dnes je 11.8.2022

Input:

Vzor zmluvy o výkone funkcie konateľa

26.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.1 Vzor zmluvy o výkone funkcie konateľa

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE

uzatvorená v súlade s ust. § 66 ods. 6 a § 261 ods. 6 písm. a) ObZ Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami

1. IUSTITIA, s. r. o.

so sídlom SR, ..........................................

IČO: ........................................................

Obchodný register Okresného súdu ...............

oddiel: Sro, vložka čísl: ...............................

oprávnený konať v mene spoločnosti: Ján Veselý – konateľ

(ďalej len „spoločnosť”)

a

2. Jozefína Mrkvičková

r. č. ..............................,

trvale bytom SR, ..............................................

(ďalej len „konateľ”)

I.

Predmet zmluvy

  1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok konateľa vykonávať s účinnosťou odo dňa vymenovania do funkcie,