dnes je 3.8.2020

Input:

Zrušenie spoločnosti bez likvidácie - zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločnosti

13.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9.2 Zrušenie spoločnosti bez likvidácie - zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločnosti

JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Platná právna úprava umožňuje, aby spoločnosť s ručením obmedzeným dobrovoľne ukončila svoje podnikanie v zásade dvoma spôsobmi, ktoré sú nasledované jej výmazom z obchodného registra. Prvým spôsobom je zrušenie spoločnosti s likvidáciou - a to v prípadoch, keď neexistuje právny subjekt, ktorý by bol právnym nástupcom tejto zanikajúcej spoločnosti. V tomto prípade sa po prijatí rozhodnutia o zrušení spoločnosti vykoná likvidácia jej majetku, ktorú vykonáva vymenovaný likvidátor.

Druhým spôsobom je zrušenie spoločnosti bez likvidácie, keď imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na nástupnícku spoločnosť. Právna regulácia zrušenia spoločnosti s ručením obmedzeným bez likvidácie nie je koncentrovaná iba v rámci právnej úpravy spoločnosti s ručením obmedzeným (§ 152a a § 152b ObchZ), ale v celom rozsahu sa použijú všeobecné ustanovenia o zrušení spoločnosti bez likvidácie (§ 69§ 69a§ 69aa ObchZ v prípade cezhraničného zlúčenia a splynutia) a primerane sa použije podrobná úprava zlúčenia, splynutia a rozdelenia akciových spoločností.

K zrušeniu spoločnosti bez likvidácie môže dôjsť v rámci troch základných právnych transakcií - zlúčenia, splynutia a rozdelenia. V praxi sa často stretávame s pojmom fúzia spoločností. Obchodný zákonník tento pojem nepoužíva; nachádzame ho však v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady, z ktorých vyplýva, že ním rozumieme zlúčenie i splynutie spoločností (tretia smernica 78/855/EHS o fúziách akciových spoločností a šiesta smernica 82/891/EHS o rozdelení akciových spoločností.)

Zlúčenie spoločností je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.

Splynutie spoločností je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku dvoch spoločností alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú novozaloženú spoločnosť, ktorá sa svojím vznikom stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.

Rozdelenie spoločnosti je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku spoločnosti, pričom imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na iné už jestvujúce spoločnosti, ktoré sa tým stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti - tzv. rozdelenie spoločnosti zlúčením, alebo na novozaložené spoločnosti, ktoré sa svojím vznikom stávajú právnymi nástupcami zanikajúcich spoločností.


S účinnosťou od 01. 01. 2008 bola do slovenského právneho poriadku implementovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/56/ES zo dňa 26. 10. 2005 o cezhraničných zlúčeniach a cezhraničných splynutiach kapitálových spoločností (tzv. desiata smernica). Cezhraničné fúzie sú vzhľadom na prítomnosť cudzieho prvku v transakcii zložitejšie (všeobecná úprava sa v Obchodnom zákonníku nachádza v ustanovení § 69aaObchZ).


Účastníkmi zlúčenia musia byť vždy minimálne dve spoločnosti rovnakej právnej formy, z ktorých sa jedna spoločnosť zrušuje a účinnosťou zlúčenia zaniká (v tomto procese sa označuje ako zanikajúca spoločnosť alebo spoločnosť zanikajúca zlúčením) a druhá existuje ďalej ako nástupnícka spoločnosť. Zákon umožňuje jedinú výnimku zo zásady tzv. jednotnej formy pri zlúčení spoločností, ktorú predstavuje zlúčenie spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti, pri ktorom spoločnosť s ručením obmedzeným zaniká a jej imanie prechádza na akciovú spoločnosť. Iné „kombinácie” zlúčenia zákon nepripúšťa. Zlúčením dochádza k univerzálnemu právnemu nástupníctvu do práv a povinností zanikajúcej spoločnosti, keďže na nástupnícku spoločnosť prechádza celé obchodné imanie zanikajúcej spoločnosti, resp. zanikajúcich spoločností.

Splynutím dochádza k zániku všetkých spoločností, ktoré sa tohto procesu na základe rozhodnutí o zrušení spoločnosti bez likvidácie a schválenia zmluvy o splynutí zúčastňujú (tzv. spoločnosti zanikajúce splynutím) a vzniku novej - nástupníckej spoločnosti, ktorá je univerzálnym právnym nástupcom do všetkých práv a povinností spoločností zanikajúcich splynutím.

Rozdelením spoločnosti dochádza k zániku rozdeľovanej spoločnosti a rozdeleniu jej obchodného imania, ktoré prechádza na novozaložené spoločnosti, ktoré sa účinnosťou rozdelenia stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti. Zákon upravuje i osobitnú formu rozdelenia spoločnosti - tzv. rozdelenie zlúčením, keď obchodné imanie rozdeľovanej spoločnosti prechádza na ďalšie dve - už existujúce spoločnosti. Procesu rozdelenia sa v tomto prípade musia zúčastňovať najmenej tri spoločnosti, z ktorých jedna zaniká rozdelením a dve už jestvujúce alebo novozaložené sú nástupníckymi spoločnosťami. Zákon výslovne nezakazuje kombináciu rozdelenia spôsobom, keď časť obchodného imania zrušenej spoločnosti prechádza na jestvujúcu spoločnosť a časť obchodného imania na spoločnosť novovznikajúcu. V prípade rozdelenia spoločnosti nedochádza k univerzálnej sukcesii do práv a povinností zanikajúcej spoločnosti (prechod všetkých práv a povinností na jeden subjekt), keďže obchodné imanie rozdeľovanej spoločnosti sa štiepi a prechádza na viacero subjektov (nástupnícke spoločnosti) v rozsahu určenom v projekte rozdelenia. V dôsledku rozdelenia sa jednotlivé nástupnícke spoločnosti stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti v takom rozsahu, v akom na ne prešiel jej majetok a záväzky. Zákon však zavádza osobitnú ručiteľskú povinnosť pre nástupnícke spoločnosti. Každá z nich ručí za záväzky, ktoré prešli rozdelením zo zaniknutej spoločnosti na ostatné spoločnosti celým svojím majetkom, pričom sú na splnenie záväzku zaviazané nástupnícke spoločnosti spoločne a nerozdielne.


Zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločnosti je predchádzané náročným procesom, v rámci ktorého je kladený dôraz na ochranu práv menšinových spoločníkov a tretích osôb - predovšetkým veriteľov spoločností zúčastnených na týchto procesoch.

V zásade možno proces zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia spoločností rozdeliť do 2 základných fáz, a to:

 • fáza schvaľovania návrhu zmluvy o zlúčení/návrhu zmluvy o splynutí/projektu rozdelenia,

 • fáza uzavretia zmluvy o zlúčení/ zmluvy o splynutí.

V ďalšom texte budeme uvádzať podrobnosti k procesu schvaľovania návrhu zmluvy o zlúčení a zmluvy o splynutí, ktoré sa primerane vzťahujú aj na proces rozdelenia spoločnosti.

Obsah zmluvy o zlúčení, zmluvy o splynutí a projekt rozdelenia

Zmluva o splynutí spoločností s ručením obmedzeným, zmluva o zlúčení spoločností s ručením obmedzeným a projekt rozdelenia spoločnosti s ručením obmedzeným ako základné dokumenty v procese zlúčenia, splynutia a rozdelenia musia byť vyhotovené vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone. Tieto právne úkony sú úkonmi spoločností, tzn. ich podpis patrí do pôsobnosti štatutárneho orgánu - konateľov zúčastnených spoločností. Pred uzavretím = podpisom zmluvy o zlúčení alebo zmluvy o splynutí však musí byť návrh týchto zmlúv schválený valným zhromaždením (podrobnosti ďalej v texte), pričom v rámci schvaľovania musí spoločnosť splniť množstvo notifikačných povinností vo vzťahu k spoločníkom (právna úprava sa v týchto otázkach naposledy novelizovala k 30. 6. 2011 implementovaním smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/109/ES zo 16. septembra 2009).

Zmluva o splynutí spoločností s ručením obmedzeným, zmluva o zlúčení spoločností s ručením obmedzeným a projekt rozdelenia spoločnosti s ručením obmedzeným musia obsahovať najmä nasledovné údaje:

 1. identifikačné údaje (obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo) spoločností, ktoré sa zlučujú, splývajú; v prípade rozdelenia identifikačné údaje spoločnosti, ktorá sa rozdeľuje a identifikačné údaje spoločností, na ktoré prechádza imanie rozdeľovanej spoločnosti (rozdelenie zlúčením),
 2. obchodné meno, sídlo a právnu formu nástupníckej spoločnosti, ktorá vznikne splynutím, alebo nástupníckych spoločností, ktoré vzniknú rozdelením,
 3. návrh spoločenskej zmluvy spoločnosti, ktorá vznikne splynutím, a spoločností, ktoré vzniknú rozdelením,
 4. určenie dňa, od ktorého sa úkony zanikajúcich spoločností považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti (v prípade rozdelenia - nástupníckych spoločností),
 5. určenie času, odkedy nadobudnú spoločníci zanikajúcich spoločností právo na podiel na zisku ako spoločníci nástupníckej spoločnosti,
 6. v prípade splynutia a rozdelenia - t. j., ak sa vytvára nová nástupnická spoločnosť s ručením obmedzeným - určenie členov štatutárneho orgánu = konateľov a dozornej rady spoločnosti (ak sa vytvára),
 7. určenie výmenného pomeru obchodných podielov nástupníckej spoločnosti určených na výmenu za obchodné podiely v zanikajúcich spoločnostiach,
 8. určenie výšky doplatku v peniazoch, ak má byť spoločníkom spoločností podieľajúcich sa na splynutí alebo zlúčení vyplatený,
 9. určenie primeraného peňažného protiplnenia za obchodné podiely, ktoré je nástupnícka spoločnosť povinná odkúpiť, a určenie lehoty na jeho vyplatenie,
 10. všetky osobitosti týkajúce sa práva spoločníkov spoločností podieľajúcich sa na splynutí alebo zlúčení na podiel na zisku v nástupníckej spoločnosti; ustanovenie § 69 ods. 6 písm. e) ObchZ tým nie je dotknuté,
 11. každú osobitnú výhodu, ktorá sa má poskytnúť nezávislému expertovi, konateľom alebo členom dozorných rád spoločností podieľajúcich sa na splynutí alebo zlúčení.

V súvislosti s právnou úpravou splynutia, zlúčenia, alebo rozdelenia spoločností treba poukázať na novelu Obchodného zákonníka č. 264/2017 Z. z. , ktorou sa s účinnosťou od jej vyhlásenia 8. novembra 2017 upravili nové povinnosti pre členov orgánov a najmä zákaz splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločností vykonávaný za účelom zbavenia sa záväzkov.

§ 69a sa doplnil o odsek 11, podľa ktorého ku dňu účinnosti splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti a) nesmie hodnota záväzkov nástupníckej alebo zanikajúcej spoločnosti presahovať hodnotu jej majetku, nezapočítava sa suma záväzkov spojených so záväzkom podriadenosti, b) nástupnícka alebo zanikajúca spoločnosť nesmie byť v likvidácii, c) voči nástupníckej alebo zanikajúcej spoločnosti nemôžu pôsobiť účinky konkurzu, výnimkou z tejto povinnosti je, ak správca konkurznej podstaty súhlasí so splynutím, zlúčením alebo rozdelením spoločnosti, d) voči nástupníckej alebo zanikajúcej spoločnosti nemôžu pôsobiť účinky reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie, e) voči nástupníckej alebo zanikajúcej spoločnosti sa nemôže viesť konanie o ich zrušení a nemôžu byť na základe rozhodnutia súdu zrušené.

Členom orgánov spoločností, ktoré sa podieľajú na vypracovaní zmluvy o splynutí alebo zlúčení alebo projektu rozdelenia sa povinnosť zdržať sa úkonov smerujúcich k splynutiu, zlúčeniu alebo rozdeleniu spoločností, ak bol tento proces v rozpore s odsekom 11 § 69 OBZ.

Členom orgánov sa zároveň ukladá povinnosť oznámiť správcovi dane, ktorým je daňový alebo colný úrad, že bola vypracovaná zmluva o zlúčení, splynutí alebo projekt rozdelenia spoločností. Musia tak urobiť najneskôr v lehote 60 dní pred konaním valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodovať o schválení návrhu zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúčení alebo návrhu projektu rozdelenia spoločnosti.

Ide o právnu povinnosť uloženú zákonom, ktorej porušenie by bolo dôvodom na uplatnenie nároku na náhradu škody. Porušením tejto povinnosti im vzniká zodpovednosť za škodu veriteľom spoločností.

V prípade, ak bol návrh zmluvy o splynutí, zlúčení spoločností alebo návrh projektu rozdelenia spoločností schválený pred dňom nadobudnutia účinnosti zákona a návrh na zápis zmeny bol podaný v lehote do 90 dní od nadobudnutia jeho účinnosti, postupuje sa podľa doterajšej právnej úpravy.

Schválenie návrhu zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení

O schválení návrhu zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností rozhodujú na návrh konateľov zúčastnených spoločností valné zhromaždenia všetkých zanikajúcich spoločností, v prípade zlúčenia aj nástupníckej spoločnosti. Rozhodnutie valného zhromaždenia sa prijíma dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých spoločníkov, ak spoločenská zmluva nevyžaduje vyšší počet hlasov.


Sprísnené podmienky vyžaduje zákon v prípade, ak spoločenská zmluva spoločnosti zanikajúcej splynutím alebo zlúčením pripúšťa prevod obchodného podielu na inú osobu a nástupnícka spoločnosť takýto prevod nepripúšťa, vyžaduje sa na schválenie splynutia alebo zlúčenia spoločností a na schválenie návrhu zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností súhlas všetkých spoločníkov tejto zanikajúcej spoločnosti.

Právna úprava spoločnosti s ručením obmedzeným nevyžaduje, aby mala zápisnica o valnom zhromaždení, ktorá schvaľuje zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie formu notárskej zápisnice. Primeraná aplikácia ustanovení o akciovej spoločnosti však v praxi spôsobuje problémy, a to z dôvodu, že pre prípad zlúčenia, splynutia a rozdelenia akciových spoločností sa zo zákona vyžaduje, aby sa o týchto rozhodnutiach vyhotovila notárska zápisnica. V aplikačnej praxi (najmä registrových súdov) prevažuje názor, že notárska zápisnica o rozhodnutiach valného zhromaždenia sa nevyžaduje.


Vzhľadom na prevažujúcu aplikačnú prax registrových súdov osobitne upozorňujeme, že v rámci prijímania rozhodnutia valného zhromaždenia je potrebné prijať samostatné rozhodnutie, ktorým valné zhromaždenie schvaľuje zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie spoločnosti a samostatné rozhodnutie, ktorým schvaľuje návrh zmluvy o zlúčení alebo návrh zmluvy o splynutí alebo návrh projektu rozdelenia.

Informačné povinnosti vo vzťahu k spoločníkom spoločností zúčastnených na fúziách

Spoločnosť má vo vzťahu k spoločníkom, ktorí na valnom zhromaždení schvaľujú zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie, mnohé informačné povinnosti, ktorých rozsah bol naposledy upravený smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/109/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 77/91/EHS, 78/855/EHS, 82/891/EHS a smernica 2005/56/ES, pokiaľ ide o požiadavky na predkladanie správ a dokumentačné požiadavky v prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia (Ú. v. EÚ L 259, 2. 10. 2009); táto smernica bola do nášho právneho poriadku implementovaná novelou Obchodného zákonníka vykonanou zákonom č. 193/2011 Z. z. s účinnosťou od 30. 6. 2011.

Prístup spoločníkov k relevantným dokumentom k zlúčeniu, splynutiu a rozdeleniu

Konatelia spoločností zúčastnených na zlúčení, splynutí alebo rozdelení sú povinní spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie, ktoré má schvaľovať návrh zmluvy o zlúčení, zmluvy o splynutí, resp. projekt rozdelenia a ktoré má schvaľovať zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie zaslať všetkým spoločníkom nasledovné listiny:

a.) návrh zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností,

b.) účtovné závierky a správy o podnikateľskej činnosti spoločností a stave ich majetku (§ 192 ods. 2 ObchZ) všetkých spoločností podieľajúcich sa na splynutí alebo zlúčení, prípadne ich právnych predchodcov za posledné tri roky, ak niektorá zo spoločností vznikla neskôr a nemala právneho predchodcu, za všetky roky jej trvania,

c.) priebežná účtovná závierka vyhotovená ku dňu, ktorý nesmie byť skorší ako prvý deň tretieho mesiaca predchádzajúceho vyhotoveniu návrhu zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností, ak posledná riadna účtovná závierka je vyhotovená ku dňu, od ktorého do vyhotovenia návrhu zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností uplynulo viac ako šesť mesiacov; Priebežná účtovná závierka sa vyhotovuje podľa rovnakých metód a v rovnakom členení ako posledná riadna účtovná závierka pred vyhotovením návrhu zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností.


Priebežná účtovná závierka sa nemusí poskytnúť, ak s tým súhlasia všetci spoločníci každej zo spoločností podieľajúcej sa na splynutí alebo zlúčení.

d.) Písomné správy konateľov všetkých spoločností podieľajúcich sa na splynutí alebo zlúčení, ak sa neuplatní výnimka (ak sa spoločníci nevzdali tohto práva, viac ďalej v texte); v ktorých konatelia z právneho a ekonomického hľadiska vysvetlia a odôvodnia splynutie alebo zlúčenie spoločnosti, údaje o návrhu zmluvy o splynutí alebo zlúčení spoločnosti, najmä výšku vkladu spoločníkov v nástupníckej spoločnosti a podiely spoločníkov zanikajúcich spoločností v nástupníckej spoločnosti (výmenný pomer obchodných podielov). V správe musia byť uvedené osobitné ťažkosti pri určovaní výšky podielu spoločníkov zanikajúcich spoločností v nástupníckej spoločnosti, pokiaľ sa takéto ťažkosti vyskytli.

e.) Správy nezávislých expertov pre všetky spoločnosti podieľajúce sa na splynutí alebo zlúčení, ak sa neuplatní zákonná výnimka (ak o to požiada niektorý zo spoločníkov splývajúcich alebo zlučujúcich sa spoločností, viac ďalej v texte) alebo spoločná správa nezávislých expertov.


Konatelia spoločnosti sú povinní od zvolania valného zhromaždenia poskytnúť každému spoločníkovi na požiadanie podstatné informácie a vysvetlenia, ktoré sa týkajú splynutia alebo zlúčenia spoločností; na toto právo musia byť spoločníci upozornení v pozvánke na valné zhromaždenie. Absencia tejto náležitosti v pozvánke môže viesť ku konaniu o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia o schválení zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia.

Spoločnosť nemá povinnosť poskytnúť uvedené dokumenty na nahliadnutie vo svojom sídle. Spoločnosť taktiež nemá povinnosť uverejniť návrh zmluvy o zlúčení alebo návrh zmluvy o splynutí, resp. návrh projektu rozdelenia v zbierke listín (v prípade akciových spoločností táto povinnosť platí a musí byť splnená 30 dní pred konaním valného zhromaždenia, ktoré schvaľuje návrhy zmlúv). Výnimkou je prípad cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia.

Preskúmanie návrhu zmluvy o splynutí alebo návrhu zmluvy o zlúčení nezávislým expertom

Návrh zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností by mal pre každú zo splývajúcich alebo zlučujúcich sa spoločností preskúmať nezávislý expert vymenovaný na návrh konateľov súdom. Na základe spoločného návrhu konateľov spoločností podieľajúcich sa na splynutí alebo zlúčení môže súd vymenovať jedného nezávislého experta alebo viacerých spoločných nezávislých expertov pre všetky spoločnosti. Nezávislý expert vyhotoví o výsledku preskúmania návrhu zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností písomnú správu, ak bol vymenovaný jeden nezávislý expert, alebo viacerí spoloční nezávislí experti, môžu vypracovať spoločnú správu pre všetky splývajúce alebo zlučujúce sa spoločnosti.

Písomná správa musí obsahovať najmä:

 1. stanovisko nezávislého experta, či výmenný pomer podielov a prípadné doplatky sú primerané,
 2. stanovenie metódy alebo metód, na ktorých základe bol určený výmenný pomer podielov,
 3. vyjadrenie, či použitá metóda alebo metódy sú pre daný prípad primerané, a určenie výmenného pomeru podľa každej z použitých metód; stanovisko k tomu, aký význam bol priznaný jednotlivým metódam pri určovaní výmenného pomeru,
 4. uvedenie osobitných ťažkostí pri určovaní výmenného pomeru, ak sa také vyskytli.

Každý z vymenovaných nezávislých expertov má právo na poskytnutie všetkých informácií a písomností od všetkých spoločností podieľajúcich sa na splynutí alebo zlúčení, ktoré sú potrebné na vypracovanie písomnej správy a má právo vykonať v týchto spoločnostiach potrebnú kontrolu.


V prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia spoločností s ručením obmedzeným však platí, že preskúmanie návrhu zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností nezávislým expertom sa vyžaduje len vtedy, ak o to požiada niektorý zo spoločníkov spoločností podieľajúcich sa na splynutí alebo zlúčení, alebo ak aspoň jedna z týchto spoločností je v kríze. Náklady na preskúmanie znáša spoločnosť. Ak spoločnosť nevyhovela žiadosti spoločníka a spoločník požiada o zaznamenanie tejto skutočnosti do zápisnice z valného zhromaždenia, ktoré rozhoduje o splynutí alebo zlúčení spoločností, považuje sa to za protest proti rozhodnutiu valného zhromaždenia o splynutí alebo zlúčení spoločností.

Po novele Obchodného zákonníka zákonom č. 264/2017 Z. z. sa aj pre spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá sa zlučuje, splýva alebo rozdeľuje, a to po prijatí rozhodnutia spoločníkov alebo orgánov spoločností o splynutí, zlúčení alebo rozdelení, sa pred návrhom zápisu do obchodného registra vyžaduje vypracovanie osvedčenia audítora, že pohľadávky a záväzky zanikajúcej spoločnosti zodpovedajú ekonomickej skutočnosti ku dňu predchádzajúcemu k prvému dňu účtovného obdobia, v ktorom je vypracovaný návrh zmluvy o splynutí, návrh zmluvy o zlúčení alebo návrh projektu rozdelenia spoločností ( § 69 ods. 6 písm. d), platí to však, ak nebola účtovná závierka schválená príslušným orgánom. Pre posúdenie ekonomickej situácie zanikajúcich spoločností sa osvedčenie audítora prikladá k návrhu na zápis do obchodného registra, z dôvodu preskúmania, že sa nevyskytol stav úpadku, konkurzu, reštrukturalizácie a zrušenia spoločností, tak ako je uvedenú v § 69 ods. 11 novely. V prípade, že by hodnota záväzkov prevyšovala hodnotu majetku nástupníckej spoločnosti nie je možné schváliť zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie spoločnosti, lebo pre štatutárny orgán nástupníckej spoločnosti vzniká povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu z dôvodu jej predĺženia.

Osvedčenie audítora sa vyžaduje aj v prípade akciovej spoločnosti, nehľadiac na to, že sa všetci akcionári akciových spoločností, ktoré sa zlučujú, dochádza k splynutiu alebo rozdeleniu, dohodli na tom, že sa preskúmanie návrhu zmluvy o zlúčení, návrhu zmluvy o splynutí alebo projektu rozdelenia nebude vyžadovať.

Správa konateľov o zlúčení, splynutí alebo rozdelení

Konatelia každej zo spoločností podieľajúcich sa na splynutí alebo zlúčení, by mali v súvislosti so zlúčením, splynutím alebo rozdelením vypracovať podrobnú písomnú správu, v ktorej z právneho a ekonomického hľadiska vysvetlia a odôvodnia splynutie alebo zlúčenie spoločností, údaje návrhu zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností, najmä výmenný pomer podielov. V správe musia uviesť osobitné ťažkosti pri určovaní výšky podielu spoločníkov zanikajúcich spoločností v nástupníckej spoločnosti, pokiaľ sa takéto ťažkosti vyskytli. V prípade cezhraničného zlúčenia alebo splynutia musí písomná správa, ktorú vypracúvajú konatelia každej slovenskej zúčastnenej spoločnosti, okrem vysvetlení obsahovať aj vysvetlenie predpokladaných dôsledkov vyplývajúcich z cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia pre spoločníkov, veriteľov a zamestnancov slovenských zúčastnených spoločností.

V prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia spoločností s ručením obmedzeným však platí, že vypracovanie správy konateľov k zlúčeniu, splynutiu alebo rozdeleniu sa nevyžaduje, ak sa všetci spoločníci písomne alebo do zápisnice z valného zhromaždenia vzdajú práva na jej predloženie. Ako sme uviedli od 8. 11. 2017 sa vždy bude vyžadovať osvedčenie audítora, že pohľadávky a záväzky zanikajúcej spoločnosti zodpovedajú ekonomickej skutočnosti. K návrhu na zápis do obchodného registra sa na osvedčenie skutočností uvedených v § 69 ods. 11 podmienky podľa tohto ustanovenia. Členom orgánom sa ukladá zdržať sa úkonov smerujúcich k splynutiu, zlúčeniu alebo rozdeleniu spoločností, ak je spoločnosť v predĺžení, v likvidácii, bol vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia alebo návrh na zrušenie spoločnosti súdom, tak ako sme podrobnejšie uviedli v predchádzajúcom.

Preskúmanie zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia dozornou radou spoločnosti

V prípade, ak má spoločnosť s ručením obmedzeným zriadenú dozornú radu, je dozorná rada každej zo spoločností podieľajúcich sa na splynutí alebo zlúčení povinná preskúmať zamýšľané splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie spoločností, návrh zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností, resp. projekt rozdelenia a správu konateľov a predložiť svoje vyjadrenie o zamýšľanom splynutí alebo zlúčení spoločností valnému zhromaždeniu. Ak spoločnosť nemá ustanovenú dozornú radu (dozorná rada je fakultatívne = nepovinne vytváraným orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným), toto ustanovenie sa nepoužije a túto povinnosť nenahrádza žiaden iný orgán spoločnosti.

Notifikácia zmien medzi vyhotovením návrhu zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení a dňom konania valného zhromaždenia, ktoré návrh zmluvy schvaľuje

Konatelia spoločnosti podieľajúcej sa na splynutí alebo zlúčení sú povinní informovať valné zhromaždenie tejto spoločnosti a konateľov každej ďalšej spoločnosti podieľajúcej sa na splynutí alebo zlúčení o každej podstatnej zmene obchodného majetku a záväzkov spoločnosti, ktorá nastala v období medzi vyhotovením návrhu zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení a dňom konania valného zhromaždenia spoločností podieľajúcich sa na splynutí alebo zlúčení, ktoré rozhodujú o schválení návrhu zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností.

VÝNIMKA: Ak s tým súhlasia všetci spoločníci každej zo spoločností podieľajúcej sa na splynutí alebo zlúčení, nie je potrebné, aby konatelia