Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov od 1. januára 2019

24.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.22 Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov od 1. januára 2019

Ing.Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s., nezávislý člen medzinárodnej siete Crowe Global

Národná rada Slovenskej republiky schválila novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH”)

 • Zákon č. 369/2018 Z. z. (dátum schválenia 29. novembra 2018)

 • Zákon č. 323/2018 Z. z., (dátum schválenia 23. októbra 2018)

 • Zákon č. 368/2018 Z. z. (článok IV - dátum schválenia 4. decembra 2018)

Hlavným cieľom vyššie uvedených noviel zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH je:

 • transpozícia smernice Rady (EÚ) 2016/1065 z 27. 6. 2016, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH, pokiaľ ide o zaobchádzanie s poukazmi;

 • transpozícia článku 1 smernice Rady (EÚ) 2017/2455 z 5. 12. 2017, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES a smernica 2009/132/ES, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku;

 • spresnenie a zjednodušenie viacerých ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH , ako aj zabezpečenie efektívnejšieho výberu DPH pri dodaní stavby a nájme nehnuteľností určených na bývanie;

 • spresnenie výkladu viacerých ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH .

Nadobudnutie účinnosti noviel zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH je od 1. januára 2019, okrem nižšie uvedených ustanovení:

Jednotlivé ustanovenia novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH  Účinnosť ustanovenia 
§ 9a Dodanie tovaru a služby pri použití poukazu  1. október 2019  
§ 22 ods. 10 Základ dane pri použití viacúčelového poukazu  1. október 2019  
§ 74 ods. 3 písm. b) a c) - zmena v súvislosti s e-kasou  1. apríl 2019  
§ 48c Oslobodenie od dane pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom  1. január 2020  
§ 48d Osobitný sklad  1. január 2020  
Príloha č. 9: Zoznam tovarov, na ktoré sa môže uplatniť oslobodenie od dane pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom  1. január 2020  

Nižšie uvádzame prehľad významných zmien novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH :

 • Spresnenie definície obratu podľa § 4 ods. 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

V súlade s článkom 288 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH (ďalej len „smernica 2006/112/ES”) zavádza nová definícia obratu. Z dôvodu odlišného výkladu pojmov „príjmy” a „výnosy” do 31. decembra 2018 pre zdaniteľné osoby účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva a v sústave podvojného účtovníctva sa tieto pojmy nahrádzajú pojmom „hodnota dodaných tovarov a služieb”, čo znamená, že do obratu sa zahrnie reálna hodnota dodaných tovarov a služieb, ktorá v podstate predstavuje protihodnotu v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v čase ich dodania. Do obratu sa nezahrnú platby, ktoré boli prijaté pred dodaním tovaru alebo služby, t. j. preddavkové platby.

Prechodné ustanovenie v § 85kg ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH má za cieľ eliminovať prípady dvojitého zahrnutia tej istej sumy do obratu s účinnosťou od 1. januára 2019.


Príklad:

Živnostník, účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva, ktorý nie je platiteľom DPH dodal v období júl 2018 až marec 2019 nasledujúce plnenia s miestom dodania v tuzemsku:

 • - Poradenské služby vo výške 20 000 EUR (zaplatené do decembra 2018).
 • - Prijatie zálohy v mesiaci december 2018 za tovar vo výške 20 000 EUR, pričom hodnota tovaru bola vo výške 25 000 EUR s dodaním v mesiaci január 2019.
 • - Poradenské služby v mesiaci marec 2019 v sume 10 000 EUR.

Živnostník dosiahol obrat v mesiaci marec 2019, pričom je povinný do 20. apríla 2019 podať žiadosť o registráciu pre DPH podľa § 4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH .

 • Zrušenie inštitútu zábezpeky na daň (vypustenie § 4c zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH ex lege)

V súvislosti so zrušením inštitútu zloženia zábezpeky na daň vypúšťa 60-dňová lehota na vykonanie registrácie pre DPH, ktorá sa uplatňovala v prípade, ak zdaniteľná osoba bola povinná zložiť zábezpeku na daň. V Zo DPH tak zostáva len jedna a to 21-dňová lehota na registráciu pre DPH.

Podľa prechodného ustanovenia § 85kg ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH sa všetky rozhodnutia o zložení zábezpeky na DPH vydané pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, pri ktorých nedošlo k uplynutiu 12 mesačnej lehoty odo dňa zloženia zábezpeky na DPH, zrušujú ex lege (zo zákona). Daňový úrad vráti platiteľom DPH peňažnú zábezpeku alebo jej časť zloženú peňažnými prostriedkami najneskôr do 28. 2. 2019 za podmienky, že táto zábezpeka alebo jej časť nebola použitá na úhradu nedoplatkov na DPH v zmysle § 79 ods. 1 Daňového poriadku.


Príklad:

Platiteľovi DPH bola rozhodnutím správcu dane uložená povinnosť zložiť zábezpeku na daň vo výške 5 000 EUR v lehote obdobie január 2019 vo výške 1 500 EUR, príslušný správca dane vráti platiteľovi dane zábezpeku vo výške 3 500 EUR do 28. februára 2019, po zohľadnení ustanovenia § 79 ods. 1 Daňového poriadku.

 • Spresnenie pravidiel pri bezodplatnom dodaní tovaru podľa § 8 ods. 3, § 22 ods. 5

V zmysle judikatúry Súdneho dvora (Rozsudkov C-322/99 a C-323/99) sa bezodplatne dodaný tovar pri kúpe ktorého DPH nebola odpočítaná, avšak bola zhodnotená jeho súčasť pri kúpe alebo vytvorení ktorej bola daň odpočítaná alebo pomerne odpočítaná, pri výpočte základu dane sa zohľadňujú tieto skutočnosti v rozsahu oddanenej súčasti.


Príklad:

FO, platiteľ DPH, kúpil vo februári 2019 osobný automobil v sume 24 000 EUR s DPH, ktorý plánuje používať v rozsahu 50% na oslobodené činnosti a 50% na zdaňované činnosti a notebook, ktorý bude plne používať na oslobodené činnosti.

V decembri 2019 sa rozhodol osobný automobil preradiť do súkromného majetku. Základom dane je kúpna cena znížená o daň, t. j. 20 000 EUR, avšak platiteľ DPH zohľadní skutočnosť, že odpočítanie dane bolo vykonané v pomernej výške (koeficient 0,5), zodpovedajúce rozsahu použitia na oslobodené plnenia. V daňovom priznaní za december 2019 odvedie DPH vo výške 2 000 EUR.

Alternatíva: Ak by osobný automobil kúpil s uplatnením osobitnej úpravy podľa § 66 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH , bez možnosti odpočítania dane a obstaral by hliníkové disky v sume 1 200 EUR s DPH a uplatnil pomerné odpočítanie dane s koeficientom 0,50. Pri preradení do súkromného majetku v mesiaci december 2019 by odviedol sumu 100 EUR.

 • Transpozícia pravidiel pri poukazoch - § 9a, § 22 ods. 10, § 85kg ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Nové pravidlá sa vzťahujú na poukazy vydané po 30. 9. 2019. Ustanovenia § 9a a § 22 ods. 10 zákona o DPH, nadobúdajú účinnosť od 1. 10. 2019.

Pri poukazoch sa skúma, či je možné s istotou priradiť daňový režim k príslušnému dodaniu tovarov alebo služieb pri vystavení poukazu alebo nie. Ak je v čase vystavenia poukazu známe miesto dodania tovarov alebo služieb, na ktoré sa tento poukaz vzťahuje, ako aj suma prislúchajúcej dane na základe sadzby platnej za konkrétne tovary a služby, ide o jednoúčelový poukaz. Základom dane pri prevode jednoúčelového poukazu je protihodnota, ktorú za jednoúčelový poukaz prijme osoba, ktorá ho prevádza.

Ak v čase vystavenie poukazu nie je známe miesto dodania tovaru alebo služby alebo nie je známa splatná daň, potom sa vystavený poukaz považuje za viacúčelový. Pri viacúčelových poukazoch je predmetom dane až skutočné odovzdanie tovaru alebo skutočné poskytnutie služby ich dodávateľom výmenou za viacúčelový poukaz.

 • Vypustenie pravidla reciprocity pri posudzovaní, či cezhranične poskytovaný finančný lízing predstavuje dodanie tovaru alebo poskytovanie služby - § 8 ods. 7, § 11 ods. 1, § 11 ods. 3 Zo DPH

V prípade cezhraničných nájmov hnuteľného tovaru s dojednaným právom kúpy prenajatej veci sa posúdenie transakcie v členskom štáte prenajímateľa, resp. nájomcu, neberie do úvahy s účinnosťou od 1. januára 2019.

 • Znížená sadzba dane na ubytovacie služby - § 27 ods. 2 písm. a) Zo DPH

Prílohou č. 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH sa s účinnosťou od 1. januára 2019 zavádza 10% sadzba na ubytovacie služby uvedené pod kódom 55 štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA).

Doplnkové služby k ubytovacej službe so zníženou sadzbou dane:

 • Upratovanie a recepčné služby sú súčasťou ubytovacej služby so zníženou sadzbou dane.

 • Upratovanie a recepčné služby sú súčasťou ubytovacej služby so zníženou sadzbou dane.

 • Ubytovanie s raňajkami - ak sú raňajky zahrnuté v cene ubytovania a ubytovacie zariadenie neponúka možnosť objednať si ubytovanie bez raňajok, uplatní sa znížená sadzba dane z pridanej hodnoty na ubytovacie služby vrátane poskytnutých raňajok. Ak je voči zákazníkovi uplatnená samostatná cena za poskytnuté raňajky, v takomto prípade sa uplatní základná sadzba dane z pridanej hodnoty pri poskytnutí raňajok, čo znamená, že sa poskytujú dve samostatné plnenia, a to ubytovacia služba, pri ktorej sa uplatní znížená sadzba dane a stravovacia služba (raňajky), pri ktorej sa uplatní základná sadzba dane.

Výpočet základu dane pri preddavku na ubytovacie služby zaplateného v roku 2018 pri ubytovaní v roku 2019 (Silvestrovské pobyty)


Príklad:

Hotel so sídlom v SR, mesačný platiteľ dane, si od zákazníka - občana, vyžiadal 80 % preddavok (zálohu) v sume 960 EUR na poskytnuté ubytovanie v dňoch od 28. 12. 2018 do 07. 01. 2019, t. j. za 10 prenocovaní, t. j. jednotková cena 120 EUR s DPH/noc. Zákazník zaplatil hotelu predmetný preddavok dňa 1. októbra 2018.


Podľa aktuálneho cenníka hotela v čase objednávky je cena ubytovania na 1 noc 120EUR, z toho základ dane = 100EUR a 20 % DPH = 20 EUR.

Hotel z prijatého preddavku v roku 2018 vo výške 960 EUR vypočíta daň spôsobom:
960 : 120 % x 20 % = 160 EUR a základ dane spôsobom: 960 : 120 % x 100 % = 800 EUR.
V daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, kedy mu vznikla daňová povinnosť dňom prijatia preddavku v rozsahu prijatej platby, t. j. za 10/2018, odvedie z prijatého preddavku 20 % DPH vo výške 160 EUR.


Skončením pobytu - dodaním služby dňa 07. 01. 2019 vznikne platiteľovi dane daňová povinnosť zo zostávajúcej nezdanej časti ubytovania, pričom 10 % sadzbu dane uplatní k základu dane, ktorý vypočíta ako rozdiel celkového základu dane v čase objednania a základu dane zo zaplatenej zálohy, t. j. 10 % x (1000 - 800) = 20 EUR.


V daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 01/2019, odvedie hotel z poskytnutého ubytovania („z doplatku”) 10% DPH vo výške 20 EUR.


Ide o výklad Finančného riaditeľstva SR k vysporiadaniu preddavku na prelome rokov 2018 a 2019.

Podmienky odvedenia DPH pri prijatí preddavku pri základnej a zníženej sadzbe:

Povinnosť zaplatiť DPH z prijatého preddavku sa viaže na budúce uskutočnenie dodávky tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré je v čase poskytnutia preddavku jednoznačne známe, tzn. je určené množstvo, druh, základ dane a sadzba dane.

 • Zmena miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných nezdaniteľným osobám - § 16 ods. 14 až ods. 20 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Novelou zákona sa s účinnosťou od 1. januára 2019 zavádza výnimka z pravidla pre zdaniteľné osoby, ktoré sú usadené len v jednom členskom štáte Európskej únie a ktoré poskytujú digitálne služby nezdaniteľným osobám v inom členskom štáte, pričom ak hodnota týchto služieb nepresiahne v kalendárnom roku sumu 10 000 EUR bez dane a súčasne túto sumu nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom roku, miestom dodania digitálnych služieb je miesto, kde je poskytovateľ služby usadený, t. j. v členskom štáte, kde má poskytovateľ sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, a ak nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jeho bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava (§ 16 ods. 14 písm. b) zákona o DPH). Ak sa počas kalendárneho roku presiahne obratový limit 10 000 EUR, dodaním služby, ktorým sa presiahne tento limit, sa miesto dodania služby mení z miesta usadenia poskytovateľa na miesto usadenia odberateľa, t. j. na dodanie služby, ktorou sa presiahne tento limit, poskytovateľ - platiteľ dane, uplatní sadzbu dane a daň platnú v členskom štáte, v ktorom má nezdaniteľná osoba v postavení príjemcu služby sídlo, bydlisko alebo v ktorom sa obvykle zdržiava a tomuto členskému štátu daň odvedie.

Poskytovateľ digitálnych služieb, ktorý je usadený len v jednom členskom štáte a spĺňa obratovú podmienku 10 000 EUR, sa môže dobrovoľne rozhodnúť pre miesto dodania služieb podľa usadenia nezdaniteľných osôb, ktorým tieto služby poskytuje; toto miesto je povinný uplatňovať najmenej po dobu dvoch kalendárnych rokov.

 • Dodanie a prenájom nehnuteľnosti - § 38 ods. 1, § 38 ods. 2, § 38 ods. 5, § 38 ods. 7 až 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

V zmysle § 38 ods. 1 a 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH s účinnosťou od 1. januára 2019 sa stanovujú nové podmienky na oslobodenie od dane pri dodaní stavby resp. jej časti, ktoré súvisia s určením dňa, od ktorého začne plynúť existujúce 5-ročné obdobie, a to nasledovne:

 • deň kolaudácie stavby, ktorou sa povolilo prvé užívanie stavby na určený účel;

 • deň kolaudácie, ktorou sa povolila zmena účelu užívania stavby, v dôsledku vykonania stavebných prác, ak náklady na tieto stavebné práce sú vo výške najmenej 40 % z hodnoty stavby pred ich začatím;

 • deň kolaudácie, ktorou sa povolilo užívanie stavby po vykonaní stavebných prác, v dôsledku ktorých došlo k podstatnej zmene podmienok doterajšieho užívania stavby.

Za „hodnotu stavby pred začatím stavebných prác” sa len na účely § 38 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH považuje hodnota, ktorá nie je nižšia ako cena porovnateľnej nehnuteľnosti na voľnom trhu v čase pred začatím stavebných prác, a to hlavne z toho dôvodu, že predmetom prestavby, resp. rekonštrukcie, sú aj staré budovy, pri ktorých už nie je možné zistiť ich pôvodnú hodnotu. V tomto prípade hlavným ukazovateľom pre porovnanie je hodnota stavby na voľnom trhu v čase pred prestavbou.

Podstatnou zmenou podmienok doterajšieho užívania stavby” sa rozumie vynaloženie nákladov na stavebné práce vo výške najmenej 40 % hodnoty stavby pred začatím stavebných prác.

V zmysle § 38 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH sa obmedzuje právo voľby na zdanenie prenájmu nehnuteľnosti, ktorá je určená na bývanie. Bez ohľadu na postavenie príjemcu (nájomcu) je platiteľ dane povinný uplatniť oslobodenie od dane pri nájomnom, ak je predmet nájmu určený na bývanie, tzn. ak predmetom nájmu je byt, rodinný dom alebo apartmán v bytovom dome alebo časť bytu, rodinného domu alebo apartmánu.


Uvedený postup sa týka len tých zmluvných vzťahov, ktoré budú uzatvorené po nadobudnutí účinnosti novely zákona. Ak k zmluvám uzatvoreným do účinnosti novely zákona budú uzatvorené dodatky po 1. januári 2019 a na ich základe vznikne nový záväzkový vzťah, vzťahuje sa na tieto zmluvy ustanovenie § 38 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení účinnom od 1. januára 2019.

V zmysle § 38 ods. 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH sú osobitne upravené podmienky oslobodenia od dane pri dodaní jednotlivého bytu, bytového apartmánu alebo nebytového priestoru. Ak platiteľ dane predá samostatne jednotlivý byt, bytový apartmán alebo nebytový priestor, pri posúdení splnenia časovej podmienky oslobodenia od dane sa rovnako ako pri dodaní stavby berú do úvahy obdobné podmienky ako pri dodaní stavby.

Ak sa povolí zmena účelu užívania bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru, ku ktorej došlo v dôsledku vykonaných stavebných prác, a náklady na tieto stavebné práce budú najmenej 40 % z ich hodnoty pred začatím stavebných prác, na účely oslobodenia od dane sa pri ich dodaní berie do úvahy kolaudácia, ktorou sa povolí zmena účelu užívania bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru.

Ak sa bude na základe stavebného povolenia rekonštruovať (opravovať) budova resp. spoločné priestory budovy alebo sa budú rekonštruovať jednotlivé byty, nebytové priestory alebo apartmány a náklady na stavebné práce budú predstavovať najmenej 40 % z hodnoty bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru pred začatím stavebných prác, na účely oslobodenia od dane sa bude pri ich dodaní brať do úvahy kolaudácia po vykonaní stavebných zmien.

Ak sa bude rekonštrukcia (oprava) týkať len spoločných priestorov, je potrebné pri určení navýšenej hodnoty (40 %) dodávaného bytu, nebytového priestoru príp. apartmánu vychádzať z nákladov rozpočítaných na jednotlivé byty, nebytové priestory, apartmány podľa ich podlahovej plochy.

V zmysle § 38 ods. 8 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH sa obmedzuje právo voľby pri dodaní stavby, resp. jej časti, ktorá spĺňa podmienky na oslobodenie od dane, ktorá je určená na bývanie. Platiteľ dane pri dodaní nehnuteľnosti oslobodenej od dane, ktorá je určená na bývanie (byt, rodinný dom, bytový apartmán), nemôže využiť voľbu zdanenia tejto nehnuteľnosti. Cieľom tejto úpravy je zabrániť zneužívaniu odpočtov dane na získanie neoprávnených ekonomických výhod spočívajúcich najmä v uplatnení si plného nároku na odpočet DPH pri nadobudnutí týchto nehnuteľností a následnom podhodnotení predajnej ceny týchto nehnuteľností určených na bývanie po uplynutí 5 rokov od kolaudácie nehnuteľnosti.

V prípade predaja nehnuteľnosti určenej na bývanie po uplynutí 5 rokov od kolaudácie (s oslobodením od dane) a pred uplynutím obdobia na úpravu odpočítanej DPH (obdobie na úpravu odpočítanej DPH pri nehnuteľnosti je 20 rokov podľa § 54 zákona o DPH) bude platiteľ dane povinný upraviť DPH odpočítanú z nadobudnutia nehnuteľnosti (vrátiť DPH do štátneho rozpočtu). To, či je stavba resp. jej časť určená na bývanie, vyplýva z kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel.


Príklad:

Platiteľ DPH kúpil v roku 2017 bytový dom v Bratislave s prenosom daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. c) zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v sume 2 000 000 EUR bez DPH s výmerom bytových a spoločných priestorov 2 000 m2. Bytový dom bol skolaudovaný v roku 1990. Bytový dom plánoval zrekonštruovať a predať. Náklady na rekonštrukciu v roku 2019 boli v sume 600 000 EUR bez DPH. Platiteľ dane na základe znaleckého posudku pred začatím rekonštrukčných prác vyčíslil trhovú cenu vo výške 2 400 000 EUR bez DPH. Rekonštrukcia stavby nebude predstavovať skutočnosť na základe ktorej začína nanovo plynúť 5 ročné obdobie, v rámci ktorého nemôže predaj stavby oslobodiť (600 000 / 2 400 000)*100% = 25% < 40%. Platiteľ dane je povinný dodanie bytového domu v roku 2020 po rekonštrukcii oslobodiť od dane podľa § 38 ods. 8 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH , pričom ak pri nadobudnutí nehnuteľnosti odpočítal DPH (§ 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH ) je povinný vykonať úpravu odpočítanej dane podľa § 54 ods. 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH . Platiteľa dane nemá nárok na odpočet dane.

 • Spresnenie opisu dane na vstupe, ktorou je obstarávacia cena investičného majetku - § 54, § 54a zákona o DPH

Novelou sa precizuje začatie plynutia obdobia, ktoré sa má vziať do úvahy pri úprave odpočítanej dane. To znamená, že ak sa pri takto nadobúdanom investičnom majetku, kedy daňová povinnosť nevzniká momentom odovzdania predmetu nájmu do užívania, zmení po jeho nadobudnutí

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: