Darček mesiaca
Vybrané príklady účtovania zásob vlastnej výroby v seniorských centrách

 

EDITOVATEĽNÉ FORMULÁRE

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Nová registračná povinnosť pre neziskové organizácie od 1. novembra 2018Garancia

19.3.2018, JUDr. Simona Laktišová Dvořák Hager &Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela, ktorá bola vyhlásená v Zbierke zákonov pod číslom 52/2018 Z.z., predstavuje omeškanú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o ...
viac

Rehabilitácia v geriatriiGarancia

19.3.2018, Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Ing. Jarmila Dučaiová U seniorov sa často stretávame s ohraničením fyzickej aktivity. Veľa osôb napriek vysokému kalendárnemu veku, prezentuje aktívny spôsob života. V tomto veku musíme rátať s mnohými funkčnými obmedzeniami. U ...
viac

Termín zostavenia účtovnej závierky v neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne-prospešné službyGarancia

14.3.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jana Vršková Ak nezisková organizácia nemá povinnosť podať daňové priznanie, ani povinnosť auditu, je povinná zostaviť svoju účtovnú závierku a výročnú správu v súlade s § 34 ods. 1 zákona o neziskových organizáciách do 30. júna a následne do 15. júla ju ...
viac

Zamestnanecké výhodyGarancia

13.3.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanecké výhody sú neoddeliteľnou súčasťou odmeňovania. Treba si však uvedomiť, že ide o nepriamu hmotnú formu odmeňovania nad rámec povinných dávok. Zamestnávateľ ich poskytuje dobrovoľne a v rámci svojich možností. Zametnanecké ...
viac

Stupne sluchového postihnutiaGarancia

13.3.2018, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jarmila Dučaiová, PhDr. Iveta Ondriová, PhD. Stupeň sluchového postihnutia sa určuje podľa viacerých kritérií. U nás sa na posudzovanie stupňa postihnutia používa intenzita zvukového podnetu vyjadrená v decibeloch (dB - jednotka intenzity zvuku). Poznáme ...
viac

Odmeňovanie zamestnancov neziskovej organizácieGarancia

12.3.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 553/2003 Z.z.o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odmeňovaní“) pozitívne aj negatívne definuje v ...
viac

Ciele a úlohy prípravy na aktívne starnutieGarancia

12.3.2018, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V súčasnosti sa presadzuje názor, že stanovený vek pre odchod do dôchodku treba chápať ako možnosť, ale nie ako povinnosť ukončenia pracovnej činnosti. Tým osobám, ktorým to zdravotný stav umožňuje a ktoré sú ochotné pokračovať v ...
viac
ZámokPrístupné pre: O senioroch profi plus

Employer branding ako novodobý trendGarancia

9.3.2018, Michaela Šindlerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Každá spoločnosť má svoje špecifiká. Svoju históriu a firemnú kultúru. Podľa hodnôt a filozofie, ktorú zastávajú, vyberajú aj svojich zamestnancov tak, aby im vyhovovali do tímov a aj ako jednotlivci. V súčasnej dobe sa rozšíril pojem „ ...
viac

Dočasné pridelenie zamestnancov v roku 2018Garancia

7.3.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Problematiku dočasného pridelenia (tzv. požičiavania) zamestnancov v súčasnosti upravuje Zákonník práce ( ZP ) v § 58 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (najmä § 29 až § 31 ). Právna úprava rozlišuje tzv. pravé a nepravé DP ...
viac

Náklady na správnu činnosť neziskových organizácií - účtovanie na účte 521 - Mzdové nákladyGarancia

7.3.2018, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na tomto účte sa účtujú všetky požitky zamestnancov zo závislej činnosti a mzdy v brutto sumách vrátane dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru. Do hrubej mzdy sa započítava aj naturálna mzda, ak je súčasťou mzdy. Na tomto účte ...
viac
Najčítanejšie

Vzor darovacej zmluvyGarancia

2.1.2018, JUDr. Igor Zbojan, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Stiahnuť vzor DAROVACIA ZMLUVA uzavretá podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka   medzi Darcom:   Meno, priezvisko, titul: ............................................... Rodné císlo: ....................................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Starobný dôchodca a odstupnéGarancia

16.5.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Starobný dôchodca, ktorý poberá dôchodok a aj pracuje na dobu neurčitú. Má nárok na odstupné a odchodné pri skončení pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti a v akej výške? Otázka je príliš všeobecná. Nie je uvedené napr. koľko rokov zamestnanec ...
viac

Komentár k ZP § 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeruArchív

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru (1) Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, a)  zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Výmera dovolenky pre odborných zamestnancov na rok 2015Archív

18.4.2015, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Aká je výmera dovolenky pre odborných zamestnancov na rok 2015? V zmysle § 103 ods. 3 ZP je dovolenka za kalendárny rok riaditeľa školy, riaditeľa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, riaditeľa špeciálneho výchovného zariadenia a ich zástupcov, ...
viac

Žiadosť o odblokovanie účtu - formulárGarancia

10.11.2014, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Ján Malý, Seniorský domov PLUS, Nová 34, 800 00 Bratislava Exekútorský úrad Trenčín JUDr. XXXX, súdny exekútor Krivá 6 000 00 Trenčín Vec: Žiadosť o odblokovanie účtu k spis. zn.: EX 333/2012 Dolu podpísaný Ján Malý, nar. 14. ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 22/2018 Z.z. ustanovuje spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (vyšlo dňa: 31.1.2018 v čiastke č. 12)
  • 23/2018 Z.z. novela výn. č. 410/2008 Z.z. (vyšlo dňa: 31.1.2018 v čiastke č. 12)
  • 34/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 296/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.2.2018 v čiastke č. 18)
  • 35/2018 Z.z. novela op. č. 588/2003 Z.z. (vyšlo dňa: 14.2.2018 v čiastke č. 19)
  • 52/2018 Z.z. novela zák. č. 297/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 1.3.2018 v čiastke č. 27)
  • 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 61/2018 Z.z. novela zák. č. 305/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 63/2018 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 67/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
,
Lektor:
Uplatnite vhodný štýl vedenia ľudí a naučte sa motivovať podriadených k vyšším výkonom! Prihláška tu!
21.3.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2018. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
20.6.2018, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
9.4.2018, Vysoké Tatry
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: