Darček mesiaca
Vybrané príklady účtovania nákladov na činnosť v seniorských centrách

 

EDITOVATEĽNÉ FORMULÁRE

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Vystavenie faktúry za službu odberateľovi v občianskom združeníGarancia

22.11.2017, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Môže vystaviť občianske združenie faktúru za službu odberateľovi? Môže vystaviť občianske združenie faktúru za službu odberateľovi? Ak občianske združenie poskytuje službu svojmu odberateľovi, je potrebné vystaviť účtovný doklad k ...
viac

Pracujúci dôchodcovia nebudú musieť platiť odvody do 200 eur až od 1. júla 2018Garancia

22.11.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa preto upozorňuje dôchodcov - dohodárov, že pracovať na dohodu bez platenia odvodov so zárobkom nepresahujúcim 200 eur mesačne budú môcť až od 1. júla 2018. V ostatnom období dôchodcovia často zaujímajú otázky súvisiace so zmenou ...
viac

Právna úprava zmluvy o nájme obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanieGarancia

21.11.2017, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Občiansky zákonník v súvislosti s uspokojovaním potreby bývania upravuje - okrem nájmu bytu ( § 685 až § 716 OZ ) a podnájmu bytu alebo časti bytu ( § 719 OZ ) - aj: nájom obytných miestností v zariadeniach ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Rodina ako činiteľ zdraviaGarancia

21.11.2017, Mgr. Blažena Litvínová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Mgr. Blažena Litvínová Funkčná rodina poskytuje najoptimálnejšie podmienky na zdravý telesný a duševný rozvoj všetkých svojich členov. Realizuje starostlivosť o zdravie jedinca pred jeho narodením, počas detstva, celého života, až po ...
viac

Účtovanie verejnej zbierky vykonávanej predajom predmetovGarancia

20.11.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri predaji predmetov, v cene ktorých je zahrnutý príspevok do verejnej zbierky, je organizátor povinný uviesť výšku tohto príspevku buď priamo na predávaných predmetoch alebo na viditeľnom mieste, kde sa tieto predmety predávajú. Pri predaji ...
viac

Na odchod do dôchodku sa treba pripraviťGarancia

20.11.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa radí poistencom, ktorým sa blíži odchod do starobného dôchodku a nevedia, či majú v poriadku všetky potrebné údaje na jeho vybavenie, aby sa o tieto záležitosti v predstihu zaujímali. Začať s kontrolou potrebných údajov je vhodné aspoň rok ...
viac

Pracovná disciplína zamestnanca a jej porušenie v roku 2017Garancia

16.11.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonník práce nám pojem ani obsah pracovnej disciplíny jednoznačne nedefinuje a aj v právnej teórii sa k obsahu tohto pojmu viažu viaceré koncepcie. V § 47 ZP , ktorý vyjadruje pojmové znaky pracovného pomeru sa deklaruje, že ...
viac

Komentár k ZP § 180 Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škoduGarancia

15.11.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 180 Zamestnanec, ktorý je postihnutý duševnou poruchou, zodpovedá za škodu ním spôsobenú, len ak je schopný ovládnuť svoje konanie a posúdiť následky svojho konania. Zamestnanec, ktorý sa uvedie vlastnou vinou do takého stavu, ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Ako riešiť situáciu, keď štatutár neziskovej organizácie nastupuje na materskú dovolenku?Garancia

15.11.2017, Mgr. Jana Uhrinová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Riaditeľ - štatutár neziskovej organizácie nastupuje na materskú dovolenku. Zastupovaním chce poveriť kmeňového zamestnanca. Môže ho poveriť na zastupovanie funkcie v plnom rozsahu aj na právne úkony, ale tieto bude počas neprítomnosti ...
viac

Navrhovaná nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú liečbu od roku 2018Garancia

15.11.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Za rok 2017 si môžu, za splnenia podmienok zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP), daňovníci uplatniť 3 nezdaniteľné časti základu dane (NČZD): na daňovníka, na manželku/manžela a na doplnkové dôchodkové sporenie. Za rok ...
viac
Najčítanejšie

Vzor darovacej zmluvyGarancia

26.5.2015, JUDr. Igor Zbojan, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Stiahnuť vzor DAROVACIA ZMLUVA uzavretá podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka   medzi Darcom:   Meno, priezvisko, titul: ............................................... Rodné císlo: ....................................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Žiadosť o odblokovanie účtu - formulárGarancia

10.11.2014, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Ján Malý, Seniorský domov PLUS, Nová 34, 800 00 Bratislava Exekútorský úrad Trenčín JUDr. XXXX, súdny exekútor Krivá 6 000 00 Trenčín Vec: Žiadosť o odblokovanie účtu k spis. zn.: EX 333/2012 Dolu podpísaný Ján Malý, nar. 14. ...
viac

Nový zákon o sociálnej práci účinný od 1.1.2015Garancia

27.10.2014, JUDr. Paula Babicová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nový zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudne účinnosť s výnimkou vybraných ustanovení 1. januára ...
viac

Možnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru v roku 2015 so zamestnancomArchív

20.11.2015, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď, ktorý vo firme pracuje od 24. 11. 2014, teda menej ako jeden rok (na dobu neurčitú), z dôvodu neuspokojivého plnenia si pracovných povinností. Na to bol pracovník upozorňovaný ústne, nie písomne. Prosím Vás o vzor ...
viac

Komentár k ZP § 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeruGarancia

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru (1) Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, a)  zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 251/2017 Z.z. ustanovuje ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore (vyšlo dňa: 20.10.2017 v čiastke č. 106)
  • 256/2017 Z.z. novela zák. č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 25.10.2017 v čiastke č. 109)
  • 257/2017 Z.z. novela zák. č. 576/2004 Z. z. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 25.10.2017 v čiastke č. 109)
  • 264/2017 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 8.11.2017 v čiastke č. 114)
  • 265/2017 Z.z. novela vyhl. č. 25/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 8.11.2017 v čiastke č. 114)
  • 266/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 9.11.2017 v čiastke č. 115)
  • 270/2017 Z.z. novela zák. č. 289/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 13.11.2017 v čiastke č. 117)
  • 276/2017 Z.z. novela zák. č. 422/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 279/2017 Z.z. novela zák. č. 483/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 21.11.2017 v čiastke č. 120)
  • 282/2017 Z.z. novela zák. č. 186/2009 Z. z. a č. 39/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 22.11.2017 v čiastke č. 121)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
,
Lektor:
Uplatnite vhodný štýl vedenia ľudí a naučte sa motivovať podriadených k vyšším výkonom! Prihláška tu!
28.11.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
,
Lektor:
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
1.12.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: