Darček k Vášmu predplatnému
Novela Zákonníka práce od 1.1.2020

 

EDITOVATEĽNÉ FORMULÁRE

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Zrušenie spoločnosti bez likvidácie - zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločnostiGarancia

13.12.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Platná právna úprava umožňuje, aby spoločnosť s ručením obmedzeným  dobrovoľne  ukončila svoje podnikanie v zásade dvoma spôsobmi, ktoré sú nasledované jej výmazom z obchodného ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Prehľad možností zabezpečenia zmlúv - zmluvné následky porušenia zmluvných povinnostíGarancia

13.12.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Záujem zmluvných strán na riadnom a včasnom splnení záväzku sa v praxi prejavuje predovšetkým dojednaniami účastníkov zmluvných vzťahoch, ktorých obsahom je zabezpečenie splnenia záväzku povinnou stranou. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zmenky a ich použitie v obchodno-záväzkových vzťahoch a s tým spojené rizikáGarancia

13.12.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri uzatváraní zmlúv, ako i v bežnom obchodnom styku podnikateľov sa stretávame s používaním a vystavovaním zmeniek. Najčastejšie sa zmenky vystavujú v súvislosti so zabezpečením záväzkov. Platná zmenka je pre ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným s likvidáciouGarancia

12.12.2019, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Globálna hospodárska a finančná kríza negatívne ovplyvňuje chod každej spoločnosti a v niektorých prípadoch má až likvidačné následky. V nasledujúcom texte predkladáme praktický ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor zmluvy o pôžičke (bez dojednania úrokov)Garancia

12.12.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument ZMLUVA O PÔŽIČKE   uzatvorená v súlade s ust.  § 657 OZ   medzi 1. Veriteľom: meno, priezvisko..... bydlisko :..... číslo OP dátum narodenia rodné číslo ( ďalej len veriteľ ) a 2. Dlžníkom ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor zmluvy o úvere (§ 497 a nasl. Obchodného zákonníka)Garancia

12.12.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument ZMLUVA O ÚVERE uzatvorená v zmysle ust.  § 497 zákona č. 513/1991 Zb. , Obchodný zákonník,   v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami 1. Veriteľ: ..................... obchodné ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Nekalá obchodná prax a nekalé obchodné podmienkyGarancia

12.12.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. februára 2013 je autonómia zmluvných strán pri uzatváraní obchodných záväzkových vzťahov obmedzená zákonnými ustanoveniami, ktoré do oblasti zmluvného práva zavádzajú nové inštitúty nekalých obchodných ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZP § 96 Pracovná pohotovosťGarancia

12.12.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 96 Pracovná pohotovosť (1) Ak zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi zamestnancovi alebo sa s ním dohodne, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZP § 103 Základná výmera dovolenkyGarancia

12.12.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 103 Základná výmera dovolenky (1) Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne K  § 103 : [ Základná výmera dovolenky ] Právna úprava do 31.12.2011 Podľa  § 103  je základná výmera dovolenky najmenej štyri týždne, pričom ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZP § 118 MzdaGarancia

12.12.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 118 (1) Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu K ods. 1 Komentár § 118 ods. 1  upravuje základnú povinnosť zamestnávateľa poskytovať mzdu za vykonanú prácu. Z uvedeného možno dedukovať, že za ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Novela zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách od 1.1.2019Archív

26.11.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prijatím zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii”) z 15. mája 2018, ...
viac

Prokúra a postavenie prokuristuGarancia

18.12.2017, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Prokúra je špeciálnym druhom a svojou podstatou najširšou formou zastúpenia podnikateľa Právna úprava prokúry ako osobitného plnomocenstva je obsiahnutá v ustanoveniach § 14 OBZ. Rozsah prokúry Prokúrou ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Žiadosť o splátkový kalendár - formulárGarancia

10.11.2014, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Ján Malý, Seniorský domov PLUS, Nová 34, 800 00 Bratislava Exekútorský úrad Trenčín JUDr. XXXX, súdny exekútor Krivá 6 000 00 Trenčín Vec: Žiadosť o splátkový kalendár k spis. zn.: EX 333/2012 Dolu podpísaný Ján Malý, nar. 14. ...
viac

Právna úprava darovacej zmluvyGarancia

19.9.2019, JUDr. Igor Zbojan, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Igor Zbojan, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Právna úprava darovacej zmluvy je obsiahnutá v  § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka . Na základe darovacej zmluvy darca bezplatne prenecháva hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec obdarovanému a ten dar prijíma. V ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Žiadosť o odblokovanie účtu - formulárGarancia

10.11.2014, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Ján Malý, Seniorský domov PLUS, Nová 34, 800 00 Bratislava Exekútorský úrad Trenčín JUDr. XXXX, súdny exekútor Krivá 6 000 00 Trenčín Vec: Žiadosť o odblokovanie účtu k spis. zn.: EX 333/2012 Dolu podpísaný Ján Malý, nar. 14. ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 383/2019 Z.z. novela zák. č. 362/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 19.11.2019 v čiastke č. 128)
  • 385/2019 Z.z. o kompenzačnom príspevku baníkom (vyšlo dňa: 19.11.2019 v čiastke č. 128)
  • 388/2019 Z.z. ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín (vyšlo dňa: 20.11.2019 v čiastke č. 129)
  • 390/2019 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 21.11.2019 v čiastke č. 130)
  • 391/2019 Z.z. novela zák. č. 447/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 21.11.2019 v čiastke č. 130)
  • 393/2019 Z.z. novela zák. č. 8/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 27.11.2019 v čiastke č. 131)
  • 394/2019 Z.z. novela zák. č. 40/1964 Zb. (vyšlo dňa: 27.11.2019 v čiastke č. 131)
  • 398/2019 Z.z. novela zák. č. 131/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 27.11.2019 v čiastke č. 131)
  • 405/2019 Z.z. ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 28.11.2019 v čiastke č. 132)
  • 419/2019 Z.z. novela vyhl. č. 266/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 10.12.2019 v čiastke č. 137)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
14.1.2020, Trenčín
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
8.6.2020, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
17.8.2020, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: