Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Preskúšanie z vedomostí BOZP

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.8 Preskúšanie z vedomostí BOZP

Ing. Jozef Mikula PhD.

Zamestnávateľ oboznamuje zamestnancov osobne alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov, alebo fyzickej osoby, alebo právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce.

Obsah a spôsob oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam. Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom spôsob oboznamovania, vymedziť požiadavky na odbornú spôsobilosť vlastných zamestnancov na oboznamovanie.

Uchovanie dokumentácie

Zamestnávateľ povinný viesť a uschovávať predpísanú dokumentáciu – päť rokov (odo dňa, keď bol v nich vykonaný posledný záznam, ak osobitný predpis neustanovuje inak), záznamy a evidenciu súvisiacu s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.

Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnosti práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania a s bezpečnými pracovnými postupmi a je povinný overovať aj vedomosti zamestnancov.

Overovanie vedomostí získaných školením sa vykonáva:

  • písomnou formou

  • ústnou formou.

Písomná forma preverovania vedomostí

Písomná forma preverovania vedomostí sa využíva pri všetkých školeniach v primeranom rozsahu formou písomných odpovedí na testové otázky.

Overovanie vedomostí

Overovanie vedomostí je vykonávané povereným zamestnancom – lektorom. Pre úspešné zvládnutie testových otázok je potrebné správne zodpovedať na napr. 80% otázok. V prípade, ak pracovník odpovie správne na menej ako 80% otázok, zúčastní sa školenia a overenia vedomostí v náhradnom termíne.

Dokumentácia zo školení

Súčasťou dokumentácie zo školení je nielen písomný test s uvedením skúšaného, skúšajúceho, dátumu skúšky, výsledok testu (vyhovel/nevyhovel), ale aj osnova školenia – záznam zo školenia a prezenčná listina účastníkov školenia.


VSTUPNÝ TEST Z BOZP

Novoprijatý zamestnanec: ___________________________________________

(meno a priezvisko)

Funkcia a pracovisko: ___________________________________________

Správnu odpoveď zreteľne a jednoznačne označiť, vždy je správnalen jedna odpoveď

1. Pridelené osobné ochranné pracovné pomôcky pre výkon svojej práce:

a) som povinný nosiť,

b) nie som povinný nosiť,

c) som povinný nosiť, len keď ma na to vedúci upozorní.

2. Požívať alkohol na pracovisku, prichádzať do práce pod vplyvom alkoholu a

prinášať na

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: