dnes je 27.2.2020
Input:

Vzor návrhu na vykonanie exekúcie

20.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.4.1 Vzor návrhu na vykonanie exekúcie

Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Okresný súd Banská Bystrica

Skuteckého 1619/28

975 59 Banská Bystrica

V Nitre dňa 20. 11. 2019

VEC: Návrh na vykonanie exekúcie


! Ide len o pomocný materiál k príprave a podaniu elektronického návrhu na vykonanie exekúcie. Návrh na vykonanie exekúcie (ďalej len „návrh“) sa po 1. apríli 2017 podáva výlučne elektronickými prostriedkami, prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica.

Vzor návrhu tu.

Podmienky podania návrhu:

K podaniu návrhu je nevyhnutné, aby oprávnený alebo jeho zástupca mali:

1. aktivovanú elektronickou schránku,

2. možnosť návrh elektronicky podpísať,

3. k dispozícii exekučný titul v elektronickej podobe alebo exekučný titul prevedený do elektronickej podoby tzv. zaručenou konverziou (§ 35 zákona č. 305/2013 Z. z.); to neplatí pre platobný rozkaz vydaný v upomínacom konaní, ktorý pripájať netreba.

Oprávnený:
PAPPLE, s. r. o.

IČO: 12345678, so sídlom: SR, Vašinova 1, 951 42 Nitra zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka 222/N

Povinný:
BOTTOM, s. r. o.

IČO: 17691111 So sídlom: SR, Severná 5, Nitra zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka 4678/N

o zaplatenie 156 EUR s prísl.

I.

Oprávnený je právnická osoba zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka 222/N.

Povinný je právnická osoba zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka 4678/N.

Dôkaz:

Výpis z OR oprávneného

Výpis z OR povinného

II.

Platobným rozkazom 27 Rob/54/ 2019, zo dňa 18. 10. 2019, vydaným Okresným súdom Nitra, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 21. 11. 2019, súd uložil povinnému, aby v lehote do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu zaplatil oprávnenému sumu: 156,- €, spolu s 9,25 % ročným úrokom z omeškania zo sumy 156,- € od 5. 11. 2018 až do zaplatenia a nahradil trovy konania vo výške 16,50 € a trovy právneho zastúpenia vo výške 48,46 € .

III.

Nakoľko povinný si do dnešného dňa svoju povinnosť nesplnil, navrhujem preto, aby súdom náhodne vybraný exekútor vymohol:

- pohľadávku oprávneného vo výške: 156,- € , spolu s 9,25 % ročným úrokom z omeškania zo sumy 156,- € od 5. 11. 2018 až do zaplatenia,

- trovy súdneho konania vo výške 16,50 € (súdny poplatok),

- trovy právneho zastúpenia v súdnom konaní vo výške 48,46 € (pričom tieto pozostávajú celkovo z 2 vykonaných úkonov právnej služby po 16,60 € v zmysle ust. § 14 ods. 1 písm. a), b) zákona č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (1 × príprava a prevzatie zastúpenia vrátane prvej porady s klientom, 1 × písomné podanie na súd) a 2 × režijný paušál á 7,63 € v zmysle ust. § 16 ods. 3 zákona č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb,

- trovy právneho zastúpenia v exekučnom konaní v celkovej výške 16,60 € , a to za 2 úkony právnej služby v exekučnom konaní (príprava a prevzatie veci v exekučnom konaní, príprava