Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

448/2008 Z.z., Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.1.2019

448/2008 Z.z.
Zákon
z 30. októbra 2008
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
317/2009 Z.z.
1. 11. 2009
mení § 84 a poznámky pod čiarou
332/2010 Z.z.
3. 8. 2010
mení § 8
551/2010 Z.z.
30. 12. 2010
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
551/2010 Z.z.
1. 3. 2011
mení a dopĺňa 34 novelizačných bodov
50/2012 Z.z.
1. 3. 2012
mení a dopĺňa 37 novelizačných bodov
185/2012 Z.z.
29. 6. 2012
mení § 72 a § 110c
413/2012 Z.z.
20. 12. 2012
dopĺňa § 106
413/2012 Z.z.
1. 1. 2013
dopĺňa § 110e
485/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 226 novelizačných bodov
185/2014 Z.z.
1. 7. 2014
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
219/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa § 61, § 84 a poznámku pod čiarou
376/2014 Z.z.
1. 2. 2015
dopĺňa § 110w
345/2015 Z.z.
15. 12. 2015
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení poznámky pod čiarou
40/2017 Z.z.
1. 3. 2017
mení a dopĺňa 63 novelizačných bodov
331/2017 Z.z.
30. 12. 2017
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
331/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 214 novelizačných bodov
351/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
156/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení §33a
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 64, § 86 a § 88
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 63, § 79 a § 88
289/2018 Z.z.
1. 11. 2018
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb.
§ 2
Vymedzenie sociálnej služby
(1) Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na
a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,
f) zabezpečenie starostlivosti o dieťa z dôvodu situácie v rodine, ktorá vyžaduje pomoc pri starostlivosti o dieťa.
(2) Nepriaznivá sociálna situácia podľa tohto zákona je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy
a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b) pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností,
c) pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do siedmich rokov veku,
d) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: