Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vzor darovacej zmluvy

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.1.1 Vzor darovacej zmluvy

JUDr. Igor Zbojan

PhD.


Stiahnuť vzor

DAROVACIA ZMLUVA

uzavretá podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
medzi

Darcom:

 

Meno, priezvisko, titul: ...............................................

Rodné císlo: ................................................................

Dátum narodenia: .......................................................

Narodený:...................................................................

Trvalé bydlisko: ...........................................................

Štátna prislušnost: .......................................................

 

(ďalej len „ darca“)

a

Obdarovaným:

 

Meno, priezvisko, titul: ...............................................

Rodné císlo: ................................................................

Dátum narodenia: .......................................................

Narodený: ...................................................................

Trvalé bydlisko: ...........................................................

Štátna prislušnost: .......................................................

 

(ďalej len „ obdarovaný“)

I.
Predmet darovacej zmluvy

Predmetom zmluvy je darovanie osobného motorového vozidla, ktoré darca daruje touto zmluvou obdarovanému.

II.

Darca je výlučným vlastníkom motorového vozidla:

Značka vozidla: .............................

Rok výroby: .............................

Číslo technického preukazu: .............................

Evidenčné číslo vozidla: .............................

Darca prehlasuje, že motorové vozidlo:

  • je použité,

  • bolo riadne udržiavané,

  • ku dňu darovania má vozidlo ............... najazdených kilometrov,

  • je v dobrom stave,

  • má (nemá žiadne) tieto vady: ................................

Na uvedené motorové vozidlo sa neviažu žiadne

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: