluje prácu zamestnanca, dáva mu na tento účel pokyny, utvára priaznivé pracovné podmienky a zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Vedúci zamestnanci užívateľského zamestnávateľa nemôžu voči dočasne pridelenému zamestnancovi robiť právne úkony v mene zamestnávateľa.

II.

Dočasné pridelenie zamestnanca na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi podľa tejto dohody vzniká dňom ................. . Zamestnávateľ a zamestnanec sa na dočasnom pridelení dohodli na obdobie od ................... do ................. .

III.

Počas dočasného pridelenia zamestnancovi patrí mzda, náhrada mzdy, cestovné náhrady a ďalšie plnenia rovnako ako ostatným zamestnancom zamestnávateľa. Tieto plnenia zamestnancovi poskytne zamestnávateľ, ktorý zamestnanca dočasne pridelil.

Počas dočasného pridelenia patrí zamestnancovi za vykonanú prácu mzda vo výške ................ eur . Mzda je splatná ............................ .

Cestovné náklady zamestnanca a náklady spojené s ubytovaním hradí .................. .

IV.

Táto dohoda zaniká:

- uplynutím času, na ktorý bola uzavretá,

- dňom zániku užívateľského zamestnávateľa, ku ktorému bol zamestnanec dočasne pridelený,

- dňom zániku zamestnávateľa,

- dňom uvedeným v písomnej dohode účastníkov dohody,

- prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni