dnes je 6.7.2020

Input:

Možnosti integrácie pre občanov využívajúcich sociálne služby do spoločnosti - práca a zamestnanie

17.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Článok 35 v Ústave SR deklaruje vo vymedzení hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv aj právo na prácu a slobodnú voľbu povolania. Keďže má každý občan našej krajiny právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť, je zrejmé, že nevyníma ani prijímateľov (klientov) sociálnych služieb. Občanov, ktorí sú klientmi jednotlivých zariadení sociálnych služieb (samozrejme vynímajúc deti pri problematike práce) štát v primeranom rozsahu hmotne zabezpečí, nakoľko títo často nemôžu, nie z vlastnej viny, toto právo vykonávať. Práce je pre dospelých ľudí jednou zo základných zložiek života. V prípade klientov v sociálnych službách je práca, pracovné skúsenosti alebo podnikanie skôr výnimkou ako pravidlom.

Ak hovoríme o klientoch, ktorí prijímajú sociálne služby krízovej intervencie, máme na mysli ľudí, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Jednou z príčin tejto situácie môže byť aj strata zamestnania alebo nemožnosť si ho dlhodobo nájsť či udržať. Ľudia bez domova, drogovo alebo alkoholovo závislí, nelátkovo závislí  či osoby pracujúce nelegálne v sexbiznise strácajú alebo si ani nevytvoria pracovné návyky. Ich integrácia do spoločnosti je pomerne problematická, vďaka vysokej miere stigmatizácie zo strany okolia. Z nepriaznivej sociálnej situácie je cesta tŕnistá, dlhodobá a plná prekážok. V prípade, že bežný občan nemá prácu hľadá si ju prostredníctvom pracovných portálov na internete alebo tradične cez miestne príslušný úrad práce. Pre klientov, ktorým je určená niektorá zo sociálnych služieb krízovej intervencie sú tieto metódy hľadania si práce pomerne vzdialené. Je to pochopiteľné, napríklad ľudia bez domova často nemajú identifikačné preukazy (občiansky preukaz, preukaz poistenca), občania prekonávajúci závislosť alebo žijúci so závislosťou primárne pracujú na odstránení závislosti, vyliečení sa alebo nemajú na prácu ani pomyslenie. Samotný názov služieb krízovej intervencie je natoľko výpovedný, že nepovažujem za nutné ďalej vysvetľovať prečo je to tak. Keď nastane kríza, snažíme sa odstrániť to, čo je urgentné. Tu je urgenciou často záchrana ľudského života ako takého, ten je na prvom mieste.

Organizácie ako občianske združenie Proti prúdu, ktorí svojím projektom - pouličným časopisom Nota bene pomáhajú ľuďom bez domova získať prácu a pracovné návyky jasne dokazujú, že práca je nesmierne dôležitým prvkom integrácie osôb do spoločnosti. Predajcovia časopisu majú k dispozícii okrem zaučenia do práce aj podporné služby akými sú napríklad poradenstvo, prístup k oblečeniu, príjem pošty, bezplatný telefón a internet, podpora zdravia, vzdelávania a zamestnávania predajcov i kultúrne a športové aktivity. Okrem toho Proti prúdu o.z. prišlo v roku 2014 aj s projektom Nosiči batožín. Poskytli tak reálnu šancu pre zadlžených ľudí bez domova získať a udržať si prácu nosiča na Hlavnej stanici v Bratislave a splácať tak svoje dlhy.

Prijímatelia sociálnych služieb, ktorí sú v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo dovŕšenia dôchodkového veku majú veľmi obmedzené možnosti čo sa týka práce. Zákon o sociálnych službách definuje, že zariadenia sociálnych služieb sú v tomto prípade určené pre: fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, fyzické osoby s vymedzeným druhom zdravotného postihnutia a fyzické osoby vyššieho veku. Klienti, ktorí dosiahli dôchodkový vek a sú prijímateľmi ambulantnej sociálnej služby akou je napríklad denný stacionár sa môžu zamestnať rovnako ako iní seniori. Problematika zamestnávania seniorov je pomerne komplexná a rada sa jej budem venovať v najbližšom príspevku. Trh práce dáva prednosť mladým ľuďom, o tom nie je v našich podmienkach žiadnych pochybností. Seniori majú možnosť pracovať, štát prijal Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 až 2020 sa zameriava na zamestnávanie starších ľudí. Na Slovensku je ochotných zamestnať seniorov približne 30% firiem. Ak senior pracuje, najčastejšie ostáva v zamestnaní, ktoré mal už pred dovŕšením dôchodkového veku, pracuje na pozícii s nižšou potrebnou kvalifikáciou akú skutočne má, zamestná sa na polovičný úväzok alebo pracuje v rámci dohôd. Klienti sociálnych služieb v pobytových alebo celoročných zariadeniach majú takmer nulovú šancu nájsť si platené zamestnanie. Ak vykonávajú nejakú činnosť, ktorá má atribúty práce, nedostávajú za ňu mzdu. Napríklad práca v dielničkách v domovoch sociálnych služieb, kde sa často pracuje s hlinou