dnes je 19.6.2021

Input:

Vznik funkcie konateľa

20.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.2 Vznik funkcie konateľa

prof. JUDr. Mária Patakyová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Vznik funkcie konateľa ako štatutárneho orgánu s. r. o. je podmienený vznikom spoločnosti samotnej (zápis do obchodného registra je tou relevantnou právnou skutočnosťou). Úkony vykonané osobami, ktoré podľa spoločenskej zmluvy sú určené za konateľov a stanú sa nimi dňom zápisu, podliehajú osobitnému právnemu režimu predbežnej spoločnosti. Pri vzniku funkcie konateľa počas existencie s. r. o. je rozhodujúcou právnou skutočnosťou rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti, ak nie je v rozhodnutí určené inak.


Zápis konateľa do obchodného registra a jeho zverejnenie je právne významné vo vzťahu k tretím osobám. Zverejnenie zápisu v Obchodnom vestníku nebude rozhodujúce v prípade, ak zapísaná osoba preukážeže tretia osoba o zmene v osobe štatutárneho orgánu už vedela. Po zverejnení zápisu štatutárneho orgánu do obchodného registra sa zapísaná osoba nemôže domáhať porušenia postupov pri ustanovovaní štatutárneho orgánu.

Z hľadiska spôsobu vzniku funkcie konateľa Obchodný zákonník rozlišuje dve skupiny konateľov.

Prví konatelia

Do prvej patria konatelia, ktorí boli do funkcie ustanovení na základe spoločenskej zmluvy pri založení spoločnosti – prví konatelia. Vznik funkcie prvých konateľov nastáva okamihom zápisu spoločnosti do obchodného registra. Pokiaľ je konateľom zahraničná fyzická osoba, okrem obligatórnych náležitostí spoločenskej zmluvy (meno, bydlisko, rodné číslo, spôsob konania v mene spoločnosti) sa v nej uvádza aj dátum jej narodenia, pokiaľ jej nebolo pridelené rodné číslo.


Pri zápise do obchodného registra sa zapisuje meno, bydlisko konateľa, uvedenie spôsobu, akým koná v mene právnickej osoby a uvedenie dňa vzniku prípadne zániku funkcie konateľa. Zároveň sa zakladá do zbierky listín aj podpisový vzor konateľa. Zákon neukladá povinnosť úradne overiť podpis konateľa na podpisovom vzore. Ak ide o konateľa - zahraničnú fyzickú osobu, ktorá nie je občanom členského štátu Európskeho spoločenstva a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, povinnou prílohou je aj predloženie dokladu o povolení na pobyt. Registrový súd pri zápise prvých konateľov do obchodného registra neskúma spôsobilosť fyzickej osoby konateľa na právne úkony a ani jej bezúhonnosť.

Konatelia menovaní rozhodnutím VZ

Druhú skupinu konateľov tvoria osoby, ktoré sú menované do tejto funkcie rozhodnutím valného zhromaždenia. Obchodný zákonník neumožňuje delegovať právomoc valného zhromaždenia pri menovaní a odvolávaní konateľov na dozornú radu. Táto právomoc preto patrí do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia o vymenovaní a odvolaní konateľa postačuje jednoduchá nadpolovičná väčšina hlasov prítomných spoločníkov, pokiaľ spoločenská zmluva nevyžaduje vyšší počet hlasov.


Pri zmene počtu konateľov a zmene spôsobu konania však ide o zmenu spoločenskej zmluvy, na prijatie ktorej sa vyžaduje minimálne kvalifikovaná dvojtretinová väčšina všetkých hlasov spoločníkov.

V prípade rozhodnutia valného zhromaždenia o zmenách v osobách konateľov vzniká spoločnosti povinnosť podať návrh na zápis týchto zmien do obchodného registra do 30 dní od rozhodnutia valného zhromaždenia, resp. odo dňa uvedeného v rozhodnutí valného zhromaždenia ako dátumu vzniku alebo zániku funkcie konateľa.


Oprávnenou osobou na podanie návrhu na zápis do obchodného registra je už novovymenovaný konateľ vzhľadom na to, že jeho zápis do obchodného registra má len