dnes je 31.3.2020
Input:

Výkonové štandardy

21.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2.2 Výkonové štandardy

PhDr. Ján Barica

Objemové plánovanie vrcholového manažmentu

Definovať, čo bude tvoriť výkonový štandard organizačnej jednotky - výroby alebo predaja v hrubej a/alebo v čistej produkcii vyjadrenej v peniazoch, patrí medzi základné aktivity objemového plánovania vrcholového manažmentu.Musí si spočítať, aké veľké môže alebo chce mať náklady na energie, materiál, marketing, personál. Koľko chce alebo si môže dovoliť investovať do technológii, budov a vybavenia, aby mohol stanoviť, kedy a pri akom objeme hrubej a predovšetkým čistej produkcie je schopný udržať chod organizácie bez upadnutia do krízového režimu. Všetko, čo vyprodukuje naviac, tvorí zisk organizácie. Táto časť kľúčovej aktivity je podrobne spracovaná v kapitolách o plánovaní.

Pozrime sa, ako je nutné uplatňovať kontrolu výkonu v závislosti od odvetvia, v ktorom podnikáme. Ak podnikáme vo výrobe, ktorá má definované parametre odvetvím, pre ktoré dodávame našu produkciu, napr. do automobilového priemyslu ( káble, poťahy, odliatky a pod.), sme limitovaní požiadavkami na výkon odbernými limitmi našich odberateľov alebo odberateľa. Kľúčovými sú jeho požiadavky na úroveň kvality, napr. v rámci medzinárodných noriem ISO, TQM a pod.

Ak vyrábame produkty pre voľný trh, čo znamená, že zároveň produkty aj predávame do veľkoskladov alebo distribútorom, odkiaľ sa dostávajú ku koncovému (konečnému) spotrebiteľovi, je nutné zamerať kontrolu tak, aby sme s jej pomocou mali presné a včasné informácie o dosahovanom výkone vo výrobe (vrátene kvality) a jeho predaji. Predovšetkým vo výrobe volíme kontrolu výkonu hodinovú, poldennú, dennú alebo podľa pracovných zmien. Ďalšie kontroly, ako je týždenná, mesačná, štvrťročná, polročná a ročná, sú štandardom „bez výnimky”.

Kľúčovou je kontrola výkonových štandardov v obchodnej spoločnosti, a to bez ohľadu na to, aké produkty predáva. Obzvlášť predaj výrobkov spojený s poskytovaním rôznych, často nezávislých služieb, je veľmi citlivý na plnenie výkonových štandardov.

Napríklad predaj plynu, plynových fliaš a zásobníkov. Ten je spojený nielen s dodávkami plynu, ale aj komplexným servisom, úpravou vody a tepla, konzultáciami o možnosti využitia rôznych prídavných zariadení a ďalšie doplnkové služby vytvárajú cenovo rôznorodé prostredie. Parametre výkonu sú tu dané nielen cenou plynu, ale aj pestrou paletou kombinácii najrôznejších služieb, výhod, zliav a iných benefitov (špecifické výhody).

Rovnako dôležitá je kontrola výkonov pri samostatne poskytovaných službách. Napríklad predaj finančných, konzultačných a vzdelávacích služieb je citlivý na kontrolu obchodného tímu. Pri neskorej a nedostatočnej kontrole výkonu hrozí vážne riziko problémov až po upadnutie do krízového režimu.

Pri našej konzultačnej praxi sme sa viackrát stretli s problémami obchodných spoločností, ktoré neboli schopné alebo ochotné aplikovať veľmi detailnú a komplexnú kontrolu výkonu svojho obchodného tímu. Je dôležité povedať, že obchodníci sa vedome aj podvedome bránia kontrole ich výkonov. Dôležité je uvedomiť si, že ak