dnes je 7.3.2021

Input:

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2021 - zavedenie inštitútu opravy základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby

24.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.69 Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2021 - zavedenie inštitútu opravy základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 78a ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vydáva opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty. Ministerstvo financií SR pripravilo novelu zákona o dani z pridanej hodnoty, v ktorej sa navrhuje zavedenie nového inštitútu opravy základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby, pričom pohľadávka sa stala nevymožiteľnou.

Ak sa pohľadávka stala nevymožiteľnou a platiteľ dane uplatní právo na zníženie základu dane, ukladá sa odberateľovi, ktorý za toto dodanie nezaplatil a uplatnil si právo na odpočítanie dane, povinnosť opraviť odpočítanú daň. Tento inštitút sa bude môcť uplatniť len pri dodaniach tovaru a služby v tuzemsku, v cene ktorých bola platiteľom dane uplatnená daň. Z tohto dôvodu je potrebné upraviť aj kontrolný výkaz.

Vzor kontrolného výkazu, ktorý sa používa v súčasnosti, bol ustanovený v októbri 2016 opatrením MF SR na základe § 78a ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 360/2013 Z. z.

Nový vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty, zohľadňuje zmeny, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2021. Zákon o dani z pridanej hodnoty sa od 1. januára 2021 dopĺňa o podrobné pravidlá, kedy sú splnené podmienky opravy základu dane z titulu vzniku nevymožiteľnej pohľadávky, ako aj o skutočnosti, za ktorých sa pohľadávka stáva nevymožiteľnou. Súčasná právna úprava takúto možnosť opravy základu dane neumožňuje. V tejto súvislosti bude v súčasnosti platný vzor kontrolného výkazu upravený tak, aby bolo možné tieto opravy v kontrolnom výkaze uviesť.

V kontrolnom výkaze bolo potrebné upraviť časť C., pričom dochádza aj k zmene štruktúry. V nadväznosti na novelu