dnes je 19.6.2021

Input:

Právna úprava sociálnej politiky zamestnávateľa

4.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.1 Právna úprava sociálnej politiky zamestnávateľa

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


Vzdelávanie zamestnanca

Otázka kvalifikácie zamestnanca spadá z hľadiska jej zaradenia do tzv. podnikovej sociálnej politiky zamestnávateľa – sociálnej politiky zamestnávateľa (§ 151 – 176 ZP). Dostatočná kvalifikácia zamestnanca je nielen záujem zamestnanca, ale aj záujem zamestnávateľa. Právna úprava vzdelávania zamestnancov je riešená predovšetkým v § 153 až 155 ZP – vzdelávanie zamestnancov, ale aj v ustanoveniach o prekážkach v práci § 140, § 158 a § 159 ZP kvalifikácia zamestnanca so zdravotným postihnutím).

Zo ZP vyplýva základné pravidlo, že na kvalifikácii zamestnanca sa musí podieľať zamestnanec ako aj zamestnávateľ.

Základná povinnosť zamestnávateľa

V prípade zamestnávateľa zákon stanovuje, zamestnávateľ sa stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie.

Prehlbovaním kvalifikácie je prehlbovanie kvalifikácie určitého stupňa, ktorú už zamestnanec získal.

Zvyšovaním kvalifikácie je dosiahnutie kvalifikácie, ktorú zamestnanec doteraz nemal (napr. vysokoškolské vzdelanie).

Súdna rozhodovacia prax v SR v tejto oblasti stagnuje. V ČR sa otázkou obsahu pojmu prehlbovanie kvalifikácie a zvyšovanie kvalifikácie zaoberal NS ČR v prípade 21 Cdo 2203/2008.

Kvalifikací zaměstnance je nutno rozumět souhrn znalostí, dovedností a odborných zkušeností, které zaměstnanec získal vzděláním a výkonem odborné praxe a které jsou využitelné při výkonu jeho práce v pracovně právních vztazích. Je také možné jednotlivé kvalifikace v jejich vzájemném poměru z hlediska jejich významnosti klasifikovat jako nižší a vyšší. Vyšší kvalifikace je dána zejména vyšším stupněm vzdělání, popřípadě délkou odborné praxe zaměstnance. Vzhledem k tomu, že společenské hodnocení práce se projevuje též v jejím odměňování, může při této hierarchizaci posloužit i porovnání průměrných mezd dosahovaných za práce vyžadující jednotlivé kvalifikace, popřípadě - tam, kde se uplatňují - charakteristik platových tříd stanovených v platových předpisech pro práce, k jejichž výkonu kvalifikace slouží, a jim odpovídajících platových tarifů. 

Prohlubováním kvalifikace je třeba rozumět její průběžné doplňování, udržování a obnovování, kterým se sama nemění, nýbrž toliko zkvalitňuje její podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce. Soustavné prohlubování kvalifikace k výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě je právní povinností zaměstnance; zaměstnavatel je oprávněn zaměstnanci účast na školení k prohloubení kvalifikace uložit). Účast na školení a studiu za účelem prohloubení kvalifikace je výkonem práce, za který zaměstnanci přísluší mzda, a porušení těchto povinností zaměstnance lze kvalifikovat jako porušení pracovní kázně. 

Zvýšení kvalifikace lze charakterizovat jako změnu hodnoty kvalifikace, jíž lze dosáhnout studiem, vzděláváním, školením nebo jinou formou přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, jestliže je v souladu s potřebou zaměstnavatele. Zvýšením kvalifikace se rozumí též její získání nebo rozšíření a pro zaměstnance může současně znamenat získání předpokladů pro výkon sjednané práce, které zaměstnanec do té doby neměl. O zvýšení kvalifikace půjde zpravidla tehdy, jestliže z porovnání práce, kterou zaměstnanec vykonává podle pracovní smlouvy, s prací, kterou by podle své kvalifikace mohl vykonávat, vyplývá rozdíl spočívající v tom, že zaměstnanec může, a to případně i u jiného zaměstnavatele, vykonávat práce významnější. 

Základnou povinnosťou zamestnávateľa je teda starostlivosť o kvalifikáciu zamestnanca, ktorú môže realizovať:

  • prehlbovaním kvalifikácie (kde zamestnanec musí vykazovať súčinnosť, t. j. prehlbovať si kvalifikáciu),

  • alebo aj zvyšovaním kvalifikácie (ku ktorej realizácii však nie je povinný ani zamestnanec – na žiadosť zamestnávateľa a ani zamestnávateľ – na žiadosť zamestnanca).

Zaškolenie a zaučenie

Zamestnávateľ je v zmysle § 154 ods. 1 ZP zamestnancovi, ktorý vstupuje do pracovného pomeru bez kvalifikácie, zabezpečiť získanie kvalifikácie zaškolením alebo zaučením. Po skončení zaškolenia alebo zaučenia vydá o tom zamestnávateľ zamestnancovi