Darček mesiaca
Vybrané príklady účtovania zásob vlastnej výroby v seniorských centrách

 

EDITOVATEĽNÉ FORMULÁRE

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Postup pri poskytovaní prvej pomociGarancia

25.4.2018, Ing. Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhodnotenie situácie: Konať rozvážne, premyslene a rýchlo. Zistiť k čomu došlo, za účelom určenia správneho postupu pri pomoci postihnutému. Vyhodnotenie situácie: Konať rozvážne, premyslene a rýchlo. Zistiť k čomu došlo, za ...
viac

Použitie príspevkov získaných z verejnej zbierkyGarancia

25.4.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak má účtovná jednotka viacero zbierok alebo účtuje na účte 412 aj iné druhy fondov, je potrebné si vytvoriť analytické účty k tomuto účtu. Získané finančné prostriedky z verejnej zbierky sa môžu používať aj v priebehu niekoľkých účtovných ...
viac

Komentár k ZP § 5 Právne vzťahy s cudzím prvkom, dočasné vysielanieGarancia

24.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
  § 5 (1) Pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnancami vykonávajúcimi prácu na území Slovenskej republiky a zahraničným zamestnávateľom, ako aj medzi cudzincami a osobami bez štátnej príslušnosti pracujúcimi na území Slovenskej ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Určenie mzdových podmienok v pracovnej zmluve v roku 2018Garancia

24.4.2018, JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonník práce v § 43 zakotvuje obsahové náležitosti pracovnej zmluvy a rozlišuje podstatné, pravidelné a náhodné obsahové náležitosti. Je možné mať samostatne k pracovnej zmluve, ak bude v pracovnej zmluve uvedené, že je jej ...
viac

Compliance vo farmakoterapiiGarancia

23.4.2018, Mgr. Blažena Litvínová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Mgr. Blažena Litvínová Compliance zo strany pacienta znamená snahu pacienta riadiť sa pokynmi lekára. Ide hlavne o užívanie správneho lieku a správneho počtu tabliet, ale taktiež o správnu dobu, kedy je liek nutné užiť. Compliance zo ...
viac

Novela zákona o neziskových organizáciách od 1. mája 2018Garancia

23.4.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
V zákone o neziskových organizáciách dochádza k vypusteniu ustanovenia, podľa ktorého sa nezisková organizácia zruší, ak neuloží výročnú správu vo verejnej časti registra účtovných závierok. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dňa 13. marca 2018 ...
viac

Komentár k ZP § 130 Výplata mzdyGarancia

20.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 130 Výplata mzdy (1) Vyplácaná mzda sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor, ak kolektívna zmluva alebo zamestnávateľ vo vnútornom predpise neustanovujú priaznivejšiu úpravu zaokrúhľovania mzdy v prospech zamestnanca. Mzda sa ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k ZP § 41 Predzmluvné vzťahyGarancia

20.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
DRUHÁ ČASŤ PRACOVNÝ POMER § 41 Predzmluvné vzťahy (1) Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť fyzickú osobu s právami a povinnosťami, ktoré pre ňu vyplynú z pracovnej zmluvy, s pracovnými podmienkami ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k ZP § 232 Odborová organizáciaGarancia

20.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 232 (1) Ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe viaceré odborové organizácie, musí zamestnávateľ v prípadoch týkajúcich sa všetkých alebo väčšieho počtu zamestnancov, ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo kolektívna zmluva ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k ZP § 52 Domácka práca a teleprácaGarancia

19.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 52 Domácka práca a telepráca (1) Pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste (ďalej len „domácka práca”) alebo vykonáva ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najčítanejšie

Vzor darovacej zmluvyGarancia

2.1.2018, JUDr. Igor Zbojan, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Stiahnuť vzor DAROVACIA ZMLUVA uzavretá podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka   medzi Darcom:   Meno, priezvisko, titul: ............................................... Rodné císlo: ....................................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Starobný dôchodca a odstupnéGarancia

16.5.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Starobný dôchodca, ktorý poberá dôchodok a aj pracuje na dobu neurčitú. Má nárok na odstupné a odchodné pri skončení pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti a v akej výške? Otázka je príliš všeobecná. Nie je uvedené napr. koľko rokov zamestnanec ...
viac

Komentár k ZP § 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeruArchív

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru (1) Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, a)  zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Výmera dovolenky pre odborných zamestnancov na rok 2015Archív

18.4.2015, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Aká je výmera dovolenky pre odborných zamestnancov na rok 2015? V zmysle § 103 ods. 3 ZP je dovolenka za kalendárny rok riaditeľa školy, riaditeľa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, riaditeľa špeciálneho výchovného zariadenia a ich zástupcov, ...
viac

Žiadosť o odblokovanie účtu - formulárGarancia

10.11.2014, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Ján Malý, Seniorský domov PLUS, Nová 34, 800 00 Bratislava Exekútorský úrad Trenčín JUDr. XXXX, súdny exekútor Krivá 6 000 00 Trenčín Vec: Žiadosť o odblokovanie účtu k spis. zn.: EX 333/2012 Dolu podpísaný Ján Malý, nar. 14. ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 97/2018 Z.z. novela vyhl. č. 247/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 98/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 99/2018 Z.z. o zabezpečení radiačnej ochrany (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 100/2018 Z.z. o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 101/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 102/2018 Z.z. ustanovuje diagnostické referenčné úrovne lekárskeho ožiarenia (vyšlo dňa: 31.3.2018 v čiastke č. 38)
  • 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 109/2018 Z.z. novela zák. č. 650/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 115/2018 Z.z. ustanovuje výšku úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
,
Lektor:
Uplatnite vhodný štýl vedenia ľudí a naučte sa motivovať podriadených k vyšším výkonom. Prihláška tu!
23.5.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2018. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
20.6.2018, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
16.8.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: