dnes je 27.2.2020
Input:

Zmluvné vzťahy v s.r.o.

15.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2 Zmluvné vzťahy v s.r.o.

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Spoločnosť s ručením obmedzeným sa počas svojej existencie stáva často účastníkom záväzkových vzťahov. Záväzky vznikajú z právnych úkonov, najmä zo zmlúv, ako aj zo spôsobenej škody, z bezdôvodného obohatenia alebo z iných skutočností uvedených v zákone.

Najfrekventovanejšie zmluvy

Obchodný zákonník obsahuje v samostatnej časti (Tretia časť, Hlava II) komplexnú právnu úpravu niektorých zmluvných typov, ktoré vzhľadom na túto skutočnosť označujeme ako pomenované zmluvné typy.

Ide o najfrekventovanejšie zmluvy, ktorými sú:

- kúpna zmluva,

- zmluva o dielo,

- zmluva o predaji podniku,

- zmluva o kúpe prenajatej veci,

- zmluva o úvere,

- licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva,

- zmluva o uložení veci,

- zmluva o skladovaní,

- mandátna zmluva,

- komisionárska zmluva,

- zmluva o kontrolnej činnosti,

- zmluva o preprave veci,

- zasielateľská zmluva,

- zmluva o nájme dopravného prostriedku,

- zmluva o prevádzke dopravného prostriedku,

- zmluva o sprostredkovaní,

- zmluva o obchodnom zastúpení,

- zmluva o tichom spoločenstve,

- bankové zmluvy (zmluva o inkase, zmluva o otvorení akreditívu, zmluva o bankovom uložení veci, zmluva o bežnom účte, zmluva o vkladovom účte).

Ustanovenia Obchodného zákonníka upravujúce jednotlivé typy zmlúv sa použijú len na zmluvy, ktorých obsah dohodnutý stranami zahŕňa podstatné časti zmluvy ustanovené v základnom ustanovení pre každú z týchto zmlúv.

Zmluvy medzi osobami uvedenými v § 161 ods. 1 a 2 ObZ Obchodného zákonníka, ktoré nie sú upravené v II. hlave Obchodného zákonníka, a sú upravené ako zmluvný typ v Občianskom zákonníku, spravujú sa príslušnými ustanoveniami o tomto zmluvnom type v Občianskom zákonníku a Obchodným zákonníkom. Napr. nájomná zmluva atď. Výnimku tvorí v tomto smere kúpna zmluva uzavretá medzi podnikateľmi, ktorá je upravená