dnes je 19.6.2021

Input:

Vzor zmluvy o zastúpení s. r. o. formou prokúry

19.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1.1 Vzor zmluvy o zastúpení s. r. o. formou prokúry

prof. JUDr. Mária Patakyová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


Zmluva o zastúpení s. r. o. formou prokúry

uzatvorená podľa § 269 ods. 2, § 566 a nasl. a § 652 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

1. IUSTITIA, s. r. o.

Sídlo:

Konateľ:

IČO:

(ďalej len „zastúpený”)

a

2. meno, priezvisko

Obchodné meno

IČO:

Miesto podnikania:

(ďalej len „prokurista”)

Článok 1

Predmet a účel zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je výkon právnych úkonov za zastúpeného, ktoré súvisia s prevádzkou podniku zastúpeného, najmä opakovaná odplatná činnosť obchodného zástupcu pre zastúpeného, ktorá spočíva vo vyhľadávaní obchodných partnerov, zastupovaní zastúpeného v obchodných záväzkových vzťahoch, pracovných vzťahoch, ako aj voči orgánom verejnej moci a správy a vykonávanie správy podniku zastúpeného.

1.2. Zastúpený sa zaväzuje za činnosť podľa bodu 1.1 zaplatiť obchodnému zástupcovi províziu vo výške a za podmienok, ako sa uvádza v čl. 4 tejto zmluvy.

Článok 2

Povinnosti zástupcu

2.1. Zástupca sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať poctivo, s odbornou starostlivosťou, v dobrej viere, podľa rozumných pokynov zastúpeného a v súlade so záujmami zastúpeného. Činnosť podľa tejto zmluvy bude obchodný zástupca vykonávať v územnej oblasti Slovenskej republiky.

2.2. Zástupca je povinný vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy osobne.

2.3. Ak zástupca nemôže vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa o tom bez zbytočného odkladu podať správu zastúpenému.

2.4. Zástupca je povinný starostlivo uschovať všetky podklady a pomôcky, ktoré počas trvania právneho vzťahu založeného touto zmluvou prevezme od zastúpeného a vrátiť mu ich do 15 dní od ukončenia tohto právneho vzťahu, pokiaľ ich zástupca, vzhľadom na ich povahu, nespotreboval pri plnení svojho záväzku.

2.5. Zástupca je povinný pre potrebu zastúpeného uschovať doklady, ktoré nadobudol v súvislosti so svojou činnosťou, a to po dobu, po ktorú tieto doklady môžu byť významné pre ochranu záujmov zastúpeného.

2.6. Zástupca je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, údajoch a informáciách, o ktorých sa pri výkone svojej činnosti dozvie, okrem informácií, ktoré sú verejne prístupné a zdržať sa aktivít, ktoré by mohli poškodiť dobré meno alebo záujmy zastúpeného. Zástupca nesmie údaje získané od zastúpeného oznámiť iným osobám alebo ich využiť pre seba, a to ani po ukončení tohto zmluvného vzťahu. Zástupca sa zaväzuje informácie poskytnuté zastúpeným použiť len v súlade s predmetom tejto zmluvy.

2.7. Zástupca je povinný vyžiadať si súhlas zastúpeného k vykonaniu právnych úkonov mene zastúpeného:

  • transakcie nad napr. 500,- €, rozhodnutia týkajúce sa zamestnancov,

  • zmluvy s bankou, zmluvy o vedení účtovníctva.

Článok 3

Povinnosti zastúpeného

3.1 Zastúpený je povinný vo vzťahu so zástupcom konať poctivo a v dobrej viere.

3.2. Zastúpený je povinný poskytovať zástupcovi nevyhnutné a aktuálne informácie, všetky podklady a pomôcky potrebné na plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

3.3. Zastúpený je povinný zaplatiť zástupcovi odmenu, na ktorú mu vznikne nárok podľa čl. 4 tejto zmluvy.

Článok 4

Odmena

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zástupcovi za vykonanú činnosť podľa bodu 1.1. tejto zmluvy prináleží odmena vo výške 1.100,- € brutto. Zastúpený sa zaväzuje poskytnúť zástupcovi mobil na služobné účely.

4.2. Zastúpený je oprávnený žiadať od zástupcu účasť na školení odborného, prípadne jazykového charakteru. Náklady s tým spojené uhrádza zastúpený.

4.3. Odmena zástupcu je splatná podľa faktúry obchodného zástupcu.

Článok 5

Doba platnosti zmluvy

5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 1. septembra 2019 do 31. augusta 2021.

5.2. Zmluvný vzťah skončí aj dohodou zmluvných strán, odstúpením od zmluvy, smrťou zástupcu alebo zánikom zastúpeného.

Článok 6

Voľba práva

6.1. Vo veciach touto zmluvou výslovne neupravených sa zmluvné strany riadia podľa zákona č. 513/1991