dnes je 31.5.2020

Input:

Adaptácia nových zamestnancov na pracovisku

16.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.04.1.1 Adaptácia nových zamestnancov na pracovisku

Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert.

Súčasťou onboarding je zoznámenie nového zamestnanca s pracovnou náplňou a podmienkami práce, vytváranie vzťahov ku kolegom, nadriadeným aj k celej organizácii a formovanie pocitu spolupatričnosti, zodpovednosti a lojality k zamestnávateľovi. Ruka v ruke so spokojnosťou a motiváciou prichádza žiaduci pracovný výkon. Ak je onboarding úspešný, obohatí organizáciu spokojný a perspektívny zamestnanec. V prípade, že adaptačný proces zlyhá, pracovný pomer väčšinou skončí ešte v skúšobnej dobe. Je to pre obe strany frustrujúci zážitok a tiež nezanedbateľná finančná a časová strata pre zamestnávateľov. Alebo sa dôsledky nepodareného štartu môžu prejaviť neskôr zníženým pracovným výkonom a častými absenciami zamestnancov.

Na čo sa zamerať, aby adaptácia prebehla úspešne a s maximálnym efektom pre obe strany?

Príprava procesu adaptácie

Začleňovanie zamestnanca do pracovného kolektívu fakticky začína ešte pred podpísaním pracovnej zmluvy. Na nového zamestnanca pôsobí už spôsob a priebeh výberového konania a všetky ďalšie kontakty s budúcim zamestnávateľom a jeho zástupcami.

Ako jeden z kľúčových momentov pre vytvorenie prvého dojmu sa javí slušné a transparentné konanie zo strany zamestnávateľa, odhalenie všetkých nejasností a zoznámenie sa s plánom a cieľom adaptácie vrátane stanovenia garanta celého procesu.

Pre ľahšiu orientáciu a zapracovanie sa osvedčuje vytvoriť dokument, ktorý popisuje proces a inštruktáže zamestnanca a jeho zoznamovanie sa s pracovnou náplňou, so spolupracovníkmi a s pracoviskom. Odporúča sa vytvoriť univerzálny firemný manuál, čiže manuál so všetkými informáciami o zamestnávateľovi. Využiť možno do istej miery informačné technológie (intranet, e-learning). Neoddeliteľnou súčasťou vstupných dokumentov by mal byť podrobný popis pracovnej náplne, kompetencií a zodpovedností a písomné vyjadrenie finančného ohodnotenia.

Zahájenie spolupráce

Dôležitým a, bohužiaľ, niekedy zanedbávaným momentom začiatku adaptácie je uvedenie zamestnanca na pracovisko. Tejto úlohy by sa mal ujať najvyššie postavený manažér a mal by oficiálne “odovzdať“ nového zamestnanca jeho priamemu nadriadenému, predstaviť budúcim kolegom, vyjadriť mu dôveru a popriať pracovné úspechy. Je to slávnostná a dôležitá chvíľa, ktorá odštartuje proces orientácie, zaúčanie a začleňovanie zamestnancov.

V prvých dňoch nastáva čas na komentovanú prehliadku pracoviska a priestorov, v ktorých sídli organizácia. Ďalej na vybavenie potrebných formalít na personálnom a mzdovom oddelení. Firemná príručka poslúži k odovzdaniu informácií o vnútropodnikových normách, firemnej stratégii, kultúre i dress-code, a tiež o zamestnaneckých benefitoch. Tento súbor vstupných dokumentov tvorí základný informačný balíček. Nasleduje zoznámenie s pracovným poriadkom, sociálno-hygienickými podmienkami, ďalej prebehne školenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany.

Zamestnancovi je pridelené pracovné miesto a vydané zariadenie potrebné na výkon práce (počítač, stôl, náradie, ochranné prostriedky atď.). V prípade zaškolenia je vytvorený individuálny vzdelávací a časový plán a pridelený školiteľ či mentor, ktorý zamestnanca inštruuje a nenápadne dohliada. Opomenúť nemožno ani schopnosť mentora nadchnúť nového človeka pre spoločnú vec. Pre celý proces adaptácie je menovaný garant, najčastejšie priamy nadriadený, ktorý koordinuje a kontroluje plnenie adaptačného plánu.

Vplyv na hladké začlenenie má tiež celková atmosféra v organizácii, firemná kultúra i praktické usporiadanie a estetika pracoviska. Potrebné pre úspešnú adaptáciu je vyjadrenie rešpektu novému zamestnancovi, ústretové privítanie kolegov a nadriadených a nevyhnutná informačná a psychická podpora. Samozrejmosťou by mala byť otvorenosť zamestnávateľa zodpovedať otázky a prijať námety zamestnancov, a to ako k zneniu pracovnej zmluvy, tak k plánu a priebehu adaptácie a ďalším dokumentom obsiahnutým vo vstupnom balíčku.

Adaptácia a skúšobná lehota

Po nástupe zažíva zamestnanec mnoho zmien a nových situácií, získava množstvo informácií, zvyká si na nové prostredie, ľudí a pravidlá a podľa svojich možností sa prispôsobuje (adaptuje). Tu je podstatné poskytovať množstvo kladných podnetov a povzbudenie. Na