dnes je 19.6.2021

Input:

Odmeňovanie konateľa, ktorý je súčasne spoločníkom

25.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2 Odmeňovanie konateľa, ktorý je súčasne spoločníkom

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Aký príjem prináleží konateľovi, ktorý je súčasne spoločníkom s.r.o.?

V praxi je bežná situácia, keď konateľ spoločnosti je zároveň aj jej spoločníkom. Pri odmeňovaní konateľa za výkon jeho funkcie platí rovnaký postup ako je uvedený v kapitole „Odmeňovanie konateľa, ktorý nie je spoločníkom“.


Ak je konateľ zároveň spoločníkom, za splnenia určitých podmienok, mu prináleží aj príjem vo forme podielu na zisku spoločnosti. Treba však zdôrazniť, že podiel na zisku patrí konateľovi ako spoločníkovi z titulu jeho účasti na spoločnosti, (nie z dôvodu výkonu funkcie). Oddeľuje sa tým odmena za výkon funkcie konateľa spoločnosti od odmeny – podielu na zisku, ktorá mu patrí ako spoločníkovi spoločnosti. Okrem toho môže konateľ byť vo vzťahu k spoločnosti aj v pracovnom pomere, za ktorý mu patrí dohodnutá mzda. Pracovný pomer sa však týka inej činnosti, ako ju táto osoba vykonáva vo funkcii konateľa.

Ak spoločnosť s ručením obmedzeným v príslušnom kalendárnom roku vytvorí zisk, valné zhromaždenie môže rozhodnúť o jeho rozdelení medzi spoločníkov. V takomto prípade konateľovi ako spoločníkovi vznikne nárok na podiel na zisku. Predpokladom rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku je schválenie ročnej účtovnej závierky, následne valné zhromaždenie rozhoduje o tom, či dosiahnutý zisk rozdelí, a ak áno, v akej výške sa rozdelí a vyplatí spoločníkom. O rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, pokiaľ spoločenská zmluva nevyžaduje vyšší počet.

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže medzi spoločníkov rozdeliť vždy len čistý zisk:

  • znížený o prídely do rezervného fondu, prípade ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona a o neuhradenú stratu z minulých období,

  • zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené.

Zdaňovanie podielu na zisku

Nakoľko podiel na zisku nie je odmenou za prácu, pre účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej v texte len „ZDP”) tento príjem nie je príjmom zo závislej činnosti. Svojím charakterom je podiel na zisku príjmom z kapitálového majetku. V zmysle § 3 ods. 2 písm. c) ZDP, resp. § 12 ods. 7 písm. c) ZDP v platnom znení predmetom dane z príjmu nie je podiel na zisku vyplácaný po zdanení spoločnosťou s ručením obmedzeným, ako ani vyrovnací podiel a podiel na likvidačnom zostatku.


Toto ustanovenie bolo v praxi možné prvýkrát použiť v roku 2005 pri vyplatení podielov na