Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci a ich náplň

29.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2 Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci a ich náplň

MUDr. Daniela Križanová, PhD.MPH; Ing. Alexander Sicher

Vstupná prehliadka

Lekárska preventívna prehliadka pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie alebo pred začatím výkonu práce fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby (ďalej len „vstupná lekárska preventívna prehliadka”) je zameraná na zisťovanie už rozvinutých chorobných nálezov, ale aj klinicky sa neprejavujúcich, ale už zistiteľných rizikových ukazovateľov vzniku choroby z povolania alebo ochorenia v súvislosti s prácou, ako aj choroby, ktorá by mohla znamenať neskôr vznik zdravotnej kontraindikácie pre vykonávanie danej práce, s prihliadnutím aj k výsledku hodnotenia rizika pracovného prostredia vyšetrovaného zamestnanca.

Periodická prehliadka

Periodické prehliadky sa vykonávajú v súvislosti s výkonom práce v stanovených intervaloch od vstupnej prehliadky.

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa vykonávajú:

  • jedenkrát za dva roky u zamestnanca a u fyzickej osoby- podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ak vykonávajú práce zaradené do tretej kategórie,

  • jedenkrát za rok u zamestnanca a u fyzickej osoby- podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ak vykonávajú práce zaradené do štvrtej kategórie a u pracovníka kategórie A (pracovník kategórie A - podľa legislatívy na ochranu zdravia pracovníkov pred ionizujúcim žiarením).

Súčasťou periodickej prehliadky sú expozičné testy zamerané na hodnotenie záťaže zamestnanca vo vzťahu k rizikovým faktorom pracovného prostredia. Môžu byť individuálne alebo skupinové, ktoré nariaďuje príslušný orgán verejného zdravotníctva. Ak tieto vyhľadávacie vyšetrenia poukazujú na zvýšenú expozíciu rizikovému faktoru pracovného prostredia, sú dôvodom pre mimoriadne preventívne prehliadky.

Periodická lekárska preventívna prehliadka u osôb vykonávajúcich práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie, ak to vyžaduje osobitný predpis, sa vykonáva v intervaloch podľa tohto predpisu.

Lekárska preventívna prehliadka pred zmenou pracovného zaradenia sa vykonáva vždy pred uskutočnením samotnej zmeny pracovného zaradenia.

Výstupná prehliadka

Výstupná lekárska prehliadka sa vykonáva pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo pri skončení výkonu práce fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, zo zdravotných dôvodov.

Táto prehliadka dokumentuje zdravotný stav zamestnanca po skončení práce, pri ktorej mohlo byť zvýšené ohrozenie chorobou z povolania. Vykonáva sa v rozsahu periodickej preventívnej prehliadky, s dôrazom na vyšetrenie cieľových orgánov – systémov, podľa konkrétnych faktorov v pracovnom prostredí, ktorým bol zamestnanec v práci a v pracovnom prostredí vystavený. Výstupná prehliadka sa vykonáva aj pri prechode zamestnanca na iné pracovisko, v rámci tej istej organizácie.

Následná prehliadka

Absolvujú ju zamestnanci, ktorí vykonávali rizikovú prácu takého charakteru, ktorá môže spôsobiť neskoré následky na zdraví aj po dlhšom čase po prerušení expozície po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak o to zamestnanci požiadajú. Vykonáva sa jedenkrát za tri roky pri prácach, ktoré sú zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie.

Lekárska preventívna prehliadka je zameraná na odhalenie včasných znakov choroby vznikajúcej následkom minulej expozície.

Mimoriadna prehliadka

Vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci môže nariadiť Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe- podnikateľovi, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ak sa výrazne zmenia faktory práce a pracovného prostredia alebo riziko, alebo ak dôjde k závažným zmenám zdravotného stavu zamestnancov alebo fyzickej osoby -podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: