Darček k Vášmu predplatnému
Dôležitosť medzigeneračného stretnutia v roku 2019

 

EDITOVATEĽNÉ FORMULÁRE

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Výška životného minima od 1. júla 2019Garancia

11.7.2019, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
K 1. júlu 2019  boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.  183/2019 Z. z. Za  životné minimum  fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn ...
viac

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu v roku 2019Garancia

11.7.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu rieši § 30f zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a taktiež lekársky posudok je upravený v § 16 zákona č. 576/ ...
viac

Účtovanie kreditného zostatku na bankovom účte neziskovej organizácie v roku 2019Garancia

8.7.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceli by sme sa opýtať, ako sa má správne zaúčtovať - Odmena za zostatok na účte, ktorý nám mesačne banka pripíše na účet. Sme nezisková organizácia, účtujúca v podvojnom účtovníctve. Mgr. Jozef Sýkora, MBA Účinnosť: 1. 1. 2016 Pohľad autora na ...
viac

Príklad k § 65 ods. 7 zákona o DPHGarancia

27.6.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 65 Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry (7) Cestovná kancelária, ktorá predáva služby cestovného ruchu v mene a na účet inej cestovnej kancelárie, uplatňuje daň len za sprostredkovanie predaja ...
viac

Príklad k § 65 ods. 6 zákona o DPHGarancia

26.6.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 65 Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry (6) Prirážka cestovnej kancelárie je oslobodená od dane, ak služby cestovného ruchu obstarané od iných osôb sú poskytované mimo územia Európskej únie. Ak ...
viac

Príklad k § 65 ods. 4 zákona o DPHGarancia

25.6.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 65 Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry (4) Daňová povinnosť pri predaji služieb cestovného ruchu zákazníkovi vzniká dňom poskytnutia poslednej služby; ak je platba prijatá pred poskytnutím ...
viac

Príklad k § 65 ods. 3 zákona o DPHGarancia

24.6.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 65 Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry (3) Základom dane pri predaji služieb cestovného ruchu je kladný rozdiel medzi celkovou predajnou cenou požadovanou od zákazníka a súčtom cien služieb ...
viac

Právne predpisy týkajúce sa správy registratúryGarancia

24.6.2019, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon o archívoch a registratúrach Všeobecne záväzným právnym predpisom pre správu registratúry je zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ...
viac

Prežívanie a správanie človeka v kontexte chorobyGarancia

24.6.2019, Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Keď hovoria o chorobách zdravotnícki profesionáli, majú obvykle na mysli pohľad, ktorý poskytuje súčasná medicína. Je ale potrebné si uvedomiť, že určitý pohľad na chorobu má aj laik - pacient. Ukazuje sa, že tento pohľad nie je jednoduchý. ...
viac

Vybrané aspekty kvality života chorých s chronickou ranouGarancia

17.6.2019, Ing.Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pod chronickou ranou rozumieme sekundárne sa hojacu ranu, ktorá aj napriek adekvátnej terapii nevykazuje počas 6 až 9 týždňov tendenciu správne sa hojiť. V kontexte komplexného ponímania problematiky chronických rán ja nevyhnutné zamerať ...
viac
Najčítanejšie

Žiadosť o splátkový kalendár - formulárGarancia

10.11.2014, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Ján Malý, Seniorský domov PLUS, Nová 34, 800 00 Bratislava Exekútorský úrad Trenčín JUDr. XXXX, súdny exekútor Krivá 6 000 00 Trenčín Vec: Žiadosť o splátkový kalendár k spis. zn.: EX 333/2012 Dolu podpísaný Ján Malý, nar. 14. ...
viac

Starobný dôchodca a odstupnéGarancia

16.5.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Starobný dôchodca, ktorý poberá dôchodok a aj pracuje na dobu neurčitú. Má nárok na odstupné a odchodné pri skončení pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti a v akej výške? Otázka je príliš všeobecná. Nie je uvedené napr. koľko rokov zamestnanec ...
viac

Žiadosť o odblokovanie účtu - formulárGarancia

10.11.2014, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Ján Malý, Seniorský domov PLUS, Nová 34, 800 00 Bratislava Exekútorský úrad Trenčín JUDr. XXXX, súdny exekútor Krivá 6 000 00 Trenčín Vec: Žiadosť o odblokovanie účtu k spis. zn.: EX 333/2012 Dolu podpísaný Ján Malý, nar. 14. ...
viac

Právna úprava darovacej zmluvyGarancia

2.1.2018, JUDr. Igor Zbojan, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Právna úprava darovacej zmluvy je obsiahnutá v § 628 a nasl Občianskeho zákonníka . Na základe darovacej zmluvy darca bezplatne prenecháva hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec obdarovanému a ten dar prijíma. V prípade ak je predmetom daru ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Skončenie pracovného pomeru výpoveďouGarancia

15.8.2018, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Popri dohode o skončení pracovného pomeru je výpoveď jedným v praxi najbežnejšie sa využívaným spôsobom ukončenia pracovného pomeru. Výpoveď je jednostranným právnym úkonom účastníka pracovného pomeru, na základe ktorého končí ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 167/2019 Z.z. novela op. 588/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2019 v čiastke č. 63)
  • 168/2019 Z.z. vykonáva zák. č. 35/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 17.6.2019 v čiastke č. 64)
  • 169/2019 Z.z. ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí a hodnotu služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí (vyšlo dňa: 17.6.2019 v čiastke č. 64)
  • 170/2019 Z.z. ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy (vyšlo dňa: 17.6.2019 v čiastke č. 64)
  • 172/2019 Z.z. ustanovuje výšku sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výšku peňažného príspevku na opatrovanie (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
  • 175/2019 Z.z. ustanovuje výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2020 (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
  • 176/2019 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
  • 184/2019 Z.z. upravuje kritériá určenia zdravotnej klasifikácie na výkon funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom (vyšlo dňa: 25.6.2019 v čiastke č. 68)
  • 188/2019 Z.z. novela zák. č. 289/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 1.7.2019 v čiastke č. 71)
  • 189/2019 Z.z. ustanovuje minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu, podrobnosti o označovaní ambulancie dopravnej zdravotnej služby, označovaní ochranných odevov zamestnancov ambulancie dopravnej zdravotnej služby a vzor žiadanky na prepravu (vyšlo dňa: 4.7.2019 v čiastke č. 72)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
,
Lektor:
Uplatnite vhodný štýl vedenia ľudí a naučte sa motivovať podriadených k vyšším výkonom. Prihláška tu!
19.8.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
23.8.2019, Nitra
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
20.9.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: