Darček mesiaca
Vybrané príklady účtovania výnosov v seniorských centrách

 

EDITOVATEĽNÉ FORMULÁRE

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Ako zmena životného minima od 1. júla ovplyvní exekučné zrážky, predčasný starobný a minimálny dôchodokGarancia

22.6.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Od 1. júla 2018 sa mení výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu zo 199,48 eur na 205,07 eur mesačne. Životné minimum má vplyv na exekučné zrážky z dôchodkovej dávky, vznik nároku na predčasný starobný dôchodok a od 1. januára 2019 tiež na ...
viac

Daňové výdavky pri majetku obstaranom formou finančného prenájmu u neziskových organizáciiGarancia

22.6.2018, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančným prenájmom sa rozumie obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku. Finančným prenájmom sa rozumie ...
viac

vyhláška k posudzovaniu vplyvu na ochranu osobných údajovGarancia

21.6.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úrad na ochranu osobných údajov vydal v súlade s ustanovením § 108 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhlášku č. 158/2018 Z.z. z 29. mája 2018 o postupe pri posudzovaní vplyvu na ...
viac

Bezodplatný prevod obchodného podielu NOGarancia

15.6.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nezisková organizácia získala 100% podiel na obchodnom imaní v podnikateľskej spoločnosti s.r.o.. Ako správne zaúčtovať túto skutočnosť v neziskovej organizácií, ak vedie podvojné účtovníctvo? Účtovanie neziskových účtovných jednotiek upravuje ...
viac

EESSI - nový europrojekt Sociálnej poisťovneGarancia

15.6.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa sa zapája do realizácie nového projektu, ktorý v rámci krajín Európskej únie nahradí súčasnú papierovú výmenu dokumentov elektronickou komunikáciou v štruktúrovanej forme Projekt „EESSI - Elektronická výmena dát sociálneho ...
viac

Zmeny v zákone o ochrane osobných údajov týkajúce sa mzdovej a HR oblasti od 25. 5. 2018Garancia

12.6.2018, PaeDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „ ...
viac

Zdanenie príjmu z predaja budovy vo vlastníctve občianskeho združenia v roku 2018Garancia

12.6.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Občianske združenie, založené na podporu športovej činnosti vlastnilo budovu, ktorá nesúvisela s podporovanou športovou činnosťou. V tomto roku občianske združenie uvedenú budovu predalo. Výnos z predaja budovy použije občianske združenie na ...
viac

Stravovanie zamestnancov a výška stravného v roku 2018Garancia

11.6.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Každý zamestnávateľ, vrátane zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania je v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce povinný zabezpečiť zamestnancovi vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadam správnej ...
viac

Odvodová úľava z príjmu do 200 eur pre pracujúceho dôchodcu-dohodára od 1. júla 2018Garancia

11.6.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Podobne, ako doteraz študent, od 1. júla 2018 si aj pracujúci dôchodca bude môcť uplatniť odvodovú úľavu. Podobne, ako doteraz študent, od 1. júla 2018 si aj pracujúci dôchodca bude môcť uplatniť odvodovú úľavu. Výnimka sa bude týkať dôchodcu so: starobným ...
viac

ukladanie výročnej správy za nadáciuGarancia

11.6.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Aký termín platí pre ukladanie výročnej správy za nadáciu za rok 2017? Je v platnosti starý termín, t. j. musí byť zverejnená do 31.05.2018 alebo platí už nový termín. Alebo sa zmena termínu týka až výročnej správy za rok 2018, a to do 15.7. ...
viac
Najčítanejšie

Vzor darovacej zmluvyGarancia

2.1.2018, JUDr. Igor Zbojan, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Stiahnuť vzor DAROVACIA ZMLUVA uzavretá podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka   medzi Darcom:   Meno, priezvisko, titul: ............................................... Rodné císlo: ....................................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Starobný dôchodca a odstupnéGarancia

16.5.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Starobný dôchodca, ktorý poberá dôchodok a aj pracuje na dobu neurčitú. Má nárok na odstupné a odchodné pri skončení pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti a v akej výške? Otázka je príliš všeobecná. Nie je uvedené napr. koľko rokov zamestnanec ...
viac

Komentár k ZP § 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeruArchív

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru (1) Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, a)  zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Výmera dovolenky pre odborných zamestnancov na rok 2015Archív

18.4.2015, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Aká je výmera dovolenky pre odborných zamestnancov na rok 2015? V zmysle § 103 ods. 3 ZP je dovolenka za kalendárny rok riaditeľa školy, riaditeľa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, riaditeľa špeciálneho výchovného zariadenia a ich zástupcov, ...
viac

Žiadosť o odblokovanie účtu - formulárGarancia

10.11.2014, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Ján Malý, Seniorský domov PLUS, Nová 34, 800 00 Bratislava Exekútorský úrad Trenčín JUDr. XXXX, súdny exekútor Krivá 6 000 00 Trenčín Vec: Žiadosť o odblokovanie účtu k spis. zn.: EX 333/2012 Dolu podpísaný Ján Malý, nar. 14. ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 147/2018 Z.z. novela vyhl. č. 128/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 25.5.2018 v čiastke č. 53)
  • 148/2018 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 25.5.2018 v čiastke č. 53)
  • 151/2018 Z.z. novela vyhl. č. 321/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 31.5.2018 v čiastke č. 55)
  • 155/2018 Z.z. novela op. č. 07045/2003 (vyšlo dňa: 1.6.2018 v čiastke č. 56)
  • 156/2018 Z.z. novela zák. č. 362/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 157/2018 Z.z. o metrológii (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 158/2018 Z.z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 159/2018 Z.z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného (vyšlo dňa: 12.6.2018 v čiastke č. 58)
  • 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a o niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
  • 174/2018 Z.z. novela vyhl. č. 180/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
,
Lektor:
Uplatnite vhodný štýl vedenia ľudí a naučte sa motivovať podriadených k vyšším výkonom. Prihláška tu!
26.7.2018, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2018. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
18.9.2018, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
16.8.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: