Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

S.r.o. a povinnosti voči daňovému úradu

22.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3 S.r.o. a povinnosti voči daňovému úradu

Mgr. Alexandra Šimonová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Každá spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá získala na území Slovenskej republiky povolenie alebo oprávnenie na podnikanie, sa považuje za daňový subjekt a je povinná požiadať vecne a miestne príslušného správcu dane o registráciu.

Správcami dane na úrovni miestne špecializovaných orgánov štátnej správy sú :

  • daňové úrady,

  • obec (Okresný úrad),

  • colný úrad.

Vecná príslušnosť správcu dane

Vecná príslušnosť správcu dane vyplýva z osobitných predpisov a je určená predmetom zdanenia (teda tým, z čoho sa daň vyrubuje). Obec prostredníctvom Okresného úradu je vecne príslušným orgánom štátnej správy na správu daní podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Do pôsobnosti colného úradu patrí správa spotrebných daní z liehu, vína, piva, minerálnych olejov podľa jednotlivých osobitných predpisov.

Najširší okruh pôsobnosti na úseku správy daní majú daňové úrady. Tieto vecne špecializované orgány štátnej správy v rámci správy daní evidujú a registrujú daňové subjekty, evidujú a účtujú daňové príjmy, vyhľadávajú neregistrované daňové subjekty, kontrolujú daňové subjekty a zároveň sú orgánmi príslušnými na konanie o priestupkoch na úseku daní a dotácií.

Daňové úrady zabezpečujú aj preberanie účtovných závierok podávaných spoločnosť spolu s daňovým priznaním za hospodársky rok. Daňové úrady účtovné závierky, ak nevykazujú nedostatky zakladajú do Registra účtovných závierok vedených Data Centrom povereným subjektom Ministerstvom financií. Z Registra účtovných závierok ich zakladá do zbierky listín Ministerstvo spravodlivosti SR.


Okruhu širokej škály právomocí daňového úradu korešponduje aj najväčšie množstvo povinností spoločnosti s ručením obmedzeným práve voči tomuto správcovi dane.

Väčšina povinností spoločnosti s ručením obmedzeným ako daňového subjektu vo vzťahu k daňovému úradu je upravená v zákone č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe daní ”).

V záujme konkretizácie základných povinností spoločnosti s ručením obmedzeným vo vzťahu k daňovému úradu je nevyhnutné oboznámiť sa aj s ustanoveniami

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: