dnes je 28.5.2020

Input:

Právna úprava komanditnej spoločnosti

26.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3 Komanditná spoločnosť

6.3.1 Právna úprava komanditnej spoločnosti

JUDr. Zuzana Bartová


Komanditná spoločnosť je spoločnosť, v ktorej jeden alebo viac spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri (komanditisti) a jeden alebo viac spoločníkov celým svojím majetkom (komplementári). Na existenciu komanditnej spoločnosti sa vyžaduje účasť dvoch spoločníkov, z ktorých jeden musí byť počas celého jej trvania komplementárov a jeden komanditistom. Spoločníkmi spoločnosti môžu byť fyzické i právnické osoby. Komanditná spoločnosť môže byť založená iba na účely vykonávania podnikateľskej činnosti.


Komanditná spoločnosť predstavuje zvláštnu právnu formu spoločnosti, v ktorej sa stretávajú prvky osobných, ako i kapitálových spoločností. Typický prvok osobnej spoločnosti je reprezentovaný postavením komplementárov spoločnosti, ktorí ručia za záväzky spoločnosti celým svojim majetkom, čo je vyvážené jednak ich právom viesť spoločnosť a konať v jej mene a jednak tým, že nie sú povinní vniesť do spoločnosti vklady. Komanditisti sa svojim postavením približujú postaveniu spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným. Sú vylúčení z obchodného vedenia spoločnosti a konania v jej mene, na druhej strane sú však povinní vniesť do spoločnosti vklad. Ich ručenie za záväzky spoločnosti je však minimálne – ručia iba do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

 


Zakladateľským dokumentom komanditnej spoločnosti je spoločenská zmluva, ktorej podstatné náležitosti vymenúva ust. § 94 OBCHZ. Spoločnosť je založená osvedčením podpisov spoločníkov na spoločenskej zmluve. Podstatnými náležitosťami spoločenskej zmluvy o založení komanditnej spoločnosti sú iba:

  1. obchodné meno (obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie „komanditná spoločnosť“, postačí však skratka „kom. spol.“ alebo „k. s.“; ak obchodné meno spoločnosti obsahuje meno komanditistu, ručí tento komanditista za záväzky spoločnosti ako komplementár!) a sídlo spoločnosti,

  2. určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska fyzickej osoby,

  3. predmet podnikania,

  4. určenie, ktorí zo spoločníkov sú komplementári a ktorí komanditisti; pri osobách, ktoré sú komplementármi, sa uvádza aj rodné číslo fyzickej osoby alebo identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,

  5. výšku vkladu každého komanditistu.

Podpisy spoločníkov na spoločenskej zmluve musia byť úradne osvedčené. Spoločenskú zmluvu môže za spoločníka uzavrieť aj splnomocnenec vybavený na to plnomocenstvom. Plnomocenstvo s úradne overeným podpisom spoločníka – splnomocniteľa sa pripojí k spoločenskej zmluve (§ 57 ods. 2 OBCHZ). Zákonné náležitosti spoločenskej zmluvy sú minimálne, preto sa odporúča a predpokladá podrobná úprava práv a povinností spoločníkov v spoločenskej zmluve, s tým, že ustanovenia OBCHZ regulujúce práva a povinnosti spoločníkov sa použijú iba pre prípady, ak spoločenská zmluva neobsahuje inú platnú úpravu. V prípade, ak spoločenská zmluva neupravuje podrobnosti týkajúce sa postavenia komplementára a komanditistu, použijú sa na fungovanie komanditnej spoločnosti primerane ustanovenia tohto zákona o verejnej obchodnej spoločnosti a na právne