Darček mesiaca
Vybrané príklady účtovania zúčtovacích vzťahov v seniorských centrách

 

EDITOVATEĽNÉ FORMULÁRE

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Nárok na prestávku v práci v roku 2017Garancia

25.9.2017, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnali sme zamestnanca na päťhodinový pracovný úväzok. Podľa Zákonníka práce (ZP) je povinnosťou zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi prestávku po šiestich odpracovaných hodinách. Je na rozhodnutí zamestnanca, či si chce čerpať ...
viac

Komplexná domáca starostlivosť u seniorovGarancia

25.9.2017, Mgr. Blažena Litvínová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Mgr. Blažena Litvínová Základným zámerom súčasnej koncepcie komplexnej domácej starostlivosti je umožniť pacientom zotrvávať čo najdlhšie v domácom prostredí, ktoré prispieva k ich psychickej pohode a zohráva významnú úlohu v procese ...
viac

Novela zákona o e-Governmente účinná od 1. novembra 2017Garancia

20.9.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Parlament v stredu 6. septembra 2017 schválil novelu zákona o e-Governmente. Novela reaguje na prvé skúsenosti s povinným výkonom verejnej moci elektronicky (platí od 1. novembra 2016, pozn.), ako aj na schválenú Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy. ...
viac

Zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2016Garancia

19.9.2017, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (ďalej len „RZZP") legislatívne upravuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších zmien a doplnkov a tiež vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 116/2004 Z. ...
viac

Seniori sa podľa vedcov a lekárov nemusia báť kávyGarancia

19.9.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vedeli ste, že konzumácia kávy zlepšuje seniorom pamäť a znižuje riziko mozgovej mŕtvice? Možno to znie neuveriteľne, ale je to tak. Dôchodcovia nemusia mať obavy z konzumácie kávy. Naopak, jej pravidelné pitie má pozitívny vplyv na ľudské zdravie, a to ...
viac

Zmeny v schválenom zákone o verejnom obstarávaní od 1. novembra 2017Garancia

18.9.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Parlament schválil novelu zákona o verejnom obstarávaní. Tá nadobudne účinnosť 1. novembra 2017. Zmeny, ktoré poslanci NR SR odobrili vo štvrtok 14. septembra 2017, majú umožniť zefektívnenie, zjednodušenie, zjednotenie a zrýchlenie postupov verejného ...
viac

NR SR schválila zákon o verejnej výskumnej inštitúciiGarancia

18.9.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poslanci Národnej rady SR vo štvrtok 7. septembra 2017 schválili návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii. Nová právna úprava má umožniť transformovať výskumné organizácie na verejné výskumné inštitúcie. Cieľom zákona je vytvoriť nový typ právnickej osoby, ...
viac
Najčítanejšie

Vzor darovacej zmluvyGarancia

26.5.2015, JUDr. Igor Zbojan, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Stiahnuť vzor DAROVACIA ZMLUVA uzavretá podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka   medzi Darcom:   Meno, priezvisko, titul: ............................................... Rodné císlo: ....................................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Žiadosť o odblokovanie účtu - formulárGarancia

10.11.2014, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Ján Malý, Seniorský domov PLUS, Nová 34, 800 00 Bratislava Exekútorský úrad Trenčín JUDr. XXXX, súdny exekútor Krivá 6 000 00 Trenčín Vec: Žiadosť o odblokovanie účtu k spis. zn.: EX 333/2012 Dolu podpísaný Ján Malý, nar. 14. ...
viac

Nový zákon o sociálnej práci účinný od 1.1.2015Garancia

27.10.2014, JUDr. Paula Babicová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nový zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudne účinnosť s výnimkou vybraných ustanovení 1. januára ...
viac

Možnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru v roku 2015 so zamestnancomArchív

20.11.2015, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď, ktorý vo firme pracuje od 24. 11. 2014, teda menej ako jeden rok (na dobu neurčitú), z dôvodu neuspokojivého plnenia si pracovných povinností. Na to bol pracovník upozorňovaný ústne, nie písomne. Prosím Vás o vzor ...
viac

Komentár k ZP § 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeruGarancia

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru (1) Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, a)  zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 95/2017 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)
  • 97/2017 Z.z. novela zák. č. 43/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 27.4.2017 v čiastke č. 47)
  • 124/2017 Z.z. novela vyhl. č. 259/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 29.5.2017 v čiastke č. 57)
  • 125/2017 Z.z. novela vyhl. č. 533/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 29.5.2017 v čiastke č. 57)
  • 141/2017 Z.z. novela zák. č. 530/2003 Z. z. a č. 71/1992 Zb. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 143/2017 Z.z. novela zák. č. 378/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 150/2017 Z.z. novela zák. č. 355/2007 Z. z. a č. 442/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 180/2017 Z.z. novela zák. č. 289/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 6.7.2017 v čiastke č. 74)
  • 184/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 194/2017 Z.z. nanovo ustanovuje vzory ponukových listov v súvislosti so zmenou zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vyšlo dňa: 25.7.2017 v čiastke č. 80)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
6.10.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Štefečková
Uplatnite vhodný štýl vedenia ľudí a naučte sa motivovať podriadených k vyšším výkonom! Prihláška tu!
2.10.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
27.9.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
28.9.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: