Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Preskúšanie z vedomostí BOZP

5.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.8 Preskúšanie z vedomostí BOZP

Ing. Jozef Mikula PhD.

Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi (§ 39 ZP) na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť, s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred nimi a so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca ako aj pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

Zamestnávateľ oboznamuje zamestnancov osobne alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov, alebo fyzickej osoby, alebo právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce.

Obsah a spôsob oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam. Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom spôsob oboznamovania, vymedziť požiadavky na odbornú spôsobilosť vlastných zamestnancov na oboznamovanie a pravidelnosť opakovaného oboznamovania upraviť tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas..

Uchovanie dokumentácie

Zamestnávateľ povinný viesť a uschovávať predpísanú dokumentáciu – päť rokov (odo dňa, keď bol v nich vykonaný posledný záznam, ak osobitný predpis neustanovuje inak), záznamy a evidenciu súvisiacu s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.

Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnosti práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania a s bezpečnými pracovnými postupmi a je povinný overovať aj vedomosti zamestnancov.

Overovanie vedomostí získaných školením sa vykonáva:

  • písomnou formou

  • ústnou formou.

Písomná forma preverovania vedomostí

Písomná forma preverovania vedomostí sa využíva pri všetkých školeniach v primeranom rozsahu formou písomných odpovedí na testové otázky.

Overovanie vedomostí

Overovanie vedomostí je vykonávané povereným zamestnancom – lektorom. Pre úspešné zvládnutie testových otázok je potrebné správne zodpovedať na napr. 80% otázok. V prípade, ak pracovník odpovie správne na menej ako 80% otázok, zúčastní sa školenia a overenia vedomostí v náhradnom termíne.

Dokumentácia zo školení

Súčasťou dokumentácie zo školení je nielen písomný test s uvedením skúšaného, skúšajúceho, dátumu skúšky, výsledok testu (vyhovel/nevyhovel), ale aj osnova školenia – záznam zo školenia a prezenčná listina účastníkov školenia.


Stiahnuť vzor

VSTUPNÝ TEST Z BOZP

Novoprijatý zamestnanec: ___________________________________________

(meno a priezvisko)

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: