Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Na účte 331 - Zamestnanci

30.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.3.1 Na účte 331 – Zamestnanci

Ing. Štefan Fabian

 PhD. Ing. Ján Šelbacký

Na tomto účte sa účtujú záväzky z pracovnoprávnych vzťahov, vrátane záväzkov sociálneho zabezpečenia voči zamestnancom alebo iným fyzickým osobám a ich zúčtovanie, podľa analytickej evidencie vedenej účtovnou jednotkou podľa jednotlivých zamestnancov na mzdových listoch

Pasívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D

Na účte 331 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


331

 

 

MD

 

D

 

 

Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh

 

701

 

331

 

331

 

 

MD

 

D

 

 

Zúčtovanie hrubých miezd zamestnancov

 

521

 

331

 

331

 

 

MD

 

D

 

 

Zúčtovanie nárokov zamestnancov na dávky NP a sociálne dávky

 

336

 

331

 

331

 

 

MD

 

D

 

 

Odmeny zamestnancov vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov

 

521

 

331

 

331

 

 

MD

 

D

 

 

Odmeny z dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti

 

521

 

331

 

331

 

 

MD

 

D

 

 

Prémie a odmeny zamestnancov vzťahujúce sa na:

a)  bežné účtovné obdobie

b)  bežné účtovné obdobie vyplatené v nasledujúcom roku

c)  ktoré budú vyplatené v budúcom období a účtovná jednotka nevie presnú sumu – vytvorí sa rezerva

 

521

521

554

 

331

383

323

 

331

 

 

MD

 

D

 

 

Vyplatenie preddavkov na mzdy

 

331

 

211

 

331

 

 

MD

 

D

 

 

Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti

 

331

 

342

 

331

 

 

MD

 

D

 

 

Povinné platby zamestnancov do fondov zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia

 

331

 

336

 

331

 

 

MD

 

D

 

 

Zrážky z miezd v prospech rôznych fyzických a právnických osôb

 

331

 

379

 

331

 

 

MD

 

D

 

 

Úhrada pohľadávok účtovnej jednotky voči zamestnancom zrážkou zo mzdy

 

331

 

335

 

331

 

 

MD

 

D

 

 

Úhrada nákladov za súkromné telefonické hovory zrážkou zo mzdy zamestnanca

 

331

 

518

 

331

 

 

MD

 

D

 

 

Vyrovnanie preddavkov poskytnutých zamestnancom (na cestovné, drobný nákup a pod.) zrážkou zo mzdy

 

331

 

335

 

331

 

 

MD

 

D

 

 

Zrážky na doplnkové dôchodkové poistenie

 

331

 

336

 

331

 

 

MD

 

D

 

 

Zrážky za poskytnuté výrobky, služby zamestnancovi

 

331

 

315

 

331

 

 

MD

 

D

 

 

Výplata miezd a dávok sociálneho zabezpečenia:

-  v hotovosti z pokladnice

-  z bežného účtu

 

331

331

 

211

221, 222, 225

 

331

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie dane zo závislej činnosti na základe ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti:

-  preddavky boli vyššie ako výsledná daňová povinnosť

-  preddavky boli nižšie ako výsledná daňová povinnosť

 

342

331

 

331

342

 

331

 

 

MD

 

D

 

 

Poukázanie výplaty zamestnancovi poštovou poukážkou:

-  suma mzdy

 

331

 

211

 

331

 

 

MD

 

D

 

 

Nárok na refundáciu miezd od inej účtovnej jednotky za jej zamestnancov, ak sa výplaty vyúčtovávajú v účtovnej jednotke, ktorá má cudzích zamestnancov

 

315

 

331

 

331

 

 

MD

 

D

 

 

Refundácia miezd inej účtovnej jednotke, ak sa výplaty cudzím pracovníkom vyplácajú v účtovnej jednotke, ktorá neúčtuje o mzdách

 

331

 

325

 

331

 

 

MD

 

D

 

 

Nárok na vrátenie mzdy zúčtovanej neoprávnene alebo chybne, ak ide o bežné účtovné obdobie

 

331

 

521

 

331

 

 

MD

 

D

 

 

Nárok na vrátenie neoprávnenej mzdy, ak ide o minulé účtovné obdobie:

-  ak by išlo o mimoriadnu sumu (napr. neoprávnene vyplatené vysoké sumy odmien)

 

331

331

 

648

648

 

331

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie nároku na mzdy z minulých rokov

 

428

 

331

 

331

 

 

MD

 

D

 

 

Nárok zamestnancov na odstupné v zákonnej výške alebo dohodnuté v kolektívnej zmluve

 

527, 528

 

331

 

331

 

 

MD

 

D

 

 

Nárok zamestnancov na odstupné nad rámec zákona

 

528

 

331

 

331

 

 

MD

 

D

 

 

Daň z príjmov zo závislej činnosti z odstupného

 

331

 

342

 

331

 

 

MD

 

D

 
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: