dnes je 26.7.2021

Input:

Komentár k ZDPH § 72 Osoby povinné vyhotoviť faktúru

17.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.3 Komentár k ZDPH § 72 Osoby povinné vyhotoviť faktúru

Ing. Ján Mintál


§ 72

Osoby povinné vyhotoviť faktúru

(1) Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru podľa tohto zákona pri

a) dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku inej zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou,

b) dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, keď je osobou povinnou platiť daň príjemca tovaru alebo služby, a to aj, ak je dodanie tovaru alebo služby oslobodené od dane,

c) dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v treťom štáte pre zdaniteľnú osobu,

d) predaji tovaru na diaľku na území Európskej únie s miestom dodania v tuzemsku okrem predaja tovaru na diaľku, pri ktorom dodávateľ uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68b,

e) dodaní tovaru oslobodeného od dane podľa § 43,

f) prijatí platby pred dodaním tovaru podľa písmen a) až d),

g) prijatí platby pred dodaním služby podľa písmen a) až c),

h) dodaní služby uvedenej v § 16 ods. 14 s miestom dodania v inom členskom štáte právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a nie je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, ak uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68a alebo § 68b.

(2) Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá dodá službu s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte alebo treťom štáte, je povinná vyhotoviť faktúru podľa tohto zákona pri dodaní služby a prijatí platby pred dodaním služby.

(3) Zahraničná osoba z tretieho štátu je povinná vyhotoviť faktúru podľa tohto zákona pri dodaní tovaru alebo dodaní služby s miestom dodania v tuzemsku; to neplatí, ak má táto osoba na území Európskej únie prevádzkareň, ktorá sa zúčastňuje na tomto dodaní.

(4) Zahraničná osoba, ktorá je zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a alebo § 69aa, je povinná vyhotoviť faktúru podľa tohto zákona pri dodaní tovaru s miestom dodania v tuzemsku.

(5) Každá osoba, ktorá dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu, je povinná vyhotoviť o dodaní nového dopravného prostriedku faktúru podľa tohto zákona.

(6) Faktúru môže v mene a na účet dodávateľa tovaru alebo služby vyhotoviť odberateľ alebo tretia osoba. Odberateľ môže vyhotoviť faktúru v mene a na účet dodávateľa, ak medzi dodávateľom a odberateľom je uzavretá písomná dohoda o vyhotovovaní faktúr, ktorá musí obsahovať podmienky, ktoré musia byť splnené, aby dodávateľ akceptoval faktúry vyhotovené odberateľom. Faktúru v mene a na účet dodávateľa vyhotovuje odberateľ podľa zákona členského štátu, v ktorom je miesto dodania tovaru alebo služby.

(7) Za správnosť údajov vo faktúre a za včasnosť jej vyhotovenia zodpovedá dodávateľ tovaru alebo služby, a to aj, ak je faktúra vyhotovená odberateľom alebo treťou osobou.

(8) Povinnosť vyhotoviť faktúru podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na dodanie tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 42 a na dodanie poisťovacích služieb podľa § 37 a finančných služieb podľa § 39 s miestom dodania v inom členskom štáte alebo treťom štáte.


V záujme zabezpečenia právnej istoty pre zdaniteľné osoby v súvislosti s ich povinnosťami fakturácie fakturačná smernica v článku 219a jednoznačne určuje, pravidlá ktorého členského štátu sa majú v prípade fakturácie uplatniť. Do úvahy prichádzajú dve pravidlá fakturácie, a to pravidlá uplatňované v členskom štáte, kde je miesto dodania tovarov alebo služieb, alebo pravidlá uplatňované v členskom štáte, kde je usadený dodávateľ. Faktúry nie je možné vyhotovovať podľa legislatívy ľubovoľného členského štátu.

Pravidlá členského štátu, v ktorom je miesto dodania

Vo všeobecnosti platí, že fakturácia podlieha pravidlám uplatňovaným v členskom štáte, v ktorom sa dodanie tovaru alebo poskytnutie služby uskutočnilo, teda kde je miesto dodania zdaniteľného obchodu. Jednoznačne teda podľa zákona o DPH vyhotovuje faktúru platiteľ dane, ak dodáva tovar alebo službu s miestom dodania v tuzemsku. Ak je dodanie tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku oslobodené od dane podľa § 28 až 42 zákona o DPH, v zmysle § 72 ods. 8 zákona o DPH nie je povinnosť vyhotoviť faktúru. Povinnosť vyhotoviť faktúru neplatí aj v prípade dodania poisťovacích služieb podľa § 37 zákona o DPH a finančných služieb podľa § 39 zákona o DPH s miestom dodania v inom členskom štáte alebo treťom štáte.

Zahraničná osoba, ktorá je platiteľom dane v tuzemsku, je povinná vyhotoviť faktúru podľa zákona o DPH v prípade dodania tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku.

Z § 72 ods. 6 zákona o DPH vyplýva, že ak faktúru vyhotovuje odberateľ, vždy sa uplatnia fakturačné pravidlá členského štátu, v ktorom je miesto dodania tovaru alebo služby.


Platiteľ dane A so sídlom v SR dodáva platiteľovi dane B rovnako so sídlom v SR poradenskú službu. Miesto dodania služby je v tuzemsku. Platiteľ dane A uplatní pri vyhotovení faktúry zákon o DPH platný v tuzemsku.


Platiteľ dane, ktorý je registrovaný pre DPH aj v Maďarsku, poskytuje maďarskému podnikateľovi konzultačné služby. Tieto služby poskytuje zo svojej prevádzkarne, ktorú má zriadenú v Maďarsku. Miesto dodania služby je v Maďarsku. Pri fakturácii služby sa uplatnia fakturačné pravidlá platné v Maďarsku, kde je miesto dodania služby. Osobou povinnou platiť daň v Maďarsku je platiteľ dane prostredníctvom svojej prevádzkarne z dôvodu, že sa prevádzkareň zúčastnila na dodaní služby. Z uvedeného dôvodu sa aj faktúra vyhotoví podľa predpisov platných v Maďarsku.


Platiteľ dane dodáva tovar formou zásielkového predaja do Českej republiky osobám neidentifikovaným pre DPH. Miesto dodania tovaru je vzhľadom na dosiahnutý obrat stanovený Českou republikou v Českej republike. Pri fakturácii tovaru platiteľ dane nepostupuje podľa zákona o DPH platného v tuzemsku.

Pravidlá členského štátu, v ktorom je dodávateľ tovarov alebo služieb usadený

Odchylne od predchádzajúceho pravidla podlieha fakturácia pravidlám uplatňovaným v členskom štáte, v ktorom:

a) má dodávateľ zriadené sídlo ekonomickej činnosti alebo prevádzkareň, z ktorých sa poskytuje plnenie, alebo ak takéto miesta neexistujú, v ktorom má trvalý pobyt alebo v ktorom sa obvykle zdržiava (kde je usadený), ak:

  • dodávateľ nie je usadený v členskom štáte, v ktorom je miesto dodania tovaru alebo služby, alebo prevádzkareň, ktorú má zriadenú v tomto členskom štáte, nezasahuje do dodávky, a osobou povinnou platiť daň je príjemca, s výnimkou situácie, keď faktúru vyhotovuje nadobúdateľ,

  • miesto dodania tovaru alebo služieb je mimo Európskej únie, teda v treťom štáte.

b) je identifikovaný dodávateľ alebo poskytovateľ využívajúci jednu z osobitných úprav (osobitná úprava pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby, ktoré