dnes je 3.7.2020

Input:

Štandardy ošetrovateľskej starostlivosti v prevencii pooperačných komplikácií pri resekcii hrubého čreva

9.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Štandardy  ošetrovateľskej starostlivosti  v prevencii  pooperačných komplikácií pri resekcii hrubého čreva

Na stiahnutie v dokumente

Ošetrovateľský štandard č.1

FORMULÁR ŠTANDARDU

1.      Téma: Bezprostredná predoperačná starostlivosť.

2.      Podtéma: Štandardná bezprostredná predoperačná starostlivosť.

3.      Oddelenie: Štandardná ošetrovacia jednotka chirurgického oddelenia.

Dátum použitia:

Dátum kontroly: (najmenej 2 krát za rok, priebežne, nepravidelne).

Kontrolu vykonal: manažéri ošetrovateľstva.

Podpis zodpovedného pracovníka: vrchná sestra.

4.      Skupina starostlivosti:

 • pacienti pred operáciou.

5.      Cieľ:        

 • pripraviť pacienta psychicky a fyzicky na operáciu,
 • naučiť pacienta, čo má vedieť o prevencii pooperačných komplikácií,
 • zabrániť komplikáciám vyplývajúcim zo základného ochorenia,
 • zlepšiť aktuálny zdravotný stav pacienta.

Kritéria Štruktúry

Š1  Osoby vykonávajúce štandard:

 • sestra so špecializáciou: ošetrovanie chorých v chirurgických odboroch,
 • sestra so špecializáciou: ošetrovanie chorých v intenzívnej starostlivosti,
 • diplomovaná všeobecná sestra,
 • anestéziologická sestra,
 • sestra s bakalárskym vzdelaním,
 • laborant.

Š2 Prostredie:

 • chirurgické oddelenie so štandardným priestorovým  vybavením,
 • chirurgické oddelenie so štandardným prístrojovým vybavením,
 • lôžko pacienta,
 • laboratórium.

Š3 Pomôcky:

 • elastický obväz,
 • EKG monitor,
 • 3 elektródy,
 • pulzný oxymeter,
 • pomôcky na klyzmu,
 • fonendoskop,
 • tlakomer,
 • pomôcky na i. v. aplikáciu – transfúzie, infúzie,
 • podnos,
 • leukoplast/leukopur,
 • vatové tampóny,
 • emitná miska,
 • chiraflex ihla,
 • infúzny stojan,
 • pomôcky na aplikáciu liekov,
 • nazogastrická sonda,
 • pomôcky na výplach žalúdka ľadovým fyziologickým roztokom,
 • permanentný katéter,
 • pomôcky na zavedenie permanentného katétra.

Š4 Dokumentácia:

 • zdravotná dokumentácia,
 • ošetrovateľská dokumentácia,
 • záznam  TK, P,
 • teplotná tabuľka,
 • záznam príjmu a výdaja tekutín,
 • transfúzny zošit.

KRITÉRIÁ PROCESU

 • sestra informuje pacienta o potrebe a význame predoperačnej starostlivosti,
 • sestra zdôvodní potrebu jednotlivých ošetrovateľských zákrokov a predoperačných vyšetrení, ako aj intraoperačného a pooperačného obdobia,
 • sestra získa od pacienta informovaný súhlas na operáciu,
 • sestra zistí podrobnú anamnézu obsahujúcu súčasné a minulé respiračné problémy alebo ochorenia,
 • sestra  realizuje fyzikálne vyšetrenie pacienta so zameraním na dýchací systém,
 • sestra  posúdi dychové schopnosti pacienta pred operáciou (dychový distenčný režim),
 • sestra poučí pacienta o nutnosti hlbokého dýchania v pooperačnom období (bez šetrenia na operovanej strane),
 • sestra realizuje nácvik hlbokého dýchania, kostálneho a abdominálneho dýchania, dýchania proti odporu, kašľania,
 • sestra zistí podrobnú anamnézu so zameraním na súčasné a minulé kardiovaskulárne problémy,
 • sestra realizuje fyzikálne vyšetrenie srdca a cievny systém DK, monitoruje vitálne funkcie (TK, P), realizuje nácvik cievnej gymnastiky (DK) s možnosťou jej využitia v pooperačnom období,
 • sestra vysvetlí pacientovi význam realizácie a následné zrealizuje bandáž DK v deň operácie a v pooperačnom období,
 • sestra monitoruje a zaznamenáva telesnú teplotu v teplotnej tabuľke,
 • sestra posúdi klinické indikátory tekutinovej nerovnováhy (bilanciu tekutín), hodnotí výsledky laboratórnych testov,
 • sestra vypracuje plán na odstránenie nerovnováhy tekutín, ponúka pacientovi vhodné tekutiny (ak je potrebné aplikovať infúzie, vysvetlí dôvod),
 • sestra odporučí pacientovi príjem tekutín 1500 až 2000 ml do 24 hod. pred operáciou,
 • sestra vysvetlí pacientovi dôležitosť nepiť minimálne 8 hodín pred operáciou,
 • sestra posúdi stav výživy (výživová anamnéza, klinické parametre stavu výživy, biochemické parametre, antropometrické merania),
 • sestra poučí pacienta o dostatočnom energetickom príjme,
 • sestra vysvetlí pacientovi dôležitosť neprijímať potravu minimálne 12 hod. pred operáciou,
 • sestra zistí problémy pacienta spojené s vyprázdňovaním moču a stolice, vedie záznam,
 • sestra eliminuje faktory problému pacienta spojené s vyprázdňovaním moču a stolice,
 • sestra zistí pacientovu anamnézu spánku, eliminuje faktory spôsobujúce nespavosť, umožní pacientovi dodržiavať spánkový rituál,
 • sestra podá pacientovi ordinované sedatíva, resp. hypnotiká v rámci premedikácie večer pred operáciou,
 • sestra posúdi schopnosť pohybu a jeho obmedzenia,
 • sestra poučí pacienta o pohybovom režime a jeho význame po operácii (polohovanie, hlboké dýchanie, rehabilitácia, včasná mobilizácia),
 • sestra posúdi stav kože pacienta, zistí minulé a súčasné kožné problémy pacienta,
 • sestra cielene vyhľadáva rizikových pacientov, hodnotí riziko vzniku dekubitu u rizikových pacientov,
 • sestra upozorní pacienta na dôkladnú hygienickú starostlivosť pred operáciou, skontroluje stav kože po vykonaní hygienickej starostlivosti s dôrazom na rizikové miesta a operačnú oblasť,
 • sestra vysvetlí pacientovi potrebu odstránenia šperkov, mejkapu, odlakovania nechtov, odstránenia protetických pomôcok, prevedie kontrolu,
 • sestra sleduje a hodnotí prítomnosť bolesti u pacienta (kvalitu, intenzitu, charakter, vyžarovanie),
 • sestra sleduje faktory podmieňujúce bolesť a eliminuje ich v rozsahu možností,
 • sestra poučí pacienta o priebehu pooperačného obdobia (po operácii je pacient na JIS, zavedený RD, permanentný močový katéter, nazogastrická sonda, napojenie na monitorovací systém),
 • sestra rešpektuje pacientovu dôstojnosť, povzbudzuje pacienta, aby hovoril o svojich obavách, strachu z operácie, budúcnosti,
 • sestra skontroluje a zabezpečí kompletnosť základných predoperačných vyšetrení, posúdi hodnoty vyšetrení, príp. informuje lekára o odchýlkach od normy.

Bezprostredná predoperačná príprava

 • sestra posúdi a zaznamená vitálne funkcie (TK, P, D, TT), monitoruje ich podľa potreby,
 • sestra realizuje vysokú bandáž DK (naloží kompresívne ovínadlo, alebo antiembolické pančuchy),
 • sestrapoučí pacienta o zákaze príjmu tekutín (8 hod. pre operáciou) a potravy (12 hod. pred operáciou),
 • sestra zabezpečí vyprázdnenie hrubého čreva a konečníka (napr. podľa druhu operácie – očistnou klyzmou),
 • sestra zabezpečí u pacienta vyprázdnenie močového mechúra tesne pred podaním premedikácie (ak je potrebné zavedie permanentný katéter u ženy, u muža asistuje lekárovi)
 • sestra aplikuje vlastnú premedikáciu (i. m. 30 – 45  min. pred operáciou na pokyn z operačnej sály a zaznamená jej podanie),
 • sestra poučí pacienta o vedľajších účinkoch premedikácie (vyvoláva pocit eufórie),
 • sestra zabezpečí bezpečnosť pacienta po podaní vlastnej premedikácie,
 • sestra skontroluje stav kože, rizikových miest a operačného poľa, nechtov, po vykonaní hygienickej očisty,
 • sestra zabezpečí prípravu operačného poľa oholením (ak je potrebné) čo v najkratšom čase pred operáciou,
 • sestra odoberie a uschová pacientovi šperky a protetické pomôcky (ak ich pacient má)
 • sestra rešpektuje právo na intimitu pacienta,
 • sestra poučí pacienta o technike vedomého dýchania (pacient vníma vlastné dýchanie) na zníženie psychického napätia,
 • sestra preverí účinok podanej premedikácie,
 • sestra zabezpečí odber laboratórnych vyšetrení podľa ordinácie lekára,
 • sestra zabezpečí transfúziu na operačný zákrok,
 • sestra aplikuje ordinovanú špeciálnu medikamentóznu prípravu (lieky ordinované internistom, zaznamená ich podanie),
 • sestra zaistí bezpečný presun pacienta z postele na prepravný vozík a jeho šetrný odvoz na operačná sálu s odovzdaním pacienta spolu s dokumentáciou operačnej/anestéziologickej sestre.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU

 • pacient je informovaný v plnom rozsahu o perioperačnej starostlivosti, dal informovaný súhlas na operáciu,
 • pacient má osvojené jednotlivé formy dýchania (hlboké, kostálne, abdominálne,  
 • dýchanie proti odporu),
 • pacient má hodnoty vitálnych funkcií (TK, P, D) a telesnej teploty v rámci 
 • fyziologického rozmedzia,
 • pacient má zabezpečenú vodnú a elektrolytovú rovnováhu,
 • pacient neprijíma tekutiny per os minimálne 8 hod. pred operáciou,
 • pacient má zabezpečený dostatočný energetický príjem,
 • pacient neprijíma potravu per os 12 hod. pred operáciou,
 • pacient má vyprázdnený močový mechúr, hrubé črevo a konečník,
 • pacient má vytvorené podmienky na kvalitný spánok (eliminované rušivé vplyvy,
 • zodpovedané dotazy a upokojenie, podanú večernú premedikáciu),
 • pacient má naloženú bandáž na DK,
 • pacient pozná význam včasnej pooperačnej rehabilitácie a mobilizácie,
 • pacient má vykonanú hygienickú očistu tela, operačného poľa, má odstránené šperky,
 • protetické pomôcky, nenalakované nechty, má oblečenú operačnú košeľu,
 • pacient  má podanú ordinovanú dávku premedikácie a je poučený o jej účinkoch,
 • pacient  verbalizuje redukciu strachu a úzkosti,
 • pacient  je odvezený na operačnú sálu na vozíku a je odovzdaný anestéziologickej/ operačnej sestre s kompletnou dokumentáciou.

Návrh kontrolného auditu

Kontrolný audit štandardného ošetrovateľského postupu:

 

Predoperačná starostlivosť

Kód Kontrolné kritéria Počet bodov
Áno

Nie

V1

Je pacient informovaný o perioperačnej starostlivosti v plnom rozsahu?

 

 

V2

Dal pacient na operáciu písomný súhlas?

 

 

V3

Má pacient osvojené jednotlivé formy dýchania (hlboké, kostálne, abdominálne, dýchanie proti odporu)?

 

 

V4

Má pacient hodnoty vitálnych funkcií a telesnej teploty pred operáciou v rámci fyziologického rozmedzia?

 

 

V5

Má pacient zabezpečenú vodnú a elektrolytovú rovnováhu?

 

 

V6

Obmedzuje pacient príjem tekutín 8 hod. pred operáciou?

 

 

V7

Má pacient zabezpečený dostatočný energetický príjem?

 

 

V8

Obmedzuje pacient príjem potravy 12 hod. pred operáciou?

 

 

V9

Má pacient vyprázdnený močový mechúr, hrubé črevo a konečník?

 

 

V10

Má pacient vytvorené optimálne podmienky na kvalitný spánok (eliminácia rušivých vplyvov, premedikácia a pod.)?

 

 

V11

Má pacient naloženú bandáž na DK a pozná význam včasnej pooperačnej rehabilitácie a mobilizácie?

 

 

V12

Má pacient vykonanú hygienu tela, operačného poľa, má odstránené šperky, protézy, má odlakované nechty a má oblečenú operačnú košeľu?

 

 

V13

Dostal pacient ordinovanú premedikáciu, je poučený o jej účinkoch?

 

 

V14

Poskytla sestra pacientovi psychickú podporu pred operáciou?

 

 

V15

Je pacient odovzdaný s kompletnou dokumentáciou anestéziologickej alebo operačnej sestre?

 

 

Počet bodov:

Vyhodnotenie štandardu:

11 – 8 bodov

štandard je splnený

7 – 5 bodov

štandard je čiastočne splnený

4 – bodov a menej

štandard nie je splnený

Dátum:

 

Kontroloval:

 

 Ošetrovateľský štandard č.2

FORMULÁR ŠTANDARDU

1.      Téma:  Bezprostredná pooperačná starostlivosť.

2.      Podtéma: Štandardná bezprostredná pooperačná starostlivosť o pacienta.

3.      Oddelenie: JIS chirurgického oddelenia.

Dátum použitia:

Dátum kontroly: (najmenej 2 krát za rok, priebežne).

Kontrolu vykonal: manažéri ošetrovateľstva (sestry s vyšším odborným vzdelaním, sestry s bakalárskym vzdelaním, sestry s magisterským vzdelaním).

Podpis zodpovedného pracovníka: vrchná sestra.

4.   Skupina starostlivosti:

 • pacienti po operačnom zákroku.

5.   Cieľ:        

 • monitorovať fyziologické funkcie v pravidelných intervaloch,
 • zabezpečiť stabilizáciou vitálnych funkcií,
 • predchádzať pooperačným komplikáciám,
 • zabezpečiť prinavrátenie reflexov,
 • zmierňovať bolesť a dyskomfort,
 • sledovať operačnú ranu.

Kritéria Štruktúry

Š1  Osoby vykonávajúce štandard:

 • diplomovaná všeobecná sestra,
 • sestra so špecializáciou ošetrovania chorých v chirurgických odboroch,
 • sestra/sestra so špecializáciou z odboru intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v spolupráci so zdravotníckym asistentom,
 • manažéri ošetrovateľských činností.

Š2 Prostredie:

 • miestnosť JIS (bezprostredne po operácii),
 • lôžko pacienta,

Š3 Pomôcky:  

 • EKG monitor,
 • pulzný oxymeter,
 • tlakomer,
 • fonendoskop,
 • hodinky,
 • baterka,
 • teplomer,
 • emitná miska,
 • leukoplast,
 • nožnice,
 • infúzny stojan,
 • močové vrecká,
 • zberná nádoba,
 • kyslíkové okuliare,
 • fyziologický roztok na preplachovanie,
 • pomôcky na ošetrenie operačnej rany.

Š4 Dokumentácia:

 • sesterská ošetrovateľská dokumentácia
 • záznam TK, P,
 • záznam glascow coma scale,
 • záznam o ošetrovaní operačnej rany,
 • chorobopis.

KRITÉRIA PROCESU

Bezprostredná pooperačná starostlivosť

 • sestra prevezme pacienta od anestéziologickej sestry s kompletnou dokumentáciou a  urobí záznam času prevzatia a umiestni ho na JIS – ku,
 • sestra posúdi u pacienta stupeň vedomia, návrat obranných reflexov (kašľací, prehĺtací), monitoruje a zaznamenáva vitálne funkcie v 1. hodine po operácii každých 15 minút, neskoršie 1 – 2 hod., resp. individuálne podľa ordinácie lekára,
 • sestra vyberie vzduchovod pri návrate obranných reflexov (na pokyn lekára),
 • sestra  nabáda pacienta na hlboké dýchanie a vykašliavanie hlienov,
 • sestra  monitoruje TK, P, D,
 • sestra zabezpečí voľný pohyb hrudníka a obnovenie správneho dýchania vhodnou polohou,
 • sestra nahradí straty telových tekutín infúznymi a transfúznymi prípravkami podľa ordinácie lekára,
 • sestra eliminuje pocit sucha v dutine ústnej (hygiena dutiny ústnej),
 • sestra monitoruje príjem a výdaj tekutín,
 • sestra sleduje nežiadúce účinky celkovej anestézie, v indikovaných prípadoch (nauzea, vracanie), zavedie nazogastrickú sondu – NGS (ak nebola zavedená pred operáciou),
 • sestra sleduje krytie operačnej rany (presakovanie krvi),
 • sestra sleduje funkčnosť drénov, množstvo a charakter drénovaného obsahu,
 • sestra sleduje príznaky vnútorného krvácania (pokles TK, zrýchlený pulz, bledosť kože....),
 • sestra hodnotí prítomnosť bolesti u pacienta, jej charakter, intenzitu, vyžarovanie pomocou verbálnych a neverbálnych prejavov pacienta,
 • sestra sleduje a zaznamenáva diurézu pacienta, zaznamená čas prvej mikcie (do 6 – 8 hod.),
 • sestra stará sa o permanentný močový katéter (ak ho má pacient zavedený),
 • sestra eliminuje dyskomfort pacienta vhodným uložením drenáže, úpravou lôžka...,
 • sestra zabezpečí pre pacienta pohodlnú polohu vzhľadom na operovanú časť tela,
 • sestra po nadobudnutí vedomia obnoví s pacientom verbálny kontakt, informuje pacienta o tom, kde sa nachádza (JIS), upokojí pacienta a pomôže mu prekonať pooperačné komplikácie,
 • sestra zaistí odbery laboratórnych vyšetrení podľa ordinácie lekára ( v rámci diferenciálnej diagnostiky).

Následná pooperačná starostlivosť

 • sestra hodnotí frekvenciu, rytmus, objem, kvalitu dýchania, pohyby hrudníka, použitie pomocných svalov v pokoji po záťaží, realizuje pravidelné fyzikálne vyšetrenie hrudníka (auskultácia, perkusia),
 • sestra povzbudzuje pacienta na realizáciou dychových cvičení každé 2 hod., na vykašliavanie hlienov,
 • sestra monitoruje a zaznamenáva TK, P, D (obyčajne každých 6 hod.),
 • sestra povzbudzuje pacienta na realizáciou cvikov cievnej gymnastiky, realizuje vysokú bandáž DK,
 • sestra monitoruje a zaznamenáva TT (minimálne 2 x denne), posúdi dĺžku a čas vzostupu telesnej teploty,
 • sestra informuje lekára pri vzostupe teploty nad 38°C, aplikuje antipyretiká podľa ordinácie lekára,
 • sestra podáva 1 – 2  hod. po operácii tekutiny len po dúškoch,
 • sestra aplikuje infúznu terapiu podľa ordinácie lekára,
 • sestra hodnotí stav hydratácie pacienta (turgor kože, vlhkosť slizníc, prípadne CVT),
 • sestra ponúka pacienta vhodnými tekutinami (cca 2000 ml denne),
 • sestra  podáva pacientovi diétu podľa druhu diétneho obmedzenia,
 • sestra auskultuje črevnú peristaltiku (prítomnosť do 48 hod.), zaznamená čas prvej defekácie/mikcie,
 • sestra využíva techniky na podporu defekácie/mikcie,
 • sestra pri dlhodobej retencii moču zavedie permanentný močový katéter,
 • sestra zabezpečí pacientovi nerušený spánok a odpočinok,
 • sestra redukuje rušivé vplyvy prostredia,
 • sestra aktivizuje pacienta počas dňa,
 • sestra povzbudzuje pacienta na vykonávanie cvikov na posteli, poskytuje pomoc pri posadení, a vstávaní v deň operácie, od 2. dňa podporuje pohyb po izbe (individuálne),
 • sestra poučí pacienta o nevhodnosti prudkých pohybov, o správnom držaní  tela,
 • sestra poučí pacienta o prerušení cvičenia pri bolesti, pocitoch únavy, tŕpnutia a mravčenia v jazve (prerušiť cvičenie, opakovanie zhlboka dýchať),
 • sestra pomáha pacientovi pri hygienickej starostlivosti v prvých dňoch po operácii,
 • sestra sleduje krytie operačnej rany u pacienta,
 • sestra preväzuje operačnú ranu podľa potreby a ordinácií lekára,
 • sestra aplikuje lokálnu terapiu,
 • sestra  pracuje asepticky pri preväze operačnej rany,
 • sestra sleduje operačnú ranu (hojenie) a okolie drénu,
 • sestra sleduje a zaznamenáva funkčnosť drénu, množstvo a charakter drénovaného obsahu,
 • sestra poučí pacienta o zásadách starostlivosti o ranu po prepustení do domácej starostlivosti,
 • sestra hodnotí charakter, typ a intenzitu bolesti, aplikuje ordinované analgetiká pred začatím bolesti podľa individuálnej potreby pacienta, sleduje nežiadúce účinky analgetík,
 • sestra poučí pacienta o prerušení alebo ukončení cvikov pri bolestiach a o pridŕžaní rany pri prudkých pohyboch (napr. pri kýchaní, kašlaní a pod.),
 • sestra posúdi funkčnú úroveň sebestačnosti (napr.: podľa M. Gordonovej: 0 – nezávislý, 1 – zvládne 75 % činností, 2 – 50 %, 3 – 25 %, 4 – závislý od pomoci druhých, 5 – deficit samoopatery bez aktívnej účasti),
 • sestra pomôže pacientovi pri každodenných činnostiach, zapojí rodinu do procesu ošetrovania/rekonvalescencie,
 • sestra pristupuje k problémom pacienta citlivo, nechá pacientovi priestor na vyjadrenie pocitov, obáv a poradí pacientovi v oblastiach, v ktorých pacient potrebuje,
 • sestra poskytuje pomoc pacientovi pri uspokojovaní bio-, psychosociálnych a duchovných potrieb, až do obnovenia sebestačnosti,
 • sestra zaistí odbery laboratórnych vyšetrení podľa ordinácie lekára, v rámci diferenciálnej diagnostiky.

Kritéria Výsledku

 • pacient má po prevoze z operačnej sály posúdené: stupeň vedomia, návrat reflexov (kašľací, prehĺtací), respiráciu, kardiovaskulárnu cirkuláciu,
 • pacient má zabezpečené monitorovanie vitálnych funkcii v 1. hod. po operácii každých 15 min., neskoršie podľa potreby,
 • pacient má po návrate obranných reflexov zabezpečené vybratie ústneho vzduchovodu,
 • pacient je podnecovaný na hlboké dýchanie a vykašliavanie,
 • pacient má zabezpečené udržiavanie vodnej a elektrolytovej rovnováhy (podľa ordinácie lekára),
 • pacient má monitorované nežiaduce účinky celkovej anestézie (nauzea, vracanie), v prípade potreby korigované nazogastrickou sondou,
 • pacient má sledované krytie operačnej rany, funkčnosť drénu, príznakov vnútorného krvácania (pokles TK, zrýchlený pulz, bledosť pokožky...), bolesti,
 • pacient má sledovanú diurézu, prítomnosť peristaltiky,
 • pacient má zabezpečenú úľavovú polohu a neustály verbálny kontakt zameraný na  psychickú podporu.

Následná pooperačná starostlivosť

 • pacient má sledované vitálne funkcie (každých 6 hod.), TT (minimálne 2 x denne),
 • pacient je podnecovaný na rehabilitáciu, cievnu gymnastiku DK, vykašliavanie hlienov,
 • pacient má bandážované DK,
 • pacient má zabezpečenú vodnú a elektrolytovú rovnováhu a dostatočnú energetickú potrebu,
 • pacient má sledovanú pooperačnú črevnú peristaltiku, defekáciu a mikciu,
 • pacient má vytvorené podmienky na kvalitný spánok a rehabilitáciu,
 • pacient vykonáva cievnu gymnastiku DK,
 • pacient má zabezpečenú pomoc pri vykonávaní hygienickej starostlivosti,
 • pacient má ranu priebežne kontrolovanú, sterilne ošetrovanú,
 • pacient má sledovanú funkčnosť drénu a drénovaného obsahu,
 • pacient používa techniky na prevenciu bolesti a únavy (v prípade potreby má podané analgetiká podľa ordinácie lekára),
 • pacient má poskytovanú psychickú podporu (empatická komunikácia, uspokojovanie bio-, psychosociálnych a duchovných potrieb).

Návrh kontrolného auditu

Kontrolný audit štandardného ošetrovateľského postupu:

 

Pooperačná starostlivosť

Kód Kontrolné kritéria Počet bodov
Áno

Nie

V1

Má pacient po prevoze z operačnej sály posúdené : stupeň vedomia, návrat reflexov respiráciu, kardiovaskulárnu cirkuláciu?

 

 

V2

Má pacient zabezpečené monitorovanie vitálnych funkcií v 1. hod po operácii každých 15 min., neskoršie podľa potreby?

 

 

V3

Má pacient odstránený ústny vzduchovod pri návrate obranných reflexov?

 

 

V4

Podnecovala sestra pacienta na hlboké dýchanie a vykašliavanie?

 

 

V5

Má pacient udržiavanú vodnú a elektrolytovú rovnováhu (podľa ordinácie lekára)?

 

 

V6

Má pacient monitorované nežiadúce účinky celkovej anestézie (nauzea, vracanie) a v prípade potreby korigované nazogastrickou sondou?

 

 

V7

Má pacient sledované krytie operačnej rany, funkčnosť drénu, príznakov vnútorného krvácania (pokles TK, zrýchlený pulz, bledosť pokožky...) bolesť, diurézu, prítomnosť peristaltiky?

 

 

V8

Má pacient zabezpečenú úľavovú polohu a neustály verbálny kontakt zameraný na psychickú podporu?

 

 

V9

Má pacient sledované vitálne funkcie (v 1. hod. po operácii každých 15 min., neskoršie každých 6 hod.), TT (minimálne 2 x denne)?

 

 

V10

Je pacient podnecovaný na cievnu gymnastiku DK?

 

 

V11

Je pacient podnecovaný na vykašliavanie hlienov?

 

 

V12

Má pacient bandážované DK?

 

 

V13

Má pacient zabezpečenú vodnú a elektrolytovú rovnováhu a dostatočnú energetickú potrebu?

 

 

Kód Kontrolné kritéria Počet bodov
Áno

Nie

V14

Má pacient sledovanú pooperačnú črevnú peristaltiku, defekáciu a mikciu?

 

 

V15

Má pacient vytvorené optimálne podmienky na kvalitný spánok a odpočinok, rehabilitáciu, vykonáva cievnu gymnastiku DK?

 

 

V16

Má pacient zabezpečenú pomoc pri vykonávaní hygienickej starostlivosti?

 

 

V17

Má pacient ranu priebežne kontrolovanú a sterilne ošetrovanú?

 

 

V18

Má pacient sledovanú funkčnosť drénu a drénovaného obsahu?

 

 

V19

Používa pacient techniky na prevenciu bolesti a únavy (v prípade potreby má podané analgetiká podľa ordinácie lekára)?

 

 

V20

Má pacient poskytovanú psychickú podporu (empatická komunikácia, uspokojovanie bio-, psychosociálnych a duchovných potrieb)?

 

 

Počet bodov:

Vyhodnotenie štandardu:

11 – 8 bodov

štandard je splnený

7 – 5 bodov

štandard je čiastočne splnený

4 – bodov a menej

štandard nie je splnený

Dátum:

 

Kontroloval:

 

Ošetrovateľský štandard č. 3

FORMULÁR ŠTANDARDU

1.  Téma: Prevencia pooperačných komplikácií.

2.   Podtéma: Štandardný postup na prevenciu pooperačných komplikácií dýchacieho systému u pacienta po resekcii hrubého čreva.

3.   Oddelenie: JIS chirurgického oddelenia.

Dátum použitia:

Dátum kontroly: (najmenej 2 krát za rok  priebežne).

Kontrolu vykonal: manažéri ošetrovateľstva (sestra s vyšším odborným vzdelaním, sestra s bakalárskym vzdelaním, sestra s magisterským vzdelaním).

Podpis zodpovedného pracovníka: vrchná sestra.

4.  Skupina starostlivosti:

 • pacienti po  resekcii hrubého čreva.

5.  Cieľ:

 • získať pacienta pre spoluprácu,
 • zabezpečiť voľné a prechodné dýchacie cesty,
 • zabezpečiť prevenciu pooperačných komplikácií dýchacieho systému.

Kritériá štruktúry

Š1 Osoby vykonávajúce štandard:

 • diplomová sestra,
 • rehabilitačný pracovník,
 • diplomovaný fyzioterapeut,
 • sestra so špecializáciou ošetrovanie chorých v chirurgických odboroch.

Š2 Prostredie:

 • izba pacienta,
 • lôžko pacienta.

Š3 Pomôcky:

 • lôžko pacienta,
 • vankúš.

Š4 Dokumentácia:

 • chorobopis pacienta
 • denný záznam,
 • ošetrovateľská dokumentácia.

Kritériá procesu

 • sestra najprv konzultuje dychové cvičenia s diplomovaným fyzioterapeutom
 • sestra informuje pacienta o výkone a jeho dôležitosti,
 • sestra požiada pacienta aby zaujal pohodlnú polosediacu polohu v posteli,
 • sestra požiada pacienta aby pokrčil nohy v kolenách na uvoľnenie brušných svalov,
 • sestra upraví lôžko pacienta,
 • sestra ukáže pacientovi, ako si má chrániť operačnú ranu na bruchu
 • sestra požiada pacienta, aby si priložil obidve dlane na operačnú ranu a drží si jednu ruku na druhej,
 • pacient si pomáha pevne zvinutým vankúšom,
 • sestra sleduje subjektívne prejavy pacienta
 • sestra predvedie pacientovi hlboké bránicové dýchanie,
 • sestra pomáha pacientovi pri nácviku hlbokého dýchania,
 • sestra vyzve pacienta, aby si položil jednu alebo obidve dlane rúk na brucho tesne pod hrudným košom,
 • sestra vyzve pacienta, aby pomaly vdychoval cez nos so zatvorenými ústami, kým nedosiahne najväčšie roztiahnutie hrudníka,
 • pacient zadrží dych na 2 – 3 sekundy,
 • sestra vyzve pacienta, aby zovrel pery, akoby chcel zapískať,
 • pacient pomaly a pokojne vydychuje bez nafukovania líc, kým nedosiahne maximálne stiahnutie hrudníka,
 • počas výdychu pacient počíta do sedem,
 • sestra priloží svoje dlane na hranicu hrudného koša pacienta,
 • sestra posúdi hĺbku pacientovho dýchania,
 • sestra poučí pacienta, aby voľne zakašľal po niekoľkých hlbokých nádychoch,
 • pacient samostatne voľne zakašle po niekoľkých hlbokých nádychoch,
 • pacient sa zhlboka nadýchne,
 • pacient zadrží dych na pár sekúnd,
 • pacient raz až dvakrát zakašle
 • pacientove zakašľanie  je hlboké,
 • sestra poučí a povzbudí pacienta, aby začal s dýchacími cvičeniami čo najskôr po resekcii hrubého čreva,
 • sestra povzbudzuje pacienta, aby realizoval naučené preventívne opatrenia 3 – 4 krát denne,
 • sestra podáva pacientovi lieky podľa ordinácie lekára – expektoranciá, mukolytiká,
 • sestra podporuje u pacienta príjem tekutín 2 l denne.

Výsledné kritériá

 • P/K má voľné dýchacie cesty,
 • P/K pozná význam nácviku hlbokého dýchania v rámci prevencie pooperačných komplikácií dýchacieho systému,
 • P/K vie ako si má chrániť operačnú ranu pri dýchaní,
 • P/K začne vykonávať dychové cvičenia v prvý pooperačný deň,
 • P/K vykonáva dýchacie cvičenie 3 – 4 krát denne po operácii.

Návrh kontrolného auditu

Kontrolný audit štandardného ošetrovateľského postupu:

 

Prevencia pooperačných komplikácií dýchacieho systému

Kód Kontrolné kritéria Počet bodov
Áno

Nie

V1

Je pacient informovaný o výkone?

 

 

V2

Pacient zaujal pri výkone polohu v sede alebo v polosede?

 

 

V3

Pacient si chráni operačnú ranu podľa poučenia sestra?

 

 

V4

Pacient vykonáva hlboké dýchanie podľa poučenia sestry?

 

 

V5

Vykašliava pacient hlieny podľa naučeného postupu?

 

 

V6

Začal pacient realizovať dýchacie cvičenia na prvý pooperačný deň?

 

 

V7

Realizoval pacient naučené preventívne opatrenia – dýchacie cvičenia 3 –4 krát za deň?

 

 

V8

Pacient užil lieky podľa ordinácie lekára?

 

 

V9

Pacient prijal 2 l tekutín za 24 hod.?

 

 

V10

Sestra zaznamenala výkon v dokumentácii?

 

 

V11

Informácia o výkone je odovzdaná nasledujúcej službukonajúcej sestra?

 

 

Počet bodov:

Vyhodnotenie štandardu:

11 – 8 bodov

štandard je splnený

7 – 5 bodov

štandard je čiastočne splnený

4 – bodov a menej

štandard nie je splnený

Dátum:

 

Kontroloval:

 


Ošetrovateľský štandard č.  4.

FORMULÁR ŠTANDARDU

1.      Téma: Starostlivosť o pacienta s poruchou elektrolytovej rovnováhy.

2.      Podtéma: Štandardná starostlivosť o pacienta s poruchou elektrolytovej rovnováhy .

3.      Oddelenie: JIS chirurgického oddelenia.

Dátum použitia:

Dátum kontroly: (najmenej 2 krát za rok  priebežne).

Kontrolu vykonal: manažéri ošetrovateľstva (sestra s vyšším odborným vzdelaním, sestra s bakalárskym vzdelaním, sestra s magisterským vzdelaním).

Podpis zodpovedného pracovníka: vrchná sestra.

4.     Skupina starostlivosti:

 • pacienti po  operácii.

5.      Cieľ:

 • zabezpečiť rovnováhu telových tekutín,
 • zabezpečiť vyvážený hydratačný a elektrolytový stav,
 • sledovať a zaznamenávať bilanciu tekutín.

Kritériá štruktúry

Š1 Osoby vykonávajúce štandard:

 • sestra so špecializáciou: ošetrovanie chorých v chirurgických odboroch,
 • sestra so špecializáciou: ošetrovanie chorých v intenzívnej starostlivosti,
 • sestra s bakalárskym vzdelaním,
 • diplomovaná všeobecná sestra.

Š2 Prostredie:

 • lôžko pacienta,
 • miestnosť JIS.

Š3 Pomôcky:

 • pomôcky na i. v. aplikáciu liekov
 • lieky podľa ordinácie lekára,
 • pomôcky na podávanie liekov,
 • fonendoskop,
 • hodinky,
 • zberné vrecko moču,
 • nazogastrická sonda,
 • hmotnostná váha,
 • chiraflex ihla.

Š4 Dokumentácia:

 • záznam bilancie tekutín,
 • záznam