dnes je 28.5.2020

Input:

Vzor zmluvy o podnájme časti bytu

18.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.15.4.1 Vzor zmluvy o podnájme časti bytu

JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Vzor zmluvy o podnájme časti bytu

ZMLUVA O PODNÁJME ČASTI BYTU

uzavretá podľa § 719 OZ

(č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, ktoré je účinné v deň podpísania tejto zmluvy)

Čl. I.

Zmluvné strany

Nájomca ............................

Spoloční nájomcovia

manželia: .............................................,

nar. ............, trvale bytom .................................,rodné číslo.........

č.OP:...................................štátna príslušnosť............................... 

a

..............................................,

nar. ............, trvale bytom ...................... ........., rodné číslo ........

č. OP: ................................štátna príslušnosť................................  

(ďalej len: spoloční nájomcovia)

a

Podnájomník:

.......................................,

nar., ............, trvale bytom .................................,rodné číslo .........

č. OP: ..........................štátna príslušnosť.......................................  

Čl. II.

Predpoklady uzavretia zmluvy o podnájme

Prenajímateľ: .................................., trvale bytom ............../ak ide o právnickú osobu:.... názov, IČO ......so sídlom v ............./, (ďalej len: Prenajímateľ) nájomnou zmluvou zo dňa .......................... prenechal spoločným nájomcom do užívania na neurčitý čas dvojizbový/trojizbový/štvorizbový .... byt č. ......... vo svojom rodinnom dome (svoj byt č. ....... v bytovom dome) v ........................................, ...............ul. – orientačné č.: ...., súpisné č. ......., ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. .......vydaným Okresným úradom, katastrálnym odborom v k. ú. .................... (ďalej len: Byt).

Byt pozostáva z .......obytných miestností – izieb a príslušenstva, ktorým je chodba – predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC.

Prenajímateľ dňa .......... dal spoločným nájomcom písomný súhlas, aby časť prenajatého Bytu prenechali inej osobe/iným osobám do podnájmu na dobu určenú v zmluve o podnájme alebo bez časového určenia. Písomný súhlas prenajímateľa je prílohou č. 1 tejto zmluvy.

Čl. III.

Predmet podnájmu

Predmetom podnájmu v Byte je časť Bytu pozostávajúca z obytnej miestnosti – izby č. … o podlahovej ploche .... m2 pri vchode do Bytu (ďalej len: Izba).

Predmetom užívania podľa tejto zmluvy o podnájme je aj užívanie zariadenia Izby prenechanej do podnájmu a hnuteľných vecí spoločných nájomcov, ktoré sa v Izbe nachádzajú. Zoznam zariadenia Izby a ostatných hnuteľných vecí spoločných nájomcov, ktoré sa nachádzajú v Izbe (ďalej len: Zoznam), je prílohou č. 2 tejto zmluvy.

S právom podnájomníka užívať Izbu a veci spoločných nájomcov, ktoré sa v nej nachádzajú, je spojené právo užívať predsieň, kúpeľňu a WC – a po dohode so spoločnými nájomcami aj kuchyňu v čase, ktorý určia.

S právom podnájomníka užívať Izbu nie je spojené právo podnájomníka prijímať návštevy v Byte.

Čl. IV.

Záväzky zmluvných strán

Spoloční nájomcovia prenechávajú podnájomníkovi predmet podnájmu určený v článku III. tejto Zmluvy na dobu uvedenú v článku V. tejto zmluvy za podnájomné určené v článku VI. tejto zmluvy.

Podnájomník sa zaväzuje užívať Izbu prenechanú do podnájmu len na bývanie, platiť spoločným nájomcom podnájomné uvedené v článku VI. tejto zmluvy a vysťahovať sa z Bytu najneskôr v deň skončenia podnájmu.

Čl. V.

Doba trvania podnájmu

Zmluvné strany sa dohodli, že podnájom bude trvať od 1. septembra 201… do 15. júla nasledujúceho kalendárneho roku.

Čl. VI.

Podnájomné

Podnájomník sa zaväzuje za časť Bytu prenechanú do podnájmu (čl. III) platiť spoločným nájomcom podnájomné v sume .... € (slovom ..... eur) mesačne vopred, a to vždy k 3. dňu príslušného kalendárneho mesiaca.

Zmluvné strany sa dohodli, že podnájomné uvedené v odseku (1) zahŕňa aj nájomné za užívanie zariadenia Izby a tiež príspevok na úhradu za plnenia spojené s užívaním Bytu (elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, odvoz smetí).

Podnájomník sa zaväzuje podnájomné vo výške uvedenej v odseku (1) tohto článku platiť na účet spoločného nájomcu .... (meno) č. účtu ........

Ak podnájomník nezaplatí podnájomné za príslušný kalendárny mesiac ani do 3. dňa nasledujúceho mesiaca, zaplatí na účet spoločného nájomcu uvedeného v odseku (3) tohto článku poplatok z omeškania (za každý deň omeškania 0,5 promile dlžnej sumy – § 4 zákona č. 87/1995 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 586/2008 Z. z. a č. 281/2010 Z. z.).