Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci a ich náplň

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2 Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci a ich náplň

MUDr. Daniela Križanová

PhD.

MPH

Vstupná prehliadka

Vykonáva sa pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo pred začatím výkonu práce fyzickej osoby- podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a pred zmenou pracovného zaradenia a to aj vtedy, keď sa zamestnanec zúčastnil vstupnej prehliadky pred zaradením na inú prácu. Vstupná prehliadka je špeciálne zameraná nielen na zisťovanie už rozvinutých chorobných nálezov, ale aj klinicky sa neprejavujúcich, no už zistiteľných znakov, alebo prítomných rizikových ukazovateľov vzniku choroby v budúcnosti, tak choroby z povolania, ako aj choroby, ktorá znamená alebo mohla znamenať vznik zdravotnej kontraindikácie pre vykonávanie danej práce, s prihliadnutím aj k výsledku hodnotenia rizika pracovného prostredia vyšetrovaného zamestnanca.

Periodická prehliadka

Periodické prehliadky sa vykonávajú v súvislosti s výkonom práce v stanovených intervaloch od vstupnej prehliadky

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa vykonávajú

  • jedenkrát za dva roky u zamestnanca a u fyzickej osoby- podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ak vykonávajú práce zaradené do tretej kategórie,

  • jedenkrát za rok u zamestnanca a u fyzickej osoby- podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ak vykonávajú práce zaradené do štvrtej kategórie a u pracovníka kategórie A (pracovník kategórie A - podľa legislatívy na ochranu zdravia pracovníkov pred ionizujúcim žiarením).

Súčasťou periodickej prehliadky sú expozičné testy zamerané na hodnotenie záťaže zamestnanca vo vzťahu k rizikovým faktorom pracovného prostredia. Môžu byť individuálne alebo skupinové, ktoré nariaďuje príslušný orgán verejného zdravotníctva. Ak tieto vyhľadávacie vyšetrenia poukazujú na zvýšenú expozíciu rizikovému faktoru pracovného prostredia, sú dôvodom pre mimoriadne preventívne prehliadky.

Výstupná prehliadka

Výstupná lekárska prehliadka sa vykonáva pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo pri skončení výkonu práce fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, zo zdravotných dôvodov.

Táto prehliadka dokumentuje zdravotný stav zamestnanca po skončení práce, pri ktorej mohlo byť zvýšené ohrozenie chorobou z povolania. Vykonáva sa v rozsahu periodickej preventívnej prehliadky, s dôrazom na vyšetrenie cieľových orgánov – systémov, podľa konkrétnej škodliviny, ktorej vplyvom bol zamestnanec v práci a v pracovnom prostredí vystavený. Výstupná prehliadka sa vykonáva aj pri prechode zamestnanca na iné pracovisko, v rámci tej istej organizácie.

Následná prehliadka

Absolvujú ju zamestnanci, ktorí vykonávali rizikovú prácu takého charakteru, ktorá môže spôsobiť neskoré následky na zdraví aj po dlhšom čase po prerušení expozície po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak o to zamestnanci požiadajú. Vykonáva sa jedenkrát za tri roky pri prácach, ktoré sú zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie.

Všetky vyšetrenia sú zamerané na odhalenie včasných znakov choroby vznikajúcej následkom z minulej expozície.

Mimoriadna prehliadka

Vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci môže nariadiť Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe- podnikateľovi,

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: