dnes je 3.8.2020

Input:

Vzor zmluvy o pôžičke (bez dojednania úrokov)

12.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3.1 Vzor zmluvy o pôžičke (bez dojednania úrokov)

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


ZMLUVA O PÔŽIČKE
uzatvorená v súlade s ust. § 657 OZ
medzi

1. Veriteľom:

meno, priezvisko.....

bydlisko :.....

číslo OP

dátum narodenia

rodné číslo

( ďalej len veriteľ )

a

2. Dlžníkom

meno, priezvisko:

bydlisko :.....

číslo OP:

dátum narodenia:

( ďalej len „dlžník“)

I.

Predmet zmluvy

  1. Touto zmluvou veriteľ poskytuje dlžníkovi pôžičku v celkovej výške ............. EUR, slovom .................... eur, a dlžník sa zaväzuje, že poskytnutú pôžičku vráti veriteľovi do ............................., a to v hotovosti k rukám veriteľa.
  2. Veriteľ súhlasí so splácaním pôžičky v pravidelných mesačných splátkach po ... eur s tým, že dlžník konečný termín na splatenie pôžičky je ..... .
  3. Zmluvné strany sa dohodli, že pri vrátení pôžičky vystavia písomné potvrdenie, ktoré obe zmluvné strany podpíšu a potvrdia v ňom výšku vrátenej pôžičky.
  4. Veriteľ poskytuje dlžníkovi pôžičku špecifikovanú v bode 1 tohto článku zmluvy bezúročne.

II.

Záverečné ustanovenia

  1. Platne uzatvorená zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
  2. Všetky zmeny, dodatky a prílohy