dnes je 31.3.2020
Input:

Vzor dohody o zmene pracovných podmienok podľa § 54 Zákonníka práce

18.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.2.1 Vzor dohody o zmene pracovných podmienok podľa § 54 Zákonníka práce

JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD.

Peter Reďkvička pracuje v obchodnej spoločnosti ZÁHRADKA, s. r. o. od 1. 1. 2018 ako vedľajší agronóm. Vzhľadom na pracovné výsledky a pozitívny prístup k pracovným povinnostiam Petra Reďkvičku mu konateľ spoločnosti, Ing. Peter Slama, ponúkol pozíciu hlavného agronóma spoločnosti s vyšším mzdovým ohodnotením, ako aj zmenu dĺžky trvania pracovného pomeru z doby určitej na dobu neurčitú. Peter Reďkvička uvedenú ponuku prijal. Nadväzujúc na uvedený text predkladáme vzor Dohody o zmene pracovných podmienok v zmysle ust. § 54 ZP (Zákonníka práce).

DOHODA O ZMENE PRACOVNÝCH PODMIENOK

uzatvorená podľa ust. § 54 ZP v platnom znení

medzi :

1. ZAMESTNÁVATEĽ:

ZÁHRADKA, s. r. o.

IČO: 11 222 333

so sídlom SR, 949 01 Nitra, Orgovánová 45

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,

oddiel Sro, vložka č. 121212/N

oprávnený konať v mene spoločnosti: Ing. Peter Slama – konateľ

- ďalej len ako zamestnávateľ

2. ZAMESTNANEC:

Peter Reďkvička

nar. 12. 12. 1975, r. č. 751212/6534

trvalo bytom SR, 949 01 Nitra, Hlboká 23

- ďalej len ako zamestnanec

Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli na tejto zmene pracovných podmienok ustanovených v pracovnej zmluve zo dňa 30.12.2016:

I.

Článok I. bod 1 pracovnej zmluvy sa mení nasledovne:

I.

1. Zamestnanec, Peter Reďkvička, sa prijíma na vykonávanie tohto druhu prác: hlavný agronóm

II.

Článok III. pracovnej zmluvy sa mení nasledovne: