dnes je 31.3.2020
Input:

Ciele, priority, úlohy

21.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3.1 Ciele, priority, úlohy

PhDr. Mojmír Kališ


Čo je riadenie podľa cieľov?

Riadenie podľa cieľov je spôsob koordinácie činnosti spoločnosti, jej jednotlivých úsekov až po jednotlivcov na základe stanovovania výkonových cieľov. Riadenie podľa cieľov je spôsob riadenia spoločnosti a jednotlivcov, ktorý je orientovaný na výkon. Riadenie výkonnosti by malo byť v každej organizácii kľúčovým procesom, ktorý umožní sústrediť sa na výsledky a napomôže dosahovanie jej cieľov ako celku.

Organizácia je z dlhodobého pohľadu výkonná, ak dosahuje vopred stanovené výkonnostné ciele, ktoré sú definované v jej stratégii. Základným princípom riadenia podľa cieľov je stanovenie cieľov jednotlivých pracovníkov alebo pracovných skupín. Aby systém mohol plniť základný zámer, ktorým je riadenie výkonnosti, treba ciele jednotlivých pracovníkov odvodiť od strategických cieľov organizácie a konkretizovať ich.

Riadenie podľa cieľov v sebe spája strategické riadenie spoločnosti s operatívnym riadením výkonnosti spoločnosti aj jednotlivca – to je jeho silná stránka, veľká výhoda zvlášť pre malé spoločnosti.

Riadenie podľa cieľov orientuje činnosť organizačných zložiek spoločnosti aj jednotlivcov na podstatné veci, na prioritné úlohy a ciele spoločnosti. Tým sa zvýši efektívnosť využívania pracovného času – produktivita práce jednotlivcov aj celej spoločnosti.

Riadenie podľa cieľov je základom pre sebariadenie – pre riadenie času (time management).


Ako zaviesť riadenie podľa cieľov?

Ak chceme zaviesť riadenie podľa cieľov, potrebujeme mať definované ciele celej spoločnosti v konkrétnych a merateľných jednotkách.

Napríklad v jednej zo spoločností, pre ktorú pracujeme, si v rámci strategického plánovania stanovili cieľ zvýšiť počet dlhodobých klientov, ktorí budú opakovane využívať služby tejto spoločnosti o dvadsať. V rámci cieľov zmien vo vnútorných procesoch bolo cieľom zlepšiť marketingovú komunikáciu prostredníctvom osobných kontaktov s trhom, skvalitnením služieb zákazníkom a zmeny webovej stránky.

Samotné toto predsavzatie je správne, má svoju logiku, ale ak zostane v takejto podobe, bude len predsavzatím, ktoré sa bude neustále odkladať. Vo vedení spoločnosti bude narastať napätie, vyhováranie sa na nedostatok času, riadenie spoločnosti sa sústredí na zvládanie bežných operatívnych úloh bez dostatočnej orientácie na budúcnosť.

V rámci riadenia podľa cieľov, každý z týchto cieľov dostal „majiteľa”. Akvizície dostal na starosť výkonný riaditeľ spoločnosti, ktorý každý týždeň navštívil jedného potenciálneho klienta, alebo jestvujúceho klienta za účelom udržiavania vzťahov.

Skvalitnenie starostlivosti o zákazníka spočívalo v celkovom skvalitnení prípravy projektov – to dostal na starosť technický riaditeľ.

Išlo o priority, ktorým sa venovali riadiaci pracovníci spoločnosti.

Stále však meškali „doplnky” marketingovej komunikácie – spracovanie web stránky a príprava darčekových predmetov pre budúci rok. To bol problém zvlášť v segmente zahraničných zákazníkov, ktorí si často vyberajú subdodávateľov práve prostredníctvom webu. Nikto na ne nemal čas. Bolo potrebné „nájsť” majiteľov týchto cieľov, ktorí by chceli a vedeli ako ich splniť. Prípravu darčekov dostal na starosť externý spolupracovník a prípravu webu brigádnička – študentka informatiky. V priebehu mesiaca boli tieto operatívne, ale pre úspech marketingu nevyhnutné ciele, splnené.

Ak chceme zaviesť riadenie podľa cieľov, je potrebné mať stanovené ciele a mať ich majiteľov. Riadenie podľa cieľov teda vyžaduje flexibilitu organizačných štruktúr, pretože mnohokrát potrebujeme plniť ciele, ktoré „nie sú v náplni práce nikoho”. Preto organizačný a pracovný poriadok, ako aj metodika popisu pracovných miest, musia tento fakt rešpektovať.

Stanovovanie cieľov

Pre úspešné riadenie podľa cieľov je potrebné v prvom rade dosiahnuť súhlas s cieľmi, ktoré má spoločnosť stanovené. Znamená to, že všetci zamestnanci tieto ciele poznajú a súhlasia s nimi.

Napríklad ak chceme, aby komunikácia so zákazníkmi v predajni bola efektívnejšia, viac podporovala nákupné správanie, musíme najprv dosiahnuť, aby predavači akceptovali, že svojou komunikáciou môžu zvýšiť predaj. Dôležité je, aby sme dosiahli ich súhlas s takouto úlohou, pretože podporuje dosiahnutie cieľa - „zvýšenie kvality predajnej komunikácie”.

Tento príklad ukazuje, že globálny cieľ - „zvýšenie kvality predajnej komunikácie”, môžeme dosiahnuť len za podmienky, že pre jeho realizáciu stanovíme podmienky, alebo čiastkové ciele, ktoré tvoria postupnosť, kedy dosiahnutie jedného čiastkového cieľa umožňuje postup v dosahovaní celkového cieľa.


V prípade tohto cieľa – „zvýšenie kvality predajnej komunikácie” – to znamená definovanie najmenej týchto cieľov:

  • audit komunikácie na predajni – výstupom je definovanie silných a slabých stránok tejto komunikácie,

  • stanovenie zásad predajnej komunikácie,

  • definovanie potrieb tréningu zamestnancov,

  • realizácia tréningu,

  • monitorovanie zmenenej komunikácie na predajni a korigovanie odchýlok od požadovaného stavu.

Ku každému takto stanovenému čiastkovému cieľu si priradíme termín splnenia a majiteľa tohto cieľa. Práve „priradenie cieľa k vlastníkovi” predstavuje kľúčový problém, pretože toto spojenie vyžaduje súhlas pracovníka a súlad so schopnosťami pracovníka. Ak uvažujeme o priradení cieľa k vlastníkovi (nositeľovi), musíme najprv uvážiť, či má pre danú úlohu schopnosti – to je najdôležitejší fakt v riadení podľa cieľov.

V posledných rokoch sa stali veľmi modernými koncepcie tzv. emočnej inteligencie, ktorá je údajne oveľa dôležitejšia ako