dnes je 19.6.2021

Input:

Vzor zmluvy o výkone funkcie konateľa

26.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.1 Vzor zmluvy o výkone funkcie konateľa

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE

uzatvorená v súlade s ust. § 66 ods. 6 a § 261 ods. 6 písm. a) ObZ Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami

1. IUSTITIA, s. r. o.

so sídlom SR, ..........................................

IČO: ........................................................

Obchodný register Okresného súdu ...............

oddiel: Sro, vložka čísl: ...............................

oprávnený konať v mene spoločnosti: Ján Veselý – konateľ

(ďalej len „spoločnosť”)

a

2. Jozefína Mrkvičková

r. č. ..............................,

trvale bytom SR, ..............................................

(ďalej len „konateľ”)

I.

Predmet zmluvy

 1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok konateľa vykonávať s účinnosťou odo dňa vymenovania do funkcie, funkciu štatutárneho orgánu spoločnosti spôsobom ustanoveným zákonom, spoločenskou zmluvou a touto zmluvou o výkone funkcie.

II.

Vyhlásenia konateľa

 1. Konateľ vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre výkon funkcie konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným ustanovené zákonom č. 513/1991 Zb.Obchodný zákonník, v platnom znení, zákonom č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní v platnom znení a ostatnými platnými právnymi predpismi, najmä že je bezúhonný, ako aj to, že mu nie sú známe žiadne dôvody, ktoré mu bránia vo výkone funkcie konateľa spoločnosti.
 2. Konateľ výslovne vyhlasuje, že sa nezúčastňuje na podnikaní inej obchodnej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a nevykonáva činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, nemá ani živnostenské oprávnenie a nevykonáva žiadnu činnosť súvisiacu so živnostenským oprávnením a nevykonáva ani iné konanie, ktoré by vo vzťahu k spoločnosti mohlo byť posudzované ako konkurenčné.
 3. Konateľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil so spoločenskou zmluvou, ktorou bola spoločnosť IUSTITIA, s. r. o., založená, ako i s ostatnými relevantnými dokladmi a listinami spoločnosti.

III.

Práva a povinnosti konateľa

 1. Konateľ sa zaväzuje, že na základe vymenovania do funkcie konateľa a tejto zmluvy o výkone funkcie bude ako štatutárny orgán spoločnosti v mene spoločnosti konať vo vzťahu k tretím osobám a svojimi právnymi úkonmi bude spoločnosť zaväzovať.
 2. Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti ako štatutárny orgán samostatne, ktorý spôsob konania v mene spoločnosti je zapísaný v obchodnom registri.
 3. Konateľ je povinný podpisovať v mene spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno a priezvisko a funkciu a svoj vlastnoručný podpis.
 4. Konateľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov, pričom najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej spoločníkov a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
 5. Konateľ je zodpovedný za škodu spôsobenú spoločnosti pri výkone svojej funkcie, s výnimkou prípadu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti.
 6. Konateľ je povinný vykonávať uznesenia valného zhromaždenia, pričom nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia, s výnimkou, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi, spoločenskou zmluvou alebo stanovami. Konateľ by mal spoločnosti bez zbytočného odkladu oznámiť, že považuje uznesenie valného zhromaždenia spoločnosti za nezákonné odporujúce právnym predpisom alebo vnútorným predpisom spoločnosti a že takéto uznesenie nebude plniť.
 7. Konateľ je povinný nahlásiť bez zbytočného odkladu spoločnosti prekážky zabraňujúce mu vykonávať riadne funkciu konateľa.
 8. Konateľ je povinný najmä:
  • zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva a predpísanej evidencie,

  • zabezpečiť schválenie riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky,

  • v prípade neschválenia riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky je povinný zabezpečiť odstránenie vytýkaných nedostatkov a predložiť valnému zhromaždeniu na jej schválenie,

  • zabezpečiť založenie schválenej a neschválenej účtovnej závierky do zbierky listín jej odovzdaním daňovému úradu spolu s daňovým priznaním, v prípade vytknutia nedostatkov zo strany daňového úradu zabezpečiť ich odstránenie v uloženej lehote,

  • viesť zoznam spoločníkov spôsobom ustanoveným v ust. § 118 ObZ Obchodného zákonníka,

  • informovať spoločníkov o záležitostiach spoločnosti, ak o tom požiadajú,

  • vytvoriť a udržiavať systém ochrany obchodného tajomstva spoločnosti,

  • zvolať valné zhromaždenie v lehotách a spôsobom určeným spoločenskou zmluvou a stanovami spoločnosti,

  • podať návrh na zápis zmeny údajov zapísaných v obchodnom registri a predložiť všetky potrebné doklady a listiny na uloženie do zbierky listín obchodného registra do 30 dní od prijatia rozhodnutia, v súlade s ustanoveniami zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť,

  • vyhotoviť po každom rozhodnutí valného zhromaždenia, ktorým došlo k zmene spoločenskej zmluvy, jej úplné znenie a zabezpečiť jeho uloženie v zbierke listín,

  • predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade s ustanoveniami spoločenskej zmluvy a stanov. Zároveň je povinný zabezpečiť založenie schválenej účtovnej závierky do zbierky listín prostredníctvom daňového úradu pri podávaní dňového priznania. V prípade, že daňový úrad bude mať pripomienky k schválenej účtovnej závierke, je povinný zabezpečiť v uloženej lehote odstránenie nedostatkov tak, aby daňový úrad mohol založiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok vedených spoločnosťou DATA SYSTEM, z ktorého Ministerstvo spravodlivosti SR zabezpečí založenie schválenej alebo neschválenej účtovnej závierky do zbierky listín.

 9. Konateľ je povinný rozhodovať o obchodnom vedení spoločnosti spolu s ďalšími konateľmi spoločnosti spôsobom ustanoveným zákonom a spoločenskou zmluvou. Konateľ je povinný osobne sa zúčastňovať zasadnutí štatutárneho orgánu pri rozhodovaní o obchodnom vedení spoločnosti, v prípade nesúhlasu s navrhovaným rozhodnutím alebo nepodporením navrhovaného rozhodnutia (zdržanie sa hlasovania) uviesť svoj názor, resp. odôvodniť takéto konanie.
 10. Konateľ bude vykonávať svoju funkciu v sídle spoločnosti. Konateľ sa výslovne zaväzuje vykonávať podľa potrieb spoločnosti v rámci svojej funkcie služobné cesty.
 11. Konateľ je povinný dodržiavať zákaz konkurenčného konania v zmysle ust. § 136 ObZ Obchodného zákonníka a nesmie:
 12. Konateľ je oprávnený čerpať voľno v rozsahu ............. dní v kalendárnom roku, pričom počas čerpania voľna mu patrí odmena špecifikovaná v čl. V., bod 1. tejto zmluvy.
 13. Konateľ spoločnosti nesmie:

- vo vlastnom mene alebo na vlastný účet