Darček k Vášmu predplatnému
Dôležitosť medzigeneračného stretnutia v roku 2019

 

EDITOVATEĽNÉ FORMULÁRE

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Vzor výpovede z nájmu bytuGarancia

15.10.2019, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor VÝPOVEĎ Z NÁJMU BYTU PRE NEPLATENIE NÁJOMNÉHO medzi Prenajímateľom: Obchodné meno: ........................................... Sídlo: ........................................................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Právna úprava zmluvy o nájme bytových priestorovGarancia

14.10.2019, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Právne predpisy Slovenskej republiky neupravujú pojem „ bytové priestory“. Na účely tejto príručky pri používaní tohto pojmu je opodstatnené vychádzať zo zákona č. 50/1976 Zb. z 27. apríla 1976 o územnom ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Priemerný starobný dôchodok za uplynulý rok narástol o viac ako 16 eur

14.10.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
O viac ako 16 eur (presne 16,54 eura) narástol priemerný starobný dôchodok za uplynulý rok. O viac ako 16 eur (presne 16,54 eura) narástol priemerný starobný dôchodok za uplynulý rok. Ku koncu septembra 2019 jeho výška dosiahla 459,77 eur, kým v septembri ...
viac

Vzor zmluvy o nájme bytuGarancia

11.10.2019, JUDr. Július Fíger, JUDr. Jana Polakovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Jana Polakovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor ZMLUVA O NÁJME BYTU Zmluvné strany: Titul, meno a priezvisko: .............................. Rodené priezvisko:.................................................. Trvalý ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Novela Zákonníka práce od 1.1.2020Garancia

9.10.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Príspevok na športovú činnosť dieťaťa podľa § 152b Zákonníka práce Cieľom schválenej novely Zákonníka práce účinnej od 1.1.2020 a jeho nového ustanovenia § 152b je podpora športu detí a mládeže formou dobrovoľného príspevku zamestnávateľa ...
viac

Chrípková sezóna sa začala: Nepodceňujte chrípku a chráňte seba aj ostatnýchGarancia

9.10.2019, Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Posilnite pred začiatkom chrípkovej sezóny obranyschopnosť svojho organizmu dopĺňaním vitamínov, pravidelným pohybom i dôkladným umývaním rúk. Dodržiavajte zásady prevencie na verejných priestranstvách, na pracoviskách, vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach a ...
viac

Právna úprava zmluvy o nájme nebytových priestorovGarancia

8.10.2019, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Nájom vzniká zmluvou (zmluvou o nájme/nájomnou zmluvou - ďalej len nájomná zmluva) uzavretou medzi prenajímateľom a nájomcom. Prenajímateľ takou zmluvou prenecháva za odplatu nájomcovi vec (hnuteľnú i nehnuteľnú) ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Sociálna poisťovňa v auguste vyplatila vyše 51-tisíc minimálnych dôchodkovGarancia

4.10.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa v auguste tohto roka vyplatila spolu 51 240 takých starobných a invalidných dôchodkov vyplácaných po dovŕšení dôchodkového veku, ktoré boli automaticky zvýšené na minimálny dôchodok. Je to takmer o 3 tisíc viac ako v rovnakom období minulého ...
viac

Pri dávkach zo Sociálnej poisťovne sa štátne občianstvo SR nevyžadujeGarancia

4.10.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Štátne občianstvo Slovenskej republiky nie je podmienkou pre vznik nároku na dávky zo Sociálnej poisťovne. Môže ich dostávať aj cudzí štátny príslušník, ak splní podmienky stanovené pre konkrétnu dávku v zákone o sociálnom poistení. Štátne občianstvo ...
viac

Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov - iný účelGarancia

3.10.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov - iný účel ............…………………obchodné meno, sídlo , meno priezvisko miesto podnikania ……………………. (adresa miesta podnikania, alebo sídla nájomcu) V........................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Žiadosť o splátkový kalendár - formulárGarancia

10.11.2014, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Ján Malý, Seniorský domov PLUS, Nová 34, 800 00 Bratislava Exekútorský úrad Trenčín JUDr. XXXX, súdny exekútor Krivá 6 000 00 Trenčín Vec: Žiadosť o splátkový kalendár k spis. zn.: EX 333/2012 Dolu podpísaný Ján Malý, nar. 14. ...
viac

Starobný dôchodca a odstupnéGarancia

16.5.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Starobný dôchodca, ktorý poberá dôchodok a aj pracuje na dobu neurčitú. Má nárok na odstupné a odchodné pri skončení pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti a v akej výške? Otázka je príliš všeobecná. Nie je uvedené napr. koľko rokov zamestnanec ...
viac

Žiadosť o odblokovanie účtu - formulárGarancia

10.11.2014, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Ján Malý, Seniorský domov PLUS, Nová 34, 800 00 Bratislava Exekútorský úrad Trenčín JUDr. XXXX, súdny exekútor Krivá 6 000 00 Trenčín Vec: Žiadosť o odblokovanie účtu k spis. zn.: EX 333/2012 Dolu podpísaný Ján Malý, nar. 14. ...
viac

Právna úprava darovacej zmluvyGarancia

2.1.2018, JUDr. Igor Zbojan, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Právna úprava darovacej zmluvy je obsiahnutá v § 628 a nasl Občianskeho zákonníka . Na základe darovacej zmluvy darca bezplatne prenecháva hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec obdarovanému a ten dar prijíma. V prípade ak je predmetom daru ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Skončenie pracovného pomeru výpoveďouGarancia

15.8.2018, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Popri dohode o skončení pracovného pomeru je výpoveď jedným v praxi najbežnejšie sa využívaným spôsobom ukončenia pracovného pomeru. Výpoveď je jednostranným právnym úkonom účastníka pracovného pomeru, na základe ktorého končí ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 263/2019 Z.z. ustanovuje zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je možné predpísať na preskripčný záznam s poznámkou „REPETATUR“ (vyšlo dňa: 23.8.2019 v čiastke č. 93)
  • 264/2019 Z.z. ustanovuje zoznam humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a dodania do 60 dní a zoznam individuálne pripravovaných humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a dodania do 30 dní (vyšlo dňa: 23.8.2019 v čiastke č. 93)
  • 265/2019 Z.z. o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2024 (vyšlo dňa: 23.8.2019 v čiastke č. 93)
  • 271/2019 Z.z. novela nar. vl.č. 513/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 28.8.2019 v čiastke č. 95)
  • 272/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 107/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 28.8.2019 v čiastke č. 95)
  • 280/2019 Z.z. novela zák. č. 448/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 26.9.2019 v čiastke č. 101)
  • 281/2019 Z.z. novela zák. č. 80/1997 Z. z. (vyšlo dňa: 26.9.2019 v čiastke č. 101)
  • 286/2019 Z.z. novela vyhl. č. 384/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 30.9.2019 v čiastke č. 102)
  • 301/2019 Z.z. novela zák. č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 14.10.2019 v čiastke č. 109)
  • 307/2019 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 14.10.2019 v čiastke č. 109)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
22.10.2019, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
18.11.2019, Žilina
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
13.12.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: