dnes je 27.10.2020

Praktické informácie - Sociálne poistenie - Sadzobník pokút - SZČO

Samostatne zárobkovo činná osoba

 

1.   výpis z daňového priznania za príslušný kalendárny rok (ďalej len „výpis“)

(§ 228 ods. 1 a 2 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2010)

a)    predloženie výpisu po lehote

16,60 – 166,00 EUR / 1 výpis

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

b)    nepredloženie výpisu vôbec

33,20 – 332,00 EUR / 1 výpis

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 

2.   prihlásenie (odhlásenie) na nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie

(§ 228 ods. 3 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2010 a § 228 ods. 1 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2014)

a)    prihlásenie (odhlásenie) po lehote za každý deň omeškania

0,03 – 3,32 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

b)    neprihlásenie (neodhlásenie) vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,03 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 

3.   oznámenie prerušenia poistenia

(§ 228 ods. 4 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2010 a § 228 ods. 2 zákona v znení účinnom od 1. januára 2011)

a)    oznámenie prerušenia poistenia po lehote za každý deň omeškania

0,03 – 3,32 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

b)    neoznámenie prerušenia poistenia vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,03 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 

4.   oznámenie zmeny mena, priezviska, trvalého pobytu a zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný pobyt

(§ 228 ods. 5 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2010 a § 228 ods. 3 zákona v znení účinnom

od 1. januára 2011)

a)     oznámenie zmeny po lehote za každý deň omeškania

0,03 – 3,32 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

b)     neoznámenie zmeny vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,03 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 

5.  oznámenie štátu a zmeny štátu

(§ 228 ods. 6 zákona v znení účinnom od 1. januára 2009 do 31. decembra 2010 a § 228 ods. 4 zákona v znení účinnom od 1. januára 2011 do 29. februára 2012)

a)      oznámenie štátu po lehote za každý deň omeškania

0,03 – 3,32 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

b)      neoznámenie štátu vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,03 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

c)      oznámenie zmeny štátu po lehote za každý deň omeškania

0,03 – 3,32 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

d)      neoznámenie zmeny štátu vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,03 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 

6.     neuvedenie variabilného symbolu a špecifického symbolu pri platení poistného, penále, pokuty

(§ 142 ods. 7 zákona v znení zákona č. 69/2012 Z.z.)

3,32 – 16,60 EUR / 1 platba

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 

7.     oznámenie výšky príjmov a výdavkov zo zárobkovej činnosti podľa § 3ods. 3 zákona v znení účinnom od 1. januára 2011 a oznámenie skutočností rozhodujúcich na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia

(§ 228 ods. 1 zákona v znení účinnom od 1. januára 2015)

a)       oznámenie výšky príjmov a výdavkov po lehote za každý deň omeškania od právoplatného určenia príslušnosti k právnym predpisom Slovenskej republiky

0,03 – 3,32 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

b)       neoznámenie výšky príjmov a výdavkov vôbec za každý deň omeškania od právoplatného určenia príslušnosti k právnym predpisom Slovenskej republiky

0,03 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

c)       oznámenie výšky príjmov a výdavkov po lehote za každý deň omeškania v bežnom roku

0,03 – 3,32 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

d)       neoznámenie výšky príjmov a výdavkov vôbec za každý deň omeškania v bežnom roku

0,03 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

e)       oznámenie dátumu vzniku oprávnenia na vykonávanie alebo prevádzkovanie činnosti predložením príslušného oprávnenia po lehote za každý deň omeškania

0,03 – 3,32 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

f)        neoznámenie dátumu vzniku oprávnenia na vykonávanie alebo prevádzkovanie činnosti nepredložením príslušného oprávnenia vôbec za každý deň omeškania

0,03 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

g)       oznámenie dátumu, od kedy nie je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie činnosti predložením príslušného dokumentu po lehote za každý deň omeškania

0,03 – 3,32 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

h)       neoznámenie dátumu, od kedy nie je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie činnosti nepredložením príslušného dokumentu vôbec za každý deň omeškania

0,03 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 

 

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a osoba dobrovoľne poistená v nezamestnanosti

 

neuvedenie variabilného symbolu a špecifického symbolu pri platení poistného, penále, pokuty

(§ 142 ods. 7 zákona v znení zákona č. 69/2012 Z.z.)

3,32 – 16,60 EUR / 1 platba

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Čo vám prezradí, že vaši zamestnanci začínajú vyhárať?

Lektor: PaedDr. Elena Moravčíková, ACC

Dátum: 28.10.2020

Čas konania: 10:00 - 11:00

Požiarna ochrana v administratívnych budovách

Lektor: Mgr. Kristina Iudita Kmety

Dátum: 28.10.2020

Čas konania: 15:30 - 16:30

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Darček k Vášmu predplatnému
Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 (júl 2020)
EDITOVATEĽNÉ FORMULÁRE
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA