Darček mesiaca
Etika ošetrovateľov vo vybraných oblastiach v roku 2019

 

EDITOVATEĽNÉ FORMULÁRE

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Novela postupov účtovania pre neziskové účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva od 1. októbra 2018 a 1. januára 2019Garancia

10.12.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 19. septembra 2018 bolo schválené opatrenie MF SR č. MF/13135/2018-74, ktoré novelizuje opatrenie postupov účtovania pre neziskové účtovné jednotky, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva. Uvedená novela nadväzuje na zákon č. 213/ ...
viac

Vybrané aspekty paliatívnej starostlivostiGarancia

5.12.2018, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ľudia sú nielen v živote, ale aj pri umieraní a smrti jedinečnými bytosťami, preto si zaslúžia jedinečnú starostlivosť a dôstojnosť. V procese umierania je človek často odkázaný na podporu profesionálnych zdravotníckych alebo ...
viac

Možnosti integrácie pre občanov využívajúcich sociálne služby do spoločnostiGarancia

4.12.2018, Mgr. Karin Horvátová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na úvod považujem za dôležité vymedziť sociálne služby ako také, ich druhy a typy, a tým zadefinovať aj občanom, ktorí tieto služby využívajú. Klienti v sociálnych službách sú rôzni. Samotný zákon o sociálnych službách sociálnu službu ...
viac

Invalidný dôchodca môže požiadať o starobný dôchodokGarancia

3.12.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Poberateľ invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, má možnosť kedykoľvekpožiadať o starobný dôchodok písomnou žiadosťouprostredníctvom pobočky Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu. Ide o možnosť, nie o povinnosť. Poberateľ ...
viac

Hranica príjmu pri odvodovej úľave sa zvýši na 639,18 eurGarancia

30.11.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Jednou z podmienok odvodovej úľavy pre ľudí, ktorí sa po dlhodobej nezamestnanosti zamestnajú v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere, je dodržanie hraničnej výšky príjmu. V roku 2018 je to 611,04 eur, v roku 2019 hranica príjmu vzrastie na 639,18 eur. ...
viac

Práva vlastníka nehnuteľnostiGarancia

29.11.2018, JUDr. Alexander Škrinár, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Alexander Škrinár; JUDr. Martina Jenčová Vymedzenie pojmu nehnuteľnosti je upravené v § 119 OZ . Nehnuteľnosťou sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom. Pokiaľ ide o nehnuteľnosti, nemusí vždy ísť len o budovy, ale môže ísť aj o rôzne ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Príklad k uplatneniu DPH z nákupu v Belgicku z pohľadu uznania daňového výdavkuGarancia

28.11.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stavebná spoločnosť vysiela svojich zamestnancov do Belgicka. Platí im ubytovanie, pričom faktúra je vystavená so 6% DPH. Napr. Netto 1 061,32 eur + 6 % BTW 63,68 eur = 1 125 €. Základ dane firma zaúčtovala na 518.AE a DPH na účet 548.AE. DPH za ...
viac

Vzor pracovnej zmluvy na dobu neurčitúGarancia

28.11.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Pracovná zmluva na dobu neurčitú uzatvorená podľa § nasl. Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Zamestnávateľ: Názov a sídlo spoločnosti:.................................................. IČO: .............................. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Základné zásady zamestnávania žienGarancia

28.11.2018, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Právna úprava Slovenskej republiky, poskytuje ženám ochranu v pracovných vzťahoch, osobitnú starostlivosť v tehotenstve, materstve a zodpovedajúce pracovné podmienky. Zohľadňuje ich telesné a fyziologické špecifiká, ktoré je potrebné ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Novela zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti od 1.1.2019Garancia

28.11.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. januára 2019 dochádza k novelizácii veľkého množstva právnych predpisov, a to najmä z dôvodu úpravy iných predpisov či prijatia úplne nových legislatívnych aktov. Jedným zo zákonov, v rámci ktorého dochádza od januára k významnejším ...
viac
Najčítanejšie

Žiadosť o odblokovanie účtu - formulárGarancia

10.11.2014, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Ján Malý, Seniorský domov PLUS, Nová 34, 800 00 Bratislava Exekútorský úrad Trenčín JUDr. XXXX, súdny exekútor Krivá 6 000 00 Trenčín Vec: Žiadosť o odblokovanie účtu k spis. zn.: EX 333/2012 Dolu podpísaný Ján Malý, nar. 14. ...
viac

Právna úprava darovacej zmluvyGarancia

2.1.2018, JUDr. Igor Zbojan, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Právna úprava darovacej zmluvy je obsiahnutá v § 628 a nasl Občianskeho zákonníka . Na základe darovacej zmluvy darca bezplatne prenecháva hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec obdarovanému a ten dar prijíma. V prípade ak je predmetom daru ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Žiadosť o splátkový kalendár - formulárGarancia

10.11.2014, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Ján Malý, Seniorský domov PLUS, Nová 34, 800 00 Bratislava Exekútorský úrad Trenčín JUDr. XXXX, súdny exekútor Krivá 6 000 00 Trenčín Vec: Žiadosť o splátkový kalendár k spis. zn.: EX 333/2012 Dolu podpísaný Ján Malý, nar. 14. ...
viac

Vzor darovacej zmluvyGarancia

2.1.2018, JUDr. Igor Zbojan, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Stiahnuť vzor DAROVACIA ZMLUVA uzavretá podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka   medzi Darcom:   Meno, priezvisko, titul: ............................................... Rodné císlo: ....................................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Skončenie pracovného pomeru výpoveďouGarancia

15.8.2018, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Popri dohode o skončení pracovného pomeru je výpoveď jedným v praxi najbežnejšie sa využívaným spôsobom ukončenia pracovného pomeru. Výpoveď je jednostranným právnym úkonom účastníka pracovného pomeru, na základe ktorého končí ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 294/2018 Z.z. novela vyhl. č. 121/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 22.10.2018 v čiastke č. 109)
  • 314/2018 Z.z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
  • 317/2018 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 19.11.2018 v čiastke č. 116)
  • 318/2018 Z.z. novela zák. č. 553/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 20.11.2018 v čiastke č. 117)
  • 323/2018 Z.z. novela zák. č. 222/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 20.11.2018 v čiastke č. 117)
  • 325/2018 Z.z. novela op. č. 7/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 22.11.2018 v čiastke č. 119)
  • 337/2018 Z.z. novela vyhl. č. 101/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2018 v čiastke č. 121)
  • 341/2018 Z.z. novela op. č. 588/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 30.11.2018 v čiastke č. 122)
  • 343/2018 Z.z. novela zák. č. 40/1964 Zb. (vyšlo dňa: 5.12.2018 v čiastke č. 124)
  • 345/2018 Z.z. novela zák. č. 343/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2018 v čiastke č. 125)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
,
Lektor:
Uplatnite vhodný štýl vedenia ľudí a naučte sa motivovať podriadených k vyšším výkonom. Prihláška tu!
11.12.2018, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
10.1.2019, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
23.1.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: