Darček mesiaca
Vybrané príklady účtovania na finančných účtoch v seniorských centrách

 

EDITOVATEĽNÉ FORMULÁRE

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Vzor zmluvy pri zabezpečovaní pracovných zdravotných služieb dodávateľskyGarancia

19.1.2018, MUDr. Ľudmila Ondrejková, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
MUDr. Ľudmila Ondrejková; Ing. Jozef Mikula, PhD. Stiahnuť dokument Predložený vzor zmluvy zahŕňa výkon pracovnej zdravotnej služby v celom rozsahu. Konkrétna zmluva môže obsahovať jednotlivé činnosti podľa veľkosti podniku - počtu zamestnancov, používaných ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Pohľad na účtovanie výdavkov na dobrovoľnícku činnosť v občianskom združeníGarancia

17.1.2018, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právne postavenie dobrovoľníka a právne vzťahy pri poskytovaní služieb, činností a iných výkonov dobrovoľníkom (ďalej len „dobrovoľnícka činnosť“) upravuje zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení ...
viac

Vplyv hluku na sluch senioraGarancia

17.1.2018, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jarmila Dučaiová, PhDr. Iveta Ondriová, PhD. Fyziologická akustika sa zaoberá štúdiom konštrukcie a funkcie sluchovej sústavy ako celku, teda aj vnímaním a spracúvaním prijatého signálu a zdrojom ľudského hlasu - hlasovým orgánom. Fyziologická ...
viac

Obstarávanie stravných lístkov prostredníctvom elektronického trhoviskaGarancia

16.1.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi sociálne a iné osobitné služby sú v prílohe č. 1 k zákonu okrem iného uvedené: 55520000-1 Služby hromadného stravovania. Je možné vyhlásiť cez elektronické trhovisko obstaranie stravných lístkov pre zamestnancov v nominálnej hodnote 4,20 eur na jeden rok, ...
viac

Novinky v právnej úprave neziskových organizácií od 15. januára 2018Garancia

15.1.2018, JUDr. Simona Laktišová Dvořák Hager &Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou k 15.1.2018 dochádza k novele zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách. Primárnym dôvodom na zmenu právnej úpravy je v zmysle dôvodovej správy k tejto ...
viac

Sociálna poisťovňa od 1. januára 2018 priznáva vyrovnávací príplatok aj poistencom, ktorým bol priznaný predčasný starobný dôchodokGarancia

15.1.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Poistencom, ktorým bol priznaný slovenský predčasný starobný dôchodok a český starobný dôchodok, môže od 1. januára 2018 vzniknúť nárok na vyrovnávací príplatok. Poistencom, ktorým bol priznaný slovenský predčasný starobný dôchodok a český starobný dôchodok, ...
viac

Informácia o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách v zmysle § 30 ods. 1 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. k 01.12.2017, ktorá sa zasiela príslušnému orgánu verejného zdravotníctva ...Garancia

12.1.2018, MUDr. Ľudmila Ondrejková, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
MUDr. Ľudmila Ondrejková; Ing. Jozef Mikula, PhD. Stiahnuť dokument V súlade s § 30 ods. 1 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám zasielame ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Ostatné povinnosti zamestnávateľov v súvislosti s PZSGarancia

10.1.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ je povinný: a) zabezpečiť opatrenia , ktoré znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým alebo iným faktorom práce a pracovného prostredia (ďalej len “faktory práce a pracovného prostredia“) ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Zastupovanie zamestnanca počas PN v roku 2018Garancia

10.1.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša zamestnankyňa zostala PN - na dočasnej pracovnej neschopnosti. Predpokladaná dĺžka PN bola dva mesiace podľa nálezu (úraz zlomená noha, pozn.). Naša zamestnankyňa zostala PN - na dočasnej pracovnej neschopnosti. Predpokladaná dĺžka ...
viac

Refakturácia mzdových nákladov a DPH medzi s.r.o. a OZGarancia

10.1.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Hlavným zdrojom príjmu OZ je dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorá je poskytnutá na aktuálny rok až koncom roka (november). Hlavným zdrojom príjmu OZ je dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorá je poskytnutá na aktuálny rok až koncom roka ( ...
viac
Najčítanejšie

Vzor darovacej zmluvyArchív

26.5.2015, JUDr. Igor Zbojan, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Stiahnuť vzor DAROVACIA ZMLUVA uzavretá podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka   medzi Darcom:   Meno, priezvisko, titul: ............................................... Rodné císlo: ....................................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Výpoveď po návrate z rodičovskej dovolenky - 2014Garancia

26.9.2014, JUDr. Juraj Mezei PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnankyňa nastúpila do pracovného pomeru 25. 01. 2008. Od 07. 03. 2012 nastúpila na materskú, potom na rodičovskú dovolenku, ktorá sa končí 15. 9. 2014. Zamestnankyňa sa chce vrátiť do práce od 16. 9. 2014, zamestnávateľ však jej pracovné miesto už obsadil ...
viac

Nový zákon o sociálnej práci účinný od 1.1.2015Garancia

27.10.2014, JUDr. Paula Babicová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nový zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudne účinnosť s výnimkou vybraných ustanovení 1. januára ...
viac

Výmera dovolenky pre odborných zamestnancov na rok 2015Archív

18.4.2015, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Aká je výmera dovolenky pre odborných zamestnancov na rok 2015? V zmysle § 103 ods. 3 ZP je dovolenka za kalendárny rok riaditeľa školy, riaditeľa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, riaditeľa špeciálneho výchovného zariadenia a ich zástupcov, ...
viac

Starobný dôchodca a odstupnéGarancia

16.5.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Starobný dôchodca, ktorý poberá dôchodok a aj pracuje na dobu neurčitú. Má nárok na odstupné a odchodné pri skončení pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti a v akej výške? Otázka je príliš všeobecná. Nie je uvedené napr. koľko rokov zamestnanec ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 6/2018 Z.z. Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, kultúry a výskumu Moldavskej republiky (vyšlo dňa: 9.1.2018 v čiastke č. 3)
  • 7/2018 Z.z. doplnenie Kubánskej republiky do zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (vyšlo dňa: 9.1.2018 v čiastke č. 3)
  • 8/2018 Z.z. novela zák. č. 151/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2018 v čiastke č. 4)
  • 9/2018 Z.z. novela vyhl. č. 55/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2018 v čiastke č. 4)
  • 10/2018 Z.z. novela zák. č. 319/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 12.1.2018 v čiastke č. 5)
  • 11/2018 Z.z. ustanovuje súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa (vyšlo dňa: 12.1.2018 v čiastke č. 5)
  • 12/2018 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 13.1.2018 v čiastke č. 6)
  • 13/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 640/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 15.1.2018 v čiastke č. 7)
  • 14/2018 Z.z. o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby (vyšlo dňa: 18.1.2018 v čiastke č. 8)
  • 15/2018 Z.z. (vyšlo dňa: 19.1.2018 v čiastke č. 9)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
,
Lektor:
Uplatnite vhodný štýl vedenia ľudí a naučte sa motivovať podriadených k vyšším výkonom! Prihláška tu!
28.2.2018, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
20.6.2018, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
22.1.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: