dnes je 3.8.2020

Input:

Firemná kultúra

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.4 Firemná kultúra

PhDr. Mojmír Kališ

Každý sociálny útvar, organizácia, od neformálnych priateľských skupín až po veľké organizácie má svojho „ducha”, ktorý ju odlišuje od iných organizácií. Dáva jej výnimočnosť. Tento „duch” organizácie označujeme pojmom „firemná kultúra”. Firemná kultúra je tvorená súhrnom hodnôt a z nich vyplývajúcich predstáv o tom, čo je dôležité a správne a z nich odvodených pravidiel správania sa.

V manažmente je firemná kultúra považovaná za najmenej postihnuteľný, ale za jeden z najsilnejších faktorov úspešnosti spoločnosti.

Funkcie firemnej kultúry

Základné funkcie firemnej kultúry spočívajú v sociálnom nátlaku na predstavy, spôsoby správania sa a prístupy pracovníkov, smerovaný na ovplyvňovanie ich konania a správania v súlade s firemnými cieľmi. Toto je vnútorná funkcia firemnej kultúry, ktorá sa orientuje na ovplyvňovanie prístupov a správania ľudí vo vnútri spoločnosti. Napomáha presadiť želanú firemnú stratégiu. Hovoríme o orientácii kultúry na pracovníkov a vnútornú atmosféru spoločnosti. Firemná kultúra vytvára individuálnu jedinečnosť spoločnosti, ktorá ju odlišuje od ostatných spoločností a komunikuje poslanie spoločnosti. Táto vonkajšia funkcia firemnej kultúry sa orientuje na vzťah so zákazníkmi, ktorým komunikuje prostredníctvom kultúry svoje poslanie a ovplyvňuje prístup pracovníkov ku klientovi, na vzťah k širšej spoločnosti (napr. otázky ochrany životného prostredia), na vzťah k partnerom a ku konkurencii.

Orientácia firemnej kultúry

V súlade s vonkajšou a vnútornou funkciou firemnej kultúry je jej formulácia orientovaná na vnútorné prostredie spoločnosti, na zákazníka a na okolie spoločnosti. Takáto formulácia má charakter základného dokumentu spoločnosti – napr. Ústava spoločnosti.

Zákonitosti platné pre firemnú kultúru

Zákonitosti platné pre firemnú kultúru:

 • firemná kultúra je súčasťou každej inštitúcie a odvíja sa od cieľa, ktorý si inštitúcia zvolila alebo pre ktorý vznikla,

 • firemná kultúra má pôvod v myslení a konaní ľudí, je prirodzenou súčasťou každej spoločnosti,

 • firemná kultúra existuje nezávisle na našej vôli,

 • firemná kultúra pôsobí na podvedomie a vedomie človeka,

 • firemná kultúra determinuje vzťahy pracovníkov k spoločnosti,

 • firemná kultúra je veličinou, ktorá je zdieľaná, nie dohadovaná a nariaďovaná,

 • firemná kultúra je ovplyvniteľná konaním manažmentu spoločnosti,

 • firemná kultúra je poznateľná.

Hodnoty typické pre úspešné spoločnosti, ktoré sú často vyjadrené v ústrednom hesle, obsahujú:

 • výzvu k stálemu zlepšovaniu,

 • presvedčenie, že môžeme byť najlepší,

 • snažíme sa o dokonalosť,

 • význam detailov urobenia práce,

 • najväčším bohatstvom spoločnosti sú jej ľudia,

 • sústredenie sa na záujmy a spokojnosť zákazníka - „Sledujeme, čo potrebujete”,

 • najvyšší význam kvality a služieb,

 • význam informácií,

 • význam neformálnosti pre komunikáciu dovnútra,

 • význam spokojnosti akcionárov,

 • význam dosiahnutia zisku a dobrých ekonomických výsledkov,

 • výzvu k inovatívnosti a tvorivosti,

 • vysokú odbornosť a porozumenie potrebám zákazníkov.

Otázku, ktorú často dostávame, je otázka: „ Ako vytvoriť silnú firemnú kultúru ?” Ide o mimoriadne ťažkú úlohu , pretože je spojená s konaním manažmentu spoločnosti. Je jednoduché sformulovať firemnú kultúru v podobe jasne definovaných hodnôt, o ktorých vieme, čo znamenajú. Druhou vecou je zaviesť ich do praxe.

Implementácia firemnej kultúry

Implementácia firemnej kultúry je proces uvádzania inovovanej firemnej kultúry do života spoločnosti prostredníctvom jej osvojenia si zamestnancami podniku. Osvojenie si firemnej kultúry zamestnancami spoločnosti prebieha v dvoch rovinách:

 1. Osvojenie si pravidiel správania sa a ich dodržiavanie - inštitucionalizácia,
 2. Výstupom je lojalita na úrovni správania sa založená na disciplíne. Osvojenie si hodnôt spoločnosti (zvnútornenie) - ideologizácia. Vedomá lojalita založená na hrdosti na príslušnosť k spoločnosti. Hrdý na spoločnosť môže byť len zamestnanec hrdý