dnes je 19.1.2021

Input:

Zápisnica o valnom zhromaždení, ktoré prijalo uznesenie o vymenovaní nového konateľa

24.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.2.2 Zápisnica o valnom zhromaždení, ktoré prijalo uznesenie o vymenovaní nového konateľa

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


ZÁPISNICA Č. 2/2020
z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti IUSTITIA, s. r. o., so sídlom SR, PSČ ................., obec ..................., ulica, č...........................................,
konaného dňa..................... o .............. hod. v sídle spoločnosti

Prítomní: nasledovní spoločníci osobne:

Jozefína Mrkvičková

Jozef Mrkvička

Peter Spálený

Ján Veselý

Program:

1. Otvorenie valného zhromaždenia a voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa

2. Voľba konateľa spoločnosti IUSTITIA, s. r. o.

3. Záver

K bodu 1:

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril a všetkých spoločníkov prítomných osobne privítal spoločník spoločnosti a jej konateľ Jozef Mrkvička, ktorý skonštatoval uznášania schopnosť valného zhromaždenia, ktorého sa zúčastňujú spoločníci, ktorí majú spolu 80% všetkých hlasov v spoločnosti. Spoločník a konateľ spoločnosti Jozef Mrkvička zároveň informoval spoločníkov, že všetci prítomní spoločníci sú oprávnení vykonávať svoje hlasovacie práva. Spoločník a konateľ spoločnosti zároveň skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami stanovenými v spoločenskej zmluve a všetci spoločníci potvrdili riadne doručenie pozvánky.

Spoločníci 100% hlasov prítomných spoločníkov zvolili pána Jozefa Mrkvičku za predsedu valného zhromaždenia a pána Petra Spáleného za zapisovateľa.

K bodu 2:

Predseda valného zhromaždenia informoval, že v súvislosti s plánovaným rozšírením predmetu podnikania spoločnosti je vhodné, aby spoločnosť ustanovila druhého konateľa spoločnosti. S touto situáciou počíta aj ustanovenie čl. X. bod 3. spoločenskej zmluvy spoločnosti, ktoré pri určení počtu konateľov uvádza, že spoločnosť má jedného konateľa, maximálne troch konateľov, ktorý sa menujú z radov spoločníkov – fyzických osôb alebo odborne spôsobilých tretích osôb. Každý z konateľov má samostatné konateľské oprávnenia konať v mene spoločnosti. So svojou nomináciou na druhého konateľa spoločnosti súhlasí spoločník spoločnosti Ján Veselý. Zmenu zápisu v obchodnom registri, živnostenskom registri vykoná pôvodný konateľ spoločnosti Jozef Mrkvička do konca novembra 2020.

Hlasovanie:

Za: 75 % hlasov prítomných spoločníkov

Zdržalo sa: 25% hlasov prítomných spoločníkov

Schválené uznesenie č.