Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vstupné školenie BOZP

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.6.1 Vstupné školenie BOZP

Ing. Jozef Mikula PhD.

Osnova

Osnova Právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pre vstupné oboznamovanie zamestnancov.


Dodržiavanie predpisov o ochrane a bezpečnosti zdravia pri práci je jednou zo základných povinností zamestnanca. Našou povinnosťou ako zamestnávateľa je Vás o týchto povinnostiach poučiť. Tieto povinnosti sú doplnené aj o povinnosti zamestnanca z požiarnej ochrany.

V zmysle Zákonníka práce bolo vykonané vstupné školenie zamestnanca s nasledovným obsahom:

 1. Oboznámenie s vnútornými predpismi firmy

 2. Základné povinnosti zamestnanca v zmysle Zákonníka práce a Zákona o BOZP sú:

  • podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.

  • pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi;

  • byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času,

  • dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, s ktorými bol s nimi riadne oboznámený,

  • v období, v ktorom má nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom,

  • hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa,

  • zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám.

  • zamestnanci sú povinní pri práci dbať o svoju bezpečnosť a zdravie a o bezpečnosť a zdravie osôb

  • dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracovisku a určené pracovné postupy, s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený,

  • spolupracovať so zamestnávateľom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť v potrebnom rozsahu tak, aby im umožnil plniť povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a úlohy uložené príslušným inšpektorátom práce alebo iným orgánom dozoru,

  • vykonávať práce, obsluhovať a používať pracovné prostriedky, materiály, nebezpečné látky a ostatné prostriedky v súlade s

   • návodom na používanie, s ktorým bol riadne a preukázateľne oboznámený,

   • poznatkami, ktoré sú súčasťou vedomostí a zručností v rámci získanej odbornej spôsobilosti,

  • obsluhovať pracovné prostriedky a vykonávať činnosti s vyšším rizikom, len ak má na ich obsluhu a vykonávanie osvedčenie alebo preukaz a ak bol svojim nadriadeným poverený na túto obsluhu alebo vykonávanie činnosti, sú to činnosti: zvárač, palič, vodič, vodič motorového vozíku, kurič, údržbár elektrických zariadení, žeriavnik, viazač bremien, práca vo výškach nad 1,5m, obsluha vyhradených technických zariadení

  • náležito používať bezpečnostné a ochranné zariadenia, nevyraďovať ich z prevádzky a svojvoľne ich nemeniť,

  • používať určeným spôsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky,

  • dodržiavať zákaz vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť jeho život alebo zdravie,

  • zúčastňovať sa na oboznamovaní a inom vzdelávaní zabezpečovanom zamestnávateľom v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podrobiť sa overovaniu jeho znalosti,

  • podrobiť sa lekárskym preventívnym prehliadkam,

  • oznamovať bez zbytočného odkladu vedúcemu zamestnancovi alebo podľa potreby bezpečnostnému technikovi, zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, tie nedostatky, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie, najmä bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia, a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich odstraňovaní,

  • nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich vplyvom do práce,

  • podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok;

  • dodržiavať určený zákaz fajčenia na pracoviskách,

  • zúčastňovať sa na rekondičných pobytoch, ak bol na ne vyslaný

 3. Dĺžka pracovného času je najviac 40 h týždenne.

 4. Stanovenie začiatku a konca pracovného času v našej firme je nasledovné:

 5. ................................................................................... 2. zmena ................................................................................... 3. zmena ...................................................................................

 6. nadčasy sa udeľuje voľno vo vhodnom čase.

 7. Zamestnancovi sa poskytuje pracovná prestávka na jedenie a oddych v trvaní najmenej 30 min. Táto prestávka sa nezapočítava do pracovnej zmeny a jej začiatok sa určuje takto:

 8. ................................................................................... 2. zmena ................................................................................... 3. zmena ...................................................................................

 9. Zamestnanec má nárok na nepretržitý odpočinok v trvaní aspoň 12 h medzi koncom jednej zmeny a začiatkom druhej zmeny

 10. Zamestnanec má nárok na nepretržitý odpočinok raz týždenne v dĺžke 24 h

 11. Naša firma (názov firmy) poskytuje zamestnancovi osobné ochranné pracovné prostriedky v zmysle vlastného zoznamu na poskytovanie OOPP, ktorý je u každého vedúceho zamestnanca

 12. Zamestnancovi, ktorý utrpel pracovný úraz alebo u ktorého sa zistila choroba z povolania, naša firma (názov firmy) poskytne náhradu v rozsahu, v ktorom za škodu zodpovedá, za:

  • stratu na zárobku,

  • bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia,

  • účelovo vynaložené náklady spojené s liečením,

  • vecnú škodu.

 13. Hlásenie pracovných úrazov a nebezpečných udalostí

 14. Zamestnanec má právo

  • nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho odpisy.

  • na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na informácie o nebezpečenstvách vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia a o opatreniach na ochranu pred ich účinkami.

  • na poskytovanie informácií o hospodárskej a finančnej situácii zamestnávateľa a o predpokladanom vývoji jeho činnosti, a to zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase

  • vyjadrovať sa k týmto informáciám a k pripravovaným rozhodnutiam, ku ktorým môže podávať svoje návrhy.

  • prerokúvať so zamestnávateľom všetky otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiace s jeho prácou;

  • odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko a odobrať sa do bezpečia, ak sa dôvodne domnieva, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie iných osôb.

 15. Pokiaľ sa zamestnanec cíti diskriminovaný, mal by to ihneď oznámiť vedeniu cez niektorého zástupcu zamestnancov. Zamestnanec má právo podať zamestnávateľovi sťažnosť v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania

 16. Smerné hmotnostné hodnoty oboma rukami zdvíhaných a prenášaných bremien, maximálna hmotnosť bremena a maximálna celozmenová hmotnosť za zmenu pre mužov a ženy rôznych vekových kategórií v základnej polohe postojačky a pri priaznivých a nepriaznivých podmienkach v trvaní maximálne 1 hodinu za zmenu

Zamestnanec je povinný byť na začiatku pracovného času už na svojom pracovisku a odchádzať z neho až po skončení pracovného času .

Postihnutý alebo svedok pracovného úrazu alebo nebezpečnej udalosti je povinný ihneď upovedomiť o úraze svojho nadriadeného alebo iného zamestnanca, ktorý je najbližším nadriadeným postihnutého.

Zamestnanci sú oprávnení prostredníctvom zástupcov zamestnancov uplatňovať svoje práva vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných pracovných vzťahov, ak zákon neustanoví inak.Bremená s hmotnosťou 30 –50 kg u mužov možno zdvíhať nepretržite počas 1 hodiny. Prestávky medzi časovými úsekmi na zdvíhanie bremien nesmú byť kratšie ako 30 minút. Na práce spojené s dlhodobou a pravidelnou manipuláciou s bremenami treba vyžiadať stanovisko príslušného orgánu na ochranu zdravia.

Pri práci v sede a dvíhaní bremena jednou rukou nesmie byť jeho hmotnosť väčšia ako 5 kg.

POŽIARNA OCHRANA:

Povinnosťou zamestnanca je:

 • správať sa na pracovisku tak, aby si nezapríčinil vznik požiaru,

 • dodržiavať predpisy, zákazy a príkazy o ochrane pred požiarmi,

 • zúčastňovať sa na cvičných požiarnych poplachoch,

 • uhasiť spozorovaný požiar, vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, opatrenia na zamedzenie šírenia požiaru, ak to nie je možné, vyhlásiť požiarny poplach a privolať pomoc podľa požiarnych poplachových smerníc,

 • poznať spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci v prípade požiaru,

 • bez zbytočného odkladu hlásiť vznik každého požiaru na pracovisku svojmu nadriadenému a technikovi požiarnej ochrany,

 • zúčastniť sa na výzvu veliteľa zásahu likvidácie požiaru a riadiť sa pri tejto činnosti jeho pokynmi,

 • zúčastniť sa školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi v určenom rozsahu,

 • poznať rozmiestnenie prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov a vedieť ich používať,

 • dbať na to, aby pracovisko po skončení pracovnej doby zostalo v požiarne nezávadnom stave,

 • nepoškodzovať požiarno-technické zariadenia, uzávery rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody a udržiavať k nim trvale voľný prístup,

 • udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a nástupné plochy,

 • nepoškodzovať príkazové a zákazové označenia,

 • pred odchodom z pracoviska vypnúť všetky spotrebiče, stroje a náradie, ktorých prevádzka v čase ich neprítomnosti nie je nutná,

 • zistené nedostatky okamžite odstrániť, príp. oznámiť svojmu nadriadenému a technikovi PO.

Zamestnancovi je zakázané najmä:

 • vykonávať prácu, ktorá môže viesť k vzniku požiaru najmä, keď nemá odbornú spôsobilosť pre výkon tejto práce,

 • poškodzovať alebo používať na iné účely, ako je určené, zariadenia ochrany pred požiarmi,

 • používať otvorený oheň a fajčiť tam, kde je to zakázané.

Miesta so zákazom vstupu a manipuláciou s otvoreným ohňom v našej firme sú:

všetky priestory.Poučenie zamestnancov obsluhujúcich elektrické zariadenia (§20 Vyhl 508/ 2009 Zz)

Obsluha elektrického zriadenia:

 • Obsluhu elektrických zariadení, spotrebičov, môžu vykonávať iba preukázateľne poučení pracovníci v súlade s požiadavkami príslušných STN.

 • Uvádzanie zariadení, spotrebičov do prevádzky je možné len v súlade s návodom na obsluhu, ktorý je vydaný výrobcom.

 • Obsluhujúci sa smie dotýkať len tých častí prístrojov, spotrebičov, ktoré sú určené pre manipuláciu a obsluhu.

 • Poučeným zamestnancom nie je dovolené vykonávať zásahy do elektrických zariadení, spotrebičov, nesmie snímať žiadne kryty. Zvlášť neprípustné je vykonávať demontáž krytov označených výstražným bleskom.

 • Obsluhované časti elektrických zariadení a manipulačné priestory musia byť trvalo prístupné, podobne ako musí byť dostupný hlavný vypínač.

 • Pri poškodení elektrického zariadenia, spotrebiča alebo pri poruche, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie, resp. spôsobiť materiálnu škodu, musí zamestnanec ihneď závadu ohlásiť nadriadenému.

 • Pri premiestňovaní elektrických prístrojov a spotrebičov musia byť tieto bezpečne odpojené od napätia (jedná sa o elektrické zariadenia, spotrebiče, napojené pohyblivým prívodom zo zásuviek). Premiestňovanie ostatných elektrických zariadení a spotrebičov môžu vykonávať iba určení pracovníci.

 • Prípadné čistenie elektrických prístrojov, spotrebičov, je možné iba vo vypnutom stave, odpojenom od napätia a podľa pokynu výrobcu.

 • Nedodržanie uvedených požiadaviek môže byť príčinou úrazu elektrickým prúdom resp. materiálnych škôd.

Prvá pomoc pri úrazoch el. prúdom:

Pri poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom je nutné jednať rýchle, nie však unáhlene. Len správnym postupom možno postihnutého zachrániť a zabrániť ďalšiemu úrazu záchrancu alebo tretej osoby.

Záchranný postup:

 1. vyprostiť postihnutého z dosahu prúdu,

 2. ihneď zaviesť umelé dýchanie, pokiaľ postihnutý nedýcha,

 3. ihneď zahájiť nepriamu masáž srdca, ak nie je hmatateľný tep,

 4. privolať lekára,

 5. čo najskôr upovedomiť príslušného vedúceho

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: