dnes je 17.4.2021

Input:

Komentár k ZP § 120 Minimálne mzdové nároky

14.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.4 Komentár k ZP § 120 Minimálne mzdové nároky

Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland


§ 120

Minimálne mzdové nároky

(1) Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce (ďalej len „stupeň“) príslušného pracovného miesta. Ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci príslušnému pracovnému miestu.

(2) Do mzdy podľa odseku 1 sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku (§ 96 ods. 3), mzda za prácu nadčas (§ 121), mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok (§ 122), mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu (§ 122a), mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu (§ 122b), mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu (§ 123) a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce (§ 124). Do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas a čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

(3) Pracovné miesto podľa odseku 1 je súhrn pracovných činností, ktoré zamestnanec vykonáva podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve. Zamestnávateľ podľa odseku 1 je povinný priradiť každému pracovnému miestu stupeň v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest uvedenými v prílohe č. 1 podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorej výkon od zamestnanca vyžaduje, v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve.

(4) Suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok je súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu minimálnej mzdy. Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku podľa prvej vety.

Stupeň  Koeficient minimálnej mzdy  
1  1,0  
2  1,2  
3  1,4  
4  1,6  
5  1,8  
6  2,0  

(5) Pri ustanovení týždenného pracovného času podľa § 85 na menej ako 40 hodín sa sumy minimálnych mzdových nárokov ustanovené v eurách za hodinu úmerne zvýšia.

(6) U zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ktorý v mesiaci neodpracoval určený týždenný pracovný čas alebo má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, sa suma minimálneho mzdového nároku ustanoveného v eurách za mesiac zníži v pomere zodpovedajúcom odpracovanému času v mesiaci.

(7) Suma minimálneho mzdového nároku ustanovená podľa odseku 4 v eurách za hodinu a suma minimálneho mzdového nároku v eurách za hodinu zvýšená podľa odseku 5 sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta. Suma minimálneho mzdového nároku ustanovená podľa odseku 4 v eurách za mesiac a suma minimálneho mzdového nároku v eurách za mesiac znížená podľa odseku 6 sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.

(8) Sumy minimálnych mzdových nárokov podľa odseku 4 na príslušný kalendárny rok zaokrúhlené podľa odseku 7 sa oznámia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. O uverejnenie oznámenia podľa prvej vety požiada Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; oznámenie sa uverejnení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr 1. novembra kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku.


Komentár k paragrafu (odseku):

Výkon práce za mzdu alebo odmenu už nie uvedený v § 1 Zákonníka práce ako jeden zo znakov závislej práce, nič to však nemení na skutočnosti, že zamestnávateľ je povinný poskytovať za vykonanú prácu mzdu (§ 118 ZP) a mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda podľa osobitného predpisu ktorým je zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde (§ 119 ZP). V prípade, že u zamestnanca pôsobí odborová organizácia, ktorá so zamestnávateľom uzatvára kolektívnu zmluvu, vychádza zákonodarca z toho, že minimálna mzda v súlade s právnymi predpismi bude zamestnancom garantovaná. Zamestnávateľom, ktorí neuzatvárajú kolektívnu zmluvu, zákon priamo ukladá povinnosť poskytnúť zamestnancom mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta.

Stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta je dôležitým faktorom pri určení konkrétnej mzdy zamestnanca. Prílohu č. 1 k Zákonníku práce tvoria Charakteristiky stupňov náročnosti pracovných miest. Pracovné miesta sú vymedzené podľa miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce. Zohľadňujú sa fyzické (manuálne), ale aj psychické aspekty danej práce. Nie je relevantné napríklad vzdelanie, pohlavie alebo vek zamestnanca. Do konkrétneho stupňa práce zaraďuje zamestnanca zamestnávateľ práve podľa charakteristík uvedených v Prílohe 1, pričom je povinný brať do úvahy najnáročnejšiu pracovnú činnosť, ktorú od zamestnanca vyžaduje. Stupeň náročnosti práce nie je potrebné uvádzať v pracovnej zmluve.

Ak by zamestnanec v nejakom mesiaci nedosiahol minimálnu mzdu pre svoj stupeň práce, je zamestnávateľ povinný mu rozdiel medzi reálne vyplatenou a minimálnou zákonnou mzdou doplatiť.

Do 31. 12. 2020 sa výška sadzieb minimálnych mzdových nárokov vypočítavala z aktuálnej sumy minimálnej mzdy pomocou koeficientov a to od jedno násobku až po dvojnásobok minimálnej mzdy pri zvyšovaní o 0,2. S účinnosťou od 1. januára 2021 je výška minimálnej mzdy 623 Eur a zároveň sa mení spôsob určovania minimálnych mzdových nárokov. Od roku 2021 bude rozhodujúci medziročný rast mesačnej minimálnej mzdy. Suma mesačnej minimálnej mzdy bude rásť o rozdiel medzi sumami tejto mzdy v jednotlivých kalendárnych rokoch. Preto ak v roku 2020 bola minimálna mesačná mzda pre prvý stupeň náročnosti práce 580 Eur, v roku 2021 je ňou suma 623 Eur, rozdiel medzi nimi je 43 Eur. V praxi teda k výške minimálnej mzdy pre daný stupeň náročnosti práce v roku 2020 sa pre rok 2021 pripočíta 43 Eur. Pre zamestnancov to bude znamenať pomalší medziročný rast minimálnej mzdy než tomu bolo v minulosti.

Ak v roku 2022 bude rozdiel medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021 a sumou mesačnej minimálnej mzdy na rok 2022 napr. 30 Eur, pripočíta sa k sume minimálnej mzdy pre daný stupeň náročnosti práce v roku 2021 táto suma 30 Eur. Od roku 2021 bude teda nárast minimálnych mzdových nárokov pre každý stupeň náročnosti práce rovnaký, t. j. bez ohľadu na náročnosť vykonávanej práce pri každom stupni