dnes je 19.6.2021

Input:

Právna úprava darovacej zmluvy

26.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.1 Právna úprava darovacej zmluvy

JUDr. Igor Zbojan, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Právna úprava darovacej zmluvy je obsiahnutá v § 628 a nasl. OZ Občianskeho zákonníka. Na základe darovacej zmluvy darca bezplatne prenecháva hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec obdarovanému a ten dar prijíma. V prípade, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, musí byť písomne uzavretá darovacia zmluva, pri hnuteľnej veci musí byť uzavretá darovacia zmluva, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. Darca je povinný už pri ponuke daru upozorniť na nedostatky, o ktorých vie. Pokiaľ má vec chyby, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.

Základnými pojmovými znakmi sú bezplatnosť a dobrovoľnosť. Z darovacej zmluvy nesmú plynúť obdarovanému žiadne povinnosti, darca nemá nárok na protiplnenie.

Darovacou zmluvou môže darca darovať nielen hnuteľné veci alebo nehnuteľnosť, ale predmetom darovacej zmluvy môžu byť aj poskytnutie iného majetkového prospechu (postúpenie pohľadávky, darovanie cenných papierov, odpustenie dlhu, práva k veciam). Darovanie nemôže byť v žiadnom prípade podmienené pre darcu majetkovým prospechom, ale darca môže stanoviť určité predpoklady na nadobudnutie daru, ktoré však v žiadnom prípade nemôžu byť v priamom alebo nepriamom rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi. V takom prípade by bola darovacia zmluva neplatná. Neplatná je aj darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.

Náležitosťami zmluvy sú konkrétne údaje o identifikácii darcu a obdarovaného, špecifikácia predmetu darovacej zmluvy z hľadiska jeho obsahu, charakteristiky a súvisiacich práv, vyjadrenie vôle darcu prenechať od určitého termínu predmet darovania obdarovanému a vyjadrenie obdarovaného, že dar prijíma. Obdarovaný v darovacej zmluve spravidla uvedie, že dar s vďakou prijíma.

Darca je povinný podľa darovacej zmluvy dar odovzdať a tiež je povinný previesť na darcu majetkové alebo nemajetkové práva, ktoré sa darovacou zmluvou previesť zaviazal. Darca je zároveň povinný upozorniť obdarovaného na všetky nedostatky daru, o ktorých vie. Pokiaľ by mala darovaná vec chyby, na ktoré darca neupozornil, obdarovaný má na základe tejto skutočnosti oprávnenie (§ 629 OZ Občianskeho zákonníka) vec vrátiť. Darca nemôže vec vrátiť v prípade, ak bol na konkrétne chyby upozornený a s týmito nedostatkami vec prijal. Akt darovania a darovaciu zmluvu je možné napadnúť a darca sa môže vrátenia darovanej veci domáhať v prípade, ak sa obdarovaný po prijatí daru správal k darcovi alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Ak darca za svojho života urobil úkon smerujúci k vráteniu daru, aj jeho dedičia majú právo domáhať sa vydania daru. Ak koná obdarovaný voči darcovi tým spôsobom, že jeho konanie je zjavne v rozpore s dobrými mravmi, je takéto konanie (skutok alebo súhrn skutkov) podnetom na vrátenie daru a od dátumu takéhoto konania zo strany obdarovaného vzniká darcovi nárok na vrátenie daru, ktorého je však možné sa domáhať len v trojročnej premlčacej lehote.

Problémy môžu vznikať v prípade darovacej zmluvy, ktorej predmetom je darovanie bytu, ak sa v zmluve dohodne právo doživotného užívania darcu v tomto byte.

Darovanie medzi manželmi určitej veci, ktorá je v ich bezpodielovom spoluvlastníctve, nie je možné a je zo zákona neplatné.

Účinky darovania môžu vzniknúť aj po smrti darcu, keď sa dedičovi započítava na jeho dedičský podiel aj všetko, čo získal od poručiteľa v priebehu jeho života darom. Nezapočítavajú sa pritom obvyklé dary, ktoré obdarovaný dostal za života darcu. V prípade, že ide o darovanie, ak darca poručiteľ spísal závet, je potrebné urobiť započítanie, ak na to dal poručiteľ v spísanom závete príkaz. V podstate ide o právny stav, aby darovaním určitej veci nebol obdarovaný oproti ďalšiemu neopomenuteľnému dedičovi neoprávnene zvýhodnený. V takýchto prípadoch sa vždy bude posudzovať prejav vôle poručiteľa v spísanom závete.

V prípade vrátenia