dnes je 27.10.2020

Praktické informácie - Daň z príjmov - Daňovo-odvodové povinnosti daňovníka

Daňovo odvodové povinnosti daňovníka s príjmami zo závislej činnosti, plynúcimi z trvalého pracovného pomeru - 2018

Daňovník

      / daňovníčka

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

(NČZD)

Aktuálna výška NČZD

pre rok 2018

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela (NČZDM)

Aktuálna výška NČZDM pre rok 2018 a ďalšie podmienky jej uplatnenia

Doklad potrebný na uplatnenie NČZD/NČZDM

Forma uplatnenia NČZD/NČZDM

Daňový bonus aktuálna výška pre rok 2018

Doklad potrebný na uplatnenie daňového bonusu

Poistné do Sociálnej a zdravotnej poisťovne

Zamestnanec

Len z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona.

1. Ak ZD daňovníka je ≤ 100 násobok PŽM, tak NČZD predstavuje 19,2 násobok PŽM.             

2.Ak ZD daňovníka > 100 násobok PŽM, dochádza k pomernému kráteniu NČZD, podľa vzorca:

NČZD je suma rozdielu 44,2 násobku PŽM a ¼ ZD daňovníka.

19,2 - násobok sumy PŽM                        

 

3 830,02 €

1. Ak ZD manžela je ≤ sume 176,8 násobok PŽM a manželka nemá príjmy, tak NČZDM je 19,2 násobku PŽM. Ak manželka má príjmy, suma ročnej NČZDM sa zníži o sumu jej vlastných príjmov.                                                      2.Ak ZD manžela je > 176,8 násobku PŽM dochádza k pomernému kráteniu výšky NČZDM. NČZDM je suma rozdielu 63,4 násobku PŽM a ¼ ZD manžela. Rovnako ako v bode 1., ak manželka má vlastné príjmy, následne sa suma zníži o sumu jej vlastných príjmov.

NČZDM sa uplatní za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky:

● starala sa o vyživované maloleté dieťa alebo

● poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo

●bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo

● sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo

● sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

19,2 - násobok sumy PŽM                        

3 830,02 €

1.Podpísané vyhlásenie u zamestnávateľa, žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania/daňové priznanie (NČZD)

2. Pri ročnom zúčtovaní sobášny list (NČZDM) a tiež aj

- čestné vyhlásenie o výške vlastných príjmov manželky

- napr. rodný list dieťaťa, posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa, rozhodnutie o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie, potvrdenie z úradu práce o zaradení do evidencie uchádzačov, posudok o tom, že ide o občana so zdravotným postihnutím alebo občana s ťažkým zdravotným postihnutím,

1. NČZD – priebežne mesačne vo výške 1/12 v prípade podpísania vyhlásenia u zamestnávateľa

alebo

Ročné zúčtovanie u zamestnávateľa / daňové priznanie

 

2. NČZDM

Na konci roka: Ročné zúčtovanie u zamestnávateľa / daňové priznanie

21,56 € od 1.1.2018

Rodný list dieťaťa / potvrdenie o návšteve školy od 16 do 25 rokov veku dieťaťa alebo potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa.

35,2% zamestnávateľ, 13,4% zamestnanec

    Študent 

Len z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona.

1. Ak ZD daňovníka je ≤ 100 násobok PŽM, tak NČZD predstavuje 19,2 násobok PŽM.             

2.Ak ZD daňovníka > 100 násobok PŽM, dochádza k pomernému kráteniu NČZD, podľa vzorca:

NČZD je suma rozdielu 44,2 násobku PŽM a ¼ ZD daňovníka.

19,2 - násobok sumy PŽM                                    3 830,02 €

1. Ak ZD manžela je ≤ sume 176,8 násobok PŽM a manželka nemá príjmy, tak NČZDM je 19,2 násobku PŽM. Ak manželka má príjmy, suma ročnej NČZDM sa zníži o sumu jej vlastných príjmov.                                                      2.Ak ZD manžela je > 176,8 násobku PŽM dochádza k pomernému kráteniu výšky NČZDM. NČZDM je suma rozdielu 63,4 násobku PŽM a ¼ ZD manžela. Rovnako ako v bode 1., ak manželka má vlastné príjmy, následne sa suma zníži o sumu jej vlastných príjmov.

NČZDM sa uplatní za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky:

● starala sa o vyživované maloleté dieťa alebo

● poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo

●bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo

● sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo

● sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

19,2 - násobok sumy PŽM                        

3 830,02 €

1.Podpísané vyhlásenie u zamestnávateľa, žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania/daňové priznanie (NČZD)

2. Pri ročnom zúčtovaní sobášny list (NČZDM) a tiež aj

-  čestné vyhlásenie o výške vlastných príjmov manželky

- napr. rodný list dieťaťa, posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa, rozhodnutie o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie, potvrdenie z úradu práce o zaradení do evidencie uchádzačov, posudok o tom, že ide o občana so zdravotným postihnutím alebo občana s ťažkým zdravotným postihnutím,

1.NČZD – priebežne mesačne vo výške 1/12 v prípade podpísania vyhlásenia u zamestnávateľa

alebo

Ročné zúčtovanie u zamestnávateľa / daňové priznanie

 

2. NČZDM

Na konci roka:

Ročné zúčtovanie u zamestnávateľa / daňové priznanie

21,56 € od 1.1.2018

Rodný list dieťaťa / potvrdenie o návšteve školy od 16 do 25 rokov veku dieťaťa

alebo potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa.

35,2% zamestnávateľ,  13,4% zamestnanec

Dôchodca k alebo od 1.1.

príslušného kalendárneho

roka 

Len z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona.

Na NČZD vzniká nárok  len v prípade, ak ročná úhrnná výška dôchodku je nižšia ako NČZD. Uplatňovanie NČZD v priebehu roka nie je možné, uplatní sa len prostr. ročného zúčtovania alebo daňového priznania.

Vo výške rozdielu

19,2 - násobku sumy PŽM                                 3 830,02 €

úhrnnou sumou dôchodku

1.Ak ZD manžela je ≤ sume 176,8 násobok PŽM a manželka nemá príjmy, tak NČZDM je 19,2 násobku PŽM. Ak manželka má príjmy, suma ročnej NČZDM sa zníži o sumu jej vlastných príjmov.                                                            2.Ak ZD manžela je > 176,8 násobku PŽM dochádza k pomernému kráteniu výšky NČZDM. NČZDM je suma rozdielu 63,4 násobku PŽM a ¼ ZD manžela. Rovnako ako v bode 1., ak manželka má vlastné príjmy, následne sa suma zníži o sumu jej vlastných príjmov.

 NČZDM sa uplatní za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky:

● starala sa o vyživované maloleté dieťa alebo

● poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo

●bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo

● sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo

● sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

19,2 - násobok sumy PŽM                        

3 830,02 €

1.Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania/daňové priznanie (NČZD)

2. Pri ročnom zúčtovaní sobášny list (NČZDM) a tiež aj

-  čestné vyhlásenie o výške vlastných príjmov manželky

- napr. rodný list dieťaťa, posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa, rozhodnutie o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie, potvrdenie z úradu práce o zaradení do evidencie uchádzačov, posudok o tom, že ide o občana so zdravotným postihnutím alebo občana s ťažkým zdravotným postihnutím,

Ročné zúčtovanie u zamestnávateľa / daňové priznanie

 

2. NČZDM

Na konci roka:

Ročné zúčtovanie u zamestnávateľa / daňové priznanie

21,56 € od 1.1.

2018

Rodný list dieťaťa / potvrdenie o návšteve školy od 16 do 25 rokov veku dieťaťa

alebo potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa.

31,2 % zamestnávateľ, 9,4 % zamestnanec

Ak pracuje na PP, neplatí Invalidné dôchodkové poistenie  a postenie v 

nezamestna-nosti.

Ak pracuje na dohodu, neplatí ZP a nemocenské poistenie.

 

 

 

 

 

 

Dôchodca od 2.1.

príslušného kalendárneho

roka 

Len z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona.

1. Ak ZD daňovníka je ≤ 100 násobok PŽM, tak NČZD predstavuje 19,2 násobok PŽM.             

2.Ak ZD daňovníka > 100 násobok PŽM, dochádza k pomernému kráteniu NČZD, podľa vzorca:

NČZD je suma rozdielu 44,2 násobku PŽM a ¼ ZD daňovníka.

19,2 - násobok sumy PŽM                                  3 830,02 €

 1.Ak ZD manžela je ≤ sume 176,8 násobok PŽM a manželka nemá príjmy, tak NČZDM je 19,2 násobku PŽM. Ak manželka má príjmy, suma ročnej NČZDM sa zníži o sumu jej vlastných príjmov.                                                      2.Ak ZD manžela je > 176,8 násobku PŽM dochádza k pomernému kráteniu výšky NČZDM. NČZDM je suma rozdielu 63,4 násobku PŽM a ¼ ZD manžela. Rovnako ako v bode 1., ak manželka má vlastné príjmy, následne sa suma zníži o sumu jej vlastných príjmov.

 NČZDM sa uplatní za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky:

● starala sa o vyživované maloleté dieťa alebo ● poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo

●bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo

● sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo

● sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

19,2 - násobok sumy PŽM                   

3 830,02 €

1.Podpísané vyhlásenie u zamestnávateľa, žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania/daňové priznanie (NČZD)

2. Pri ročnom zúčtovaní sobášny list (NČZDM) a tiež aj

-  čestné vyhlásenie o výške vlastných príjmov manželky

- napr. rodný list dieťaťa, posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa, rozhodnutie o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie, potvrdenie z úradu práce o zaradení do evidencie uchádzačov, posudok o tom, že ide o občana so zdravotným postihnutím alebo občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

1. NČZD – priebežne mesačne vo výške 1/12 v prípade podpísania vyhlásenia u zamestnávateľa

alebo

Ročné zúčtovanie u zamestnávateľa / daňové priznanie

 

2. NČZDM –

Ročné zúčtovanie u zamestnávateľa / daňové priznanie

21,56 € od 1.1.

2018

Rodný list dieťaťa / potvrdenie o návšteve školy od 16 do 25 rokov veku dieťaťa

alebo potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa.

35,2% zamestnávateľ, 13,4% zamestnanec

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Čo vám prezradí, že vaši zamestnanci začínajú vyhárať?

Lektor: PaedDr. Elena Moravčíková, ACC

Dátum: 28.10.2020

Čas konania: 10:00 - 11:00

Požiarna ochrana v administratívnych budovách

Lektor: Mgr. Kristina Iudita Kmety

Dátum: 28.10.2020

Čas konania: 15:30 - 16:30

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Darček k Vášmu predplatnému
Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 (júl 2020)
EDITOVATEĽNÉ FORMULÁRE
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA